A Creative Person-daily english conversation topics

Who is the creative person that you admire?
/hu/ /ɪz/ /ðə/ /kriˈeɪtɪv/ /ˈpɜrsən/ /ðæt/ /ju/ /ædˈmaɪr/?
Ai là người sáng tạo mà bạn ngưỡng mộ?
Well, I really admire Mr.Tom, who is an extremely creative Math teacher.
/wɛl/, /aɪ/ /ˈrɪli/ /ædˈmaɪr/ /ˈmɪstər/./tɑm/, /hu/ /ɪz/ /ən/ /ɛkˈstrimli/ /kriˈeɪtɪv/ /mæθ/ /ˈtiʧər/.
Chà, tôi thực sự ngưỡng mộ Mr.Tom, một giáo viên dạy Toán cực kỳ sáng tạo.
Why do you admire him?
/waɪ/ /du/ /ju/ /ædˈmaɪr/ /hɪm/?
Tại sao bạn ngưỡng mộ anh ấy?
For me, Math is quite boring because I have to work with long numbers. I used to hate Math so much before I had lessons with Mr.Tom. He has thousands of ways to teach that boring subject, which inspires me a lot.
/fɔr/ /mi/, /mæθ/ /ɪz/ /kwaɪt/ /ˈbɔrɪŋ/ /bɪˈkɔz/ /aɪ/ /hæv/ /tu/ /wɜrk/ /wɪð/ /lɔŋ/ /ˈnʌmbərz/. /aɪ/ /juzd/ /tu/ /heɪt/ /mæθ/ /soʊ/ /mʌʧ/ /bɪˈfɔr/ /aɪ/ /hæd/ /ˈlɛsənz/ /wɪð/ /ˈmɪstər/./tɑm/. /hi/ /hæz/ /ˈθaʊzəndz/ /ʌv/ /weɪz/ /tu/ /tiʧ/ /ðæt/ /ˈbɔrɪŋ/ /ˈsʌbʤɪkt/, /wɪʧ/ /ɪnˈspaɪrz/ /mi/ /ə/ /lɑt/.
Đối với tôi, môn Toán khá nhàm chán vì tôi phải làm việc với những con số dài. Tôi đã từng rất ghét môn Toán trước khi học với Mr.Tom. Anh ấy có hàng nghìn cách để dạy môn học nhàm chán đó, điều đó truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều.
How did he become so creative?
/haʊ/ /dɪd/ /hi/ /bɪˈkʌm/ /soʊ/ /kriˈeɪtɪv/?
Làm thế nào mà anh ấy trở nên sáng tạo như vậy?
I’m not quite sure, but I think that’s his inborn talent.
/aɪm/ /nɑt/ /kwaɪt/ /ʃʊr/, /bʌt/ /aɪ/ /θɪŋk/ /ðæts/ /hɪz/ /ˈɪnˌbɔrn/ /ˈtælənt/.
Tôi không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ đó là tài năng bẩm sinh của anh ấy.
Do people you know admire him, too?
/du/ /ˈpipəl/ /ju/ /noʊ/ /ædˈmaɪr/ /hɪm/, /tu/?
Những người bạn biết cũng ngưỡng mộ anh ấy chứ?
Of course. All my classmates just love and respect him for his creative teaching.
/ʌv/ /kɔrs/. /ɔl/ /maɪ/ /ˈklæˌsmeɪts/ /ʤʌst/ /lʌv/ /ænd/ /rɪˈspɛkt/ /hɪm/ /fɔr/ /hɪz/ /kriˈeɪtɪv/ /ˈtiʧɪŋ/.
Tất nhiên. Tất cả các bạn cùng lớp của tôi chỉ yêu quý và tôn trọng anh ấy vì cách dạy sáng tạo của anh ấy.
What is he like?
/wʌt/ /ɪz/ /hi/ /laɪk/?
tính cách anh ta như thế nào?
He has a good sense of humor. He always tells jokes, and we just can’t help laughing.
/hi/ /hæz/ /ə/ /gʊd/ /sɛns/ /ʌv/ /ˈhjumər/. /hi/ /ˈɔlˌweɪz/ /tɛlz/ /ʤoʊks/, /ænd/ /wi/ /ʤʌst/ /kænt/ /hɛlp/ /ˈlæfɪŋ/.
Anh ta có khiếu hài hước. Anh ấy luôn kể chuyện cười và chúng tôi không thể nhịn được cười.
Do you think creativity can be learned and practiced?
/du/ /ju/ /θɪŋk/ /ˌkrieɪˈtɪvəti/ /kæn/ /bi/ /lɜrnd/ /ænd/ /ˈpræktəst/?
Bạn có nghĩ rằng sự sáng tạo có thể được học hỏi và thực hành?
Yes, I definitely do. Creativity, like any other qualities, can be trained.
/jɛs/, /aɪ/ /ˈdɛfənətli/ /du/. /ˌkrieɪˈtɪvəti/, /laɪk/ /ˈɛni/ /ˈʌðər/ /ˈkwɑlətiz/, /kæn/ /bi/ /treɪnd/.
Vâng, tôi chắc chắn làm. Sự sáng tạo, giống như bất kỳ phẩm chất nào khác, có thể được rèn luyện.
How is creativity important in study or work?
/haʊ/ /ɪz/ /ˌkrieɪˈtɪvəti/ /ɪmˈpɔrtənt/ /ɪn/ /ˈstʌdi/ /ɔr/ /wɜrk/?
Sự sáng tạo quan trọng như thế nào trong học tập hay công việc?
It generates energy and makes things more inspiring. Without creativity, work and study are just dull and tiring.
/ɪt/ /ˈʤɛnəˌreɪts/ /ˈɛnərʤi/ /ænd/ /meɪks/ /θɪŋz/ /mɔr/ /ɪnˈspaɪrɪŋ/. /wɪˈθaʊt/ /ˌkrieɪˈtɪvəti/, /wɜrk/ /ænd/ /ˈstʌdi/ /ɑr/ /ʤʌst/ /dʌl/ /ænd/ /ˈtaɪrɪŋ/.
Nó tạo ra năng lượng và làm cho mọi thứ trở nên đầy cảm hứng hơn. Nếu không có sự sáng tạo, công việc và học tập chỉ là buồn tẻ và mệt mỏi.

Đọc thêm  Holiday-daily english conversation topics

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Hotline: 039.2266.928
Khóa học Toefl
Phone now