A Landmark-daily english conversation topic

What is a famous landmark in your hometown?
/wʌt/ /ɪz/ /ə/ /ˈfeɪməs/ /ˈlændˌmɑrk/ /ɪn/ /jʊər/ /ˈhoʊmˌtaʊn/?
Một thắng cảnh nổi tiếng ở quê hương bạn là gì?
Well, I can’t hide my proud to talk about the Statue of Liberty.
/wɛl/, /aɪ/ /kænt/ /haɪd/ /maɪ/ /praʊd/ /tu/ /tɔk/ /əˈbaʊt/ /ðə/ /ˈstæˌʧu/ /ʌv/ /ˈlɪbərti/.
Chà, tôi không thể giấu được niềm tự hào khi nói về Tượng Nữ thần Tự do.
When was it built?
/wɛn/ /wʌz/ /ɪt/ /bɪlt/?
Nó được xây dựng khi nào?
I read on newspapers that It was constructed in 1886.
/aɪ/ /rid/ /ɑn/ /ˈnuzˌpeɪpərz/ /ðæt/ /ɪt/ /wʌz/ /kənˈstrʌktəd/ /ɪn/ 1886.
Tôi đọc trên báo rằng Nó được xây dựng vào năm 1886.
Where is it?
/wɛr/ /ɪz/ /ɪt/?
No ở đâu?
It’s located on Liberty island in New York Harbor.
/ɪts/ /ˈloʊˌkeɪtəd/ /ɑn/ /ˈlɪbərti/ /ˈaɪlənd/ /ɪn/ /nu/ /jɔrk/ /ˈhɑrbər/.
Nó nằm trên đảo Liberty ở Cảng New York.
How does it look like?
/haʊ/ /dʌz/ /ɪt/ /lʊk/ /laɪk/?
Nó trông như thế nào?
That’s a woman, known as the Roman goddess, bearing a torch and a broken chain lies at her feet.
/ðæts/ /ə/ /ˈwʊmən/, /noʊn/ /æz/ /ðə/ /ˈroʊmən/ /ˈgɑdəs/, /ˈbɛrɪŋ/ /ə/ /tɔrʧ/ /ænd/ /ə/ /ˈbroʊkən/ /ʧeɪn/ /laɪz/ /æt/ /hɜr/ /fit/.
Đó là một người phụ nữ, được gọi là nữ thần La Mã, mang một ngọn đuốc và một sợi dây xích bị đứt nằm dưới chân cô ấy.
What was it made of?
/wʌt/ /wʌz/ /ɪt/ /meɪd/ /ʌv/?
Nó được làm bằng gì?
The main material was copper.
/ðə/ /meɪn/ /məˈtɪriəl/ /wʌz/ /ˈkɑpər/.
Vật liệu chính là đồng.
Who was the architect?
/hu/ /wʌz/ /ði/ /ˈɑrkəˌtɛkt/?
Ai là kiến trúc sư?
Mr.Gustave Eiffel, who also designed the tower of Eiffel.
/ˈmɪstər/./guˈstɑvi/ /ˈaɪfəl/, /hu/ /ˈɔlsoʊ/ /dɪˈzaɪnd/ /ðə/ /ˈtaʊər/ /ʌv/ /ˈaɪfəl/.
Mr.Gustave Eiffel, người cũng thiết kế tháp Eiffel.
What is special about it?
/wʌt/ /ɪz/ /ˈspɛʃəl/ /əˈbaʊt/ /ɪt/?
Những gì là đặc biệt về nó?
Actually, it was gifted to my country, the USA from the people of France.
/ˈækʧuəli/, /ɪt/ /wʌz/ /ˈgɪftəd/ /tu/ /maɪ/ /ˈkʌntri/, /ðə/ /ˈjuˈɛˈseɪ/ /frʌm/ /ðə/ /ˈpipəl/ /ʌv/ /fræns/.
Trên thực tế, nó đã được tặng cho đất nước của tôi, Hoa Kỳ từ người dân Pháp.
Does it symbolize something?
/dʌz/ /ɪt/ /ˈsɪmbəˌlaɪz/ /ˈsʌmθɪŋ/?
Nó có tượng trưng cho một cái gì đó không?
The statue is a symbol of freedom. We all love it and are so proud to share with international friends about it.
/ðə/ /ˈstæˌʧu/ /ɪz/ /ə/ /ˈsɪmbəl/ /ʌv/ /ˈfridəm/. /wi/ /ɔl/ /lʌv/ /ɪt/ /ænd/ /ɑr/ /soʊ/ /praʊd/ /tu/ /ʃɛr/ /wɪð/ /ˌɪntərˈnæʃənəl/ /frɛndz/ /əˈbaʊt/ /ɪt/.
Bức tượng là biểu tượng của tự do. Tất cả chúng tôi đều yêu thích nó và rất tự hào khi được chia sẻ với bạn bè quốc tế về nó.
Does it attract many tourists to come?
/dʌz/ /ɪt/ /əˈtrækt/ /ˈmɛni/ /ˈtʊrəsts/ /tu/ /kʌm/?
Nó có thu hút nhiều khách du lịch đến không?
Yup. It attracts 4 million visitors each year according to the statistic.
/jʌp/. /ɪt/ /əˈtrækts/ 4 /ˈmɪljən/ /ˈvɪzətərz/ /iʧ/ /jɪr/ /əˈkɔrdɪŋ/ /tu/ /ðə/ /stəˈtɪstɪk/.
Chuẩn rồi. Theo thống kê, nó thu hút 4 triệu du khách mỗi năm.

Đọc thêm  A PRACTICAL SKILL-daily english conversation topics

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Hotline: 039.2266.928
Khóa học Toefl
Phone now