Giới từ (Preposition) trong tiếng anh – Nguyễn Đức Mùi

1. Giới từ là gì?

 • Giới từ trong tiếng Anh (Prepositions – Pre) là loại từ dùng để liên kết các danh từ hoặc đại từ với các thành phần khác trong câu. Giới từ dùng để chỉ vị trí, thời gian, cách thức và mối quan hệ giữa các yếu tố khác nhau trong câu.

2. Phân loại giới từ

 • Giới từ chỉ thời gian: in, on, at, since, for, ago, before, to, pass, by, untill…
 • Giới từ chỉ nơi chốn địa điểm: in, on, at, by, before, behind, under, next, below, over, above, across,…
 • Giới từ chỉ nguyên nhân, mục đích: for, because of, owing to + Ving/Noun (vì, bởi vì)
 • Giới từ chỉ phương hướng, chuyển động
 • Giới từ chỉ Giới từ chỉ mục đích hoặc chức năng: to, for, in order to, so as to (để)
 • Giới từ chỉ tác nhân hay phương tiện: with (bằng), by (bằng, bởi),…
 • Giới từ chỉ sự đo lường, số lượng: by (theo, khoảng)
 • Giới từ chỉ sự tương tự: like (giống như)
 • Giới từ chỉ sự liên hệ hoặc đồng hành: with (cùng với)
 • Giới từ chỉ sự sở hữu: of (của), with (có),…
 • Giới từ chỉ cách thức: by (bằng cách), with (với, bằng), without (không), in (bằng)

3. Cách sử dụng một số giới từ thông dụng

3.1. In

– Tháng/năm/mùa: In May, in spring

– Các buổi trong ngày: In the evening, in 1990

– Khoảng thời gian: In an hour

– Các địa điểm cụ thể: In Da Nang, in Paris

– Phương hướng: In the East, in the North

– Phương tiện: In a bus, in a taxi

– Vị trí bên trong không gian: In the livingroom, in the park,  in the city.

3.2. On

– Các ngày trong tuần: On Wednesday, on Thursday

– Ngày và tháng: On November 18th

– Ngày lễ (kèm ngày cụ thể): On Holiday, on New Year

– Chỉ một vị trí trên bề mặt: On the table

– Nơi chốn hoặc số tầng: On the floor

– Chỉ vị trí: On the right, on the left

– Dùng trước phương tiện công cộng hoặc cá nhân: On the bus, on a plane

3.3. At

– Địa chỉ nhà: At 68 Le Loi

– Nơi làm việc, học tập: At work, at school

Đọc thêm  Luyện đề trắc nghiệm phần nghe toefl itp 1999-01

– Địa điểm xác định cụ thể: At home, at the front

– Thời điểm cụ thể: At 10 p.m., at night

– Cụm từ chỉ thời gian: At the moment, at the same time, at that time, at first

– Ngày lễ (không kèm ngày cụ thể): At Christmas, at Easter

3.4. Since

 • Khoảng thời gian từ quá khứ đến hiện tại
 • Ví dụ: Since 1995

3.5. For

 • Một khoảng thời gian nhất định từ quá khứ đến hiện tại
 • Ví dụ: For 8 years

3.6. Ago

 • Khoảng thời gian trong quá khứ
 • Ví dụ: 10 years ago

3.7. Into& out of

 • Into: Chuyển động vào trong
  • Ví dụ: Get into the car, walk into the office
 • Out of: Chuyển động ra khỏi    
  • Ví dụ: Get out of the car, fly out of the cage

3.8. Up &down

 • Up: Chuyển động lên trên
 • Down: Chuyển động xuống dưới

3.9. To

 • To: Chuyển động hướng tới một điểm
  • Ví dụ: go to school

3.10. From

 • From   Chuyển động từ một điểm         
 • Ví dụ: From Newyork, fall from the cliff

4. Một vài lưu ý khi sử dụng giới từ

 • Giới từ thường đứng trước danh từ hoặc đại từ nhưng trong một số trường hợp có thể kết thúc câu bằng giới từ mà không hề sai ngữ pháp.

Ví dụ:

He is the person I was talking to. (Anh ấy là người mà tôi đã nói chuyện cùng.)

I have a meeting to attend later.” (Tôi có một cuộc họp phải tham dự sau.”)

She found the lost key where she least expected. (Cô ấy đã tìm thấy chiếc chìa khóa bị mất ở nơi mà cô ấy ít ngờ tới nhất.)

 • Giới từ “like” được sử dụng với ý nghĩa “tương tự”, “giống với”. Nó thường đứng trước danh từ, cụm danh từ hoặc động từ.
 • “Into” và “onto” thường được sử dụng để nhấn mạnh về sự chuyển động, còn “in”, “on” thể hiện vị trí.

Ví dụ:

“Cautiously, he stepped into the mysterious cave, unsure of what he might discover inside.” (“Cautiously, he stepped into the mysterious cave, unsure of what he might discover inside.”)

“The cat is resting peacefully in the cozy basket by the window.” (“The cat is resting peacefully in the cozy basket by the window.”)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Hotline: 039.2266.928
Khóa học Toefl
Phone now