Câu gián tiếp là gì? Cách chuyển đổi câu trực tiếp sang câu gián tiếp trong tiếng Anh

1. Câu gián tiếp là gì?

 • Câu gián tiếp (Indirect speech) là cách diễn đạt ý kiến, nói chuyện, hay thông tin mà người nói đưa ra không phải là nguyên văn của người khác mà là một phiên bản tái hiện dựa trên ý kiến, nói chuyện, hay thông tin của mình.
 • Ví dụ:
  • Trực tiếp: She said, “I am coming.”
  • Gián tiếp: She said that she was coming.

2. Cách chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp

2.1. Lùi 1 thì

 • Thì hiện tại đơn sẽ được lùi về thì quá khứ đơn.
 • Thì hiện tại tiếp diễn sẽ được lùi về thì quá khứ tiếp diễn.
 • Thì hiện tại hoàn thành sẽ được lùi về thì quá khứ hoàn thành.
 • Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn lùi về thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn.
 • Thì quá khứ đơn sẽ được lùi về thì quá khứ hoàn thành.
 • Thì quá khứ tiếp diễn lùi về thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn.
 • Thì quá khứ hoàn thành lùi về thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn.
 • Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn lùi về thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn.
 • Thì tương lai gần lùi về thì tương lai gần trong quá khứ.
 • Thì tương lai đơn lùi về thì tương lai đơn trong quá khứ.
 • Thì tương lai tiếp diễn lùi về thì tương lai tiếp diễn trong quá khứ.
 • Thì tương lai hoàn thành lùi về thì tương lai hoàn thành.
 • Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn lùi về thì tương lai hoàn thành tiếp diễn trong quá khứ.
 • Ví dụ:
  • Câu trực tiếp: She asked, “Where is John?”
  • Câu gián tiếp: She asked where John was.

các trường hợp k đổi thì

 • Sự thật, sự việc luôn luôn đúng:
 • Câu điều kiện loại II và III:
 • Wish + past simple/ past perfect:
 • Cấu trúc “it’s time somebody did something”:
 • Would/ should/ ought to/ had better/ used to
 • Ví dụ:

  Câu trực tiếp: She said: the sun rises in the East

  Câu gián tiếp: She said that the sun rises in the East

 • You thay bằng He, she, I, they
 • I thay bằng She, he
 • We thay bằng They
 • Me thay bằng Him, her
 • My thay bằng Her, his
 • Mine thay bằng Hers, his
 • Our thay bằngTheir
 • Yourself thay bằng Herself, himself, myself
 • Us thay bằng Them
 • Yours thay bằng Her, his, their, my
 • Myself thay bằng Herself, himself
 • Ourselves thay bằng Themselves
 • Ví dụ:
  • Câu trực tiếp: “John said, ‘We should finish the project by Friday.'”
  • Câu gián tiếp: John said that they should finish the project by Friday.

2.3. Thay đổi các trạng từ chỉ thời gian/nơi chốn

 • This sẽ đổi thành That
 • Here sẽ đổi thành There
 • These sẽ đổi thành Those
 • Tonight sẽ đổi thành That night
 • Today sẽ đổi thành That day
 • Next week sẽ đổi thành The following week
 • Tomorrow sẽ đổi thành The next day/ The following day
 • Yesterday sẽ đổi thành The day before/ The previous day
 • Last week sẽ đổi thành The week before/ The previous week
 • Now sẽ đổi thành Then
 • The day after tomorrow sẽ đổi thành In 2 days’time
 • The day before yesterday sẽ đổi thành Two days before
 • Ago sẽ đổi thành Before
 • Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: He said, “I will come tomorro

  • Câu gián tiếp: He said that he would come the next day.

2.4. Thay đổi các động từ khuyết thiếu

 • May sẽ thay bằng Might
 • Can sẽ thay bằng Could
 • Must sẽ thay bằng Had to
 • Will sẽ thay bằng Would
 • Shall sẽ thay bằng Should
 • Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: Mary said, “I can’t attend the meeting tomorrow.”

  • Câu gián tiếp: Mary said that she couldn’t attend the meeting the next day.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Hotline: 039.2266.928
Khóa học Toefl
Phone now