400 từ vựng cốt lõi toefl itp - Nguyễn đức mùi

Khóa này sẽ giúp các bạn nhớ 400 từ vựng cốt lõi một cách tự nhiên bằng việc đọc các ví dụ. Điều này giúp các bạn hiểu cách sử dụng từ vựng theo văn cảnh. Các bạn nên đọc đi đọc lại nhiều lần.