A Health Problem-daily english conversation topics

What health problem did you have?
/wʌt/ /hɛlθ/ /ˈprɑbləm/ /dɪd/ /ju/ /hæv/?
Bạn đã có vấn đề gì về sức khỏe?
I had measles when I was 18.
/aɪ/ /hæd/ /ˈmizəlz/ /wɛn/ /aɪ/ /wʌz/ 18.
Tôi bị bệnh sởi khi tôi 18 tuổi.
How did you have that health problem?
/haʊ/ /dɪd/ /ju/ /hæv/ /ðæt/ /hɛlθ/ /ˈprɑbləm/?
Làm thế nào mà bạn có vấn đề sức khỏe đó?
I thought I catch measles from someone when they cough or sneeze.
/aɪ/ /θɔt/ /aɪ/ /kæʧ/ /ˈmizəlz/ /frʌm/ /ˈsʌmˌwʌn/ /wɛn/ /ðeɪ/ /kɑf/ /ɔr/ /sniz/.
Tôi nghĩ rằng tôi bị lây bệnh sởi từ ai đó khi họ ho hoặc hắt hơi.
Was that serious?
/wʌz/ /ðæt/ /ˈsɪriəs/?
Có nghiêm trọng không?
Not really, but it was unpleasant. I recovered after 10 days staying at home.
/nɑt/ /ˈrɪli/, /bʌt/ /ɪt/ /wʌz/ /ənˈplɛzənt/. /aɪ/ /rəˈkʌvərd/ /ˈæftər/ 10 /deɪz/ /ˈsteɪɪŋ/ /æt/ /hoʊm/.
Không hẳn, nhưng nó thật khó chịu. Tôi đã bình phục sau 10 ngày ở nhà.
What were some symptoms of that health problem?
/wʌt/ /wɜr/ /sʌm/ /ˈsɪmptəmz/ /ʌv/ /ðæt/ /hɛlθ/ /ˈprɑbləm/?
Một số triệu chứng của vấn đề sức khỏe đó là gì?
I had a cold and fever with a cough, a runny nose. The small grayish-white spots appeared on my body, too.
/aɪ/ /hæd/ /ə/ /koʊld/ /ænd/ /ˈfivər/ /wɪð/ /ə/ /kɑf/, /ə/ /ˈrʌni/ /noʊz/. /ðə/ /smɔl/ /ˈgreɪɪʃ/-/waɪt/ /spɑts/ /əˈpɪrd/ /ɑn/ /maɪ/ /ˈbɑdi/, /tu/.
Tôi bị cảm và sốt kèm theo ho, sổ mũi. Những đốm nhỏ màu trắng xám cũng xuất hiện trên cơ thể tôi.
Did you take any medical treatment?
/dɪd/ /ju/ /teɪk/ /ˈɛni/ /ˈmɛdəkəl/ /ˈtritmənt/?
Bạn đã thực hiện bất kỳ điều trị y tế?
No, I didn’t. The situation wasn’t serious enough to be sent to the hospital then.
/noʊ/, /aɪ/ /ˈdɪdənt/. /ðə/ /ˌsɪʧuˈeɪʃən/ /ˈwɑzənt/ /ˈsɪriəs/ /ɪˈnʌf/ /tu/ /bi/ /sɛnt/ /tu/ /ðə/ /ˈhɑˌspɪtəl/ /ðɛn/.
Không, tôi không có. Khi đó tình hình không nghiêm trọng đến mức phải đưa đến bệnh viện.
How could you recover from it?
/haʊ/ /kʊd/ /ju/ /rɪˈkʌvər/ /frʌm/ /ɪt/?
Làm thế nào bạn có thể phục hồi từ nó?
Well, let me see, I drank a lot of water, avoided the direct light, and I had to stay off school for 10 days.
/wɛl/, /lɛt/ /mi/ /si/, /aɪ/ /dræŋk/ /ə/ /lɑt/ /ʌv/ /ˈwɔtər/, /əˈvɔɪdəd/ /ðə/ /dəˈrɛkt/ /laɪt/, /ænd/ /aɪ/ /hæd/ /tu/ /steɪ/ /ɔf/ /skul/ /fɔr/ 10 /deɪz/.
Để tôi xem, tôi đã uống nhiều nước, tránh ánh sáng trực tiếp, và tôi đã phải nghỉ học 10 ngày.
What difficulties did you face because of that problem?
/wʌt/ /ˈdɪfəkəltiz/ /dɪd/ /ju/ /feɪs/ /bɪˈkɔz/ /ʌv/ /ðæt/ /ˈprɑbləm/?
Bạn đã gặp khó khăn gì vì vấn đề đó?
I couldn’t go out for a few days, which was boring. I’m not allowed to play outside and I felt so bad about it.
/aɪ/ /ˈkʊdənt/ /goʊ/ /aʊt/ /fɔr/ /ə/ /fju/ /deɪz/, /wɪʧ/ /wʌz/ /ˈbɔrɪŋ/. /aɪm/ /nɑt/ /əˈlaʊd/ /tu/ /pleɪ/ /ˈaʊtˈsaɪd/ /ænd/ /aɪ/ /fɛlt/ /soʊ/ /bæd/ /əˈbaʊt/ /ɪt/.
Tôi không thể đi chơi trong vài ngày, điều đó thật buồn chán. Tôi không được phép chơi bên ngoài và tôi cảm thấy rất tệ về điều đó.
What do people do to prevent that health problem?
/wʌt/ /du/ /ˈpipəl/ /du/ /tu/ /prɪˈvɛnt/ /ðæt/ /hɛlθ/ /ˈprɑbləm/?
Mọi người làm gì để ngăn chặn vấn đề sức khỏe đó?
By having measles vaccine.
/baɪ/ /ˈhævɪŋ/ /ˈmizəlz/ /ˌvækˈsin/.
Bằng cách tiêm vắc xin sởi.
Is that health problem common in your country?
/ɪz/ /ðæt/ /hɛlθ/ /ˈprɑbləm/ /ˈkɑmən/ /ɪn/ /jʊər/ /ˈkʌntri/?
Vấn đề sức khỏe đó có phổ biến ở nước bạn không?
Not really, due to the effectiveness of vaccination.
/nɑt/ /ˈrɪli/, /du/ /tu/ /ði/ /ɪˈfɛktɪvnəs/ /ʌv/ /væksəˈneɪʃən/.
Không hẳn, do hiệu quả của việc tiêm chủng.

Đọc thêm  A museum-daily english conversation topics

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Hotline: 039.2266.928
Khóa học Toefl
Phone now