TRẮC NGHIỆM PHẦN NGHE TOEFL ITP

Dưới đây là các khóa học tương ứng thuộc phần nghe toefl itp. Các bạn sẽ được hướng dẫn cụ thể chi tiết vừa có thể nghe được và còn có thể nói được. Mục tiêu cuối cùng và đích đến phải phải lấy giao tiếp là đích đến. Điểm toefl itp chỉ là điều tất yếu