Learning A Second Language-daily english conversation topics

Do you like learning languages?
/du/ /ju/ /laɪk/ /ˈlɜrnɪŋ/ /ˈlæŋgwəʤəz/?
Bạn có thích học ngôn ngữ không?
Yes, I do. I love traveling and talking to the local people in their mother tongue.
/jɛs/, /aɪ/ /du/. /aɪ/ /lʌv/ /ˈtrævəlɪŋ/ /ænd/ /ˈtɔkɪŋ/ /tu/ /ðə/ /ˈloʊkəl/ /ˈpipəl/ /ɪn/ /ðɛr/ /ˈmʌðər/ /tʌŋ/.
Em đồng ý. Tôi thích đi du lịch và nói chuyện với người dân địa phương bằng tiếng mẹ đẻ của họ.
What is your mother language?
/wʌt/ /ɪz/ /jʊər/ /ˈmʌðər/ /ˈlæŋgwəʤ/?
Tiếng mẹ đẻ của bạn là gì?
I speak English.
/aɪ/ /spik/ /ˈɪŋglɪʃ/.
Tôi nói tiếng Anh.
What second language are you learning?
/wʌt/ /ˈsɛkənd/ /ˈlæŋgwəʤ/ /ɑr/ /ju/ /ˈlɜrnɪŋ/?
Bạn đang học ngôn ngữ thứ hai nào?
I’m learning Spanish. I fell in love with Spanish when I traveled to Spain last year.
/aɪm/ /ˈlɜrnɪŋ/ /ˈspænɪʃ/. /aɪ/ /fɛl/ /ɪn/ /lʌv/ /wɪð/ /ˈspænɪʃ/ /wɛn/ /aɪ/ /ˈtrævəld/ /tu/ /speɪn/ /læst/ /jɪr/.
Tôi đang học tiếng Tây Ban Nha. Tôi đã yêu tiếng Tây Ban Nha khi đi du lịch Tây Ban Nha vào năm ngoái.
Is that language popular in your country?
/ɪz/ /ðæt/ /ˈlæŋgwəʤ/ /ˈpɑpjələr/ /ɪn/ /jʊər/ /ˈkʌntri/?
Ngôn ngữ đó có phổ biến ở quốc gia của bạn không?
Yes. People in my country come from every corner of the world and Spanish is the second popular language spoken here according to the statistic.
/jɛs/. /ˈpipəl/ /ɪn/ /maɪ/ /ˈkʌntri/ /kʌm/ /frʌm/ /ˈɛvəri/ /ˈkɔrnər/ /ʌv/ /ðə/ /wɜrld/ /ænd/ /ˈspænɪʃ/ /ɪz/ /ðə/ /ˈsɛkənd/ /ˈpɑpjələr/ /ˈlæŋgwəʤ/ /ˈspoʊkən/ /hir/ /əˈkɔrdɪŋ/ /tu/ /ðə/ /stəˈtɪstɪk/.
Đúng. Người dân ở đất nước tôi đến từ mọi nơi trên thế giới và tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ phổ biến thứ hai được nói ở đây theo thống kê.
How often do you use that language?
/haʊ/ /ˈɔfən/ /du/ /ju/ /juz/ /ðæt/ /ˈlæŋgwəʤ/?
Bạn sử dụng ngôn ngữ đó thường xuyên như thế nào?
Quite a lot. I see Spanish people every day in the restaurant, bank or supermarket.
/kwaɪt/ /ə/ /lɑt/. /aɪ/ /si/ /ˈspænɪʃ/ /ˈpipəl/ /ˈɛvəri/ /deɪ/ /ɪn/ /ðə/ /ˈrɛstəˌrɑnt/, /bæŋk/ /ɔr/ /ˈsupərˌmɑrkɪt/.
Khá nhiều. Tôi nhìn thấy người Tây Ban Nha mỗi ngày trong nhà hàng, ngân hàng hoặc siêu thị.
How long have you been learning that language?
/haʊ/ /lɔŋ/ /hæv/ /ju/ /bɪn/ /ˈlɜrnɪŋ/ /ðæt/ /ˈlæŋgwəʤ/?
Bạn đã học ngôn ngữ đó bao lâu rồi?
I’ve been learning it for 5 years. I’m in advanced class now.
/aɪv/ /bɪn/ /ˈlɜrnɪŋ/ /ɪt/ /fɔr/ 5 /jɪrz/. /aɪm/ /ɪn/ /ədˈvænst/ /klæs/ /naʊ/.
Tôi đã học nó được 5 năm. Bây giờ tôi đang học lớp nâng cao.
Why do you choose to learn that language?
/waɪ/ /du/ /ju/ /ʧuz/ /tu/ /lɜrn/ /ðæt/ /ˈlæŋgwəʤ/?
Tại sao bạn chọn học ngôn ngữ đó?
I’m interested in Spanish culture, and I’d like to use language as a tool to discover Spanish cultural values.
/aɪm/ /ˈɪntrəstəd/ /ɪn/ /ˈspænɪʃ/ /ˈkʌlʧər/, /ænd/ /aɪd/ /laɪk/ /tu/ /juz/ /ˈlæŋgwəʤ/ /æz/ /ə/ /tul/ /tu/ /dɪˈskʌvər/ /ˈspænɪʃ/ /ˈkʌlʧərəl/ /ˈvæljuz/.
Tôi quan tâm đến văn hóa Tây Ban Nha và tôi muốn sử dụng ngôn ngữ như một công cụ để khám phá các giá trị văn hóa Tây Ban Nha.
Who is your teacher?
/hu/ /ɪz/ /jʊər/ /ˈtiʧər/?
Ai là giáo viên của bạn?
An old Spanish teacher. She can also speak English fluently.
/ən/ /oʊld/ /ˈspænɪʃ/ /ˈtiʧər/. /ʃi/ /kæn/ /ˈɔlsoʊ/ /spik/ /ˈɪŋglɪʃ/ /ˈfluəntli/.
Một giáo viên cũ người Tây Ban Nha. Cô ấy cũng có thể nói tiếng Anh trôi chảy.
Why do people learn a second language?
/waɪ/ /du/ /ˈpipəl/ /lɜrn/ /ə/ /ˈsɛkənd/ /ˈlæŋgwəʤ/?
Tại sao mọi người học ngôn ngữ thứ hai?
There are many purposes. Some learn to do business, some learn to travel, some just learn for fun.
/ðɛr/ /ɑr/ /ˈmɛni/ /ˈpɜrpəsəz/. /sʌm/ /lɜrn/ /tu/ /du/ /ˈbɪznəs/, /sʌm/ /lɜrn/ /tu/ /ˈtrævəl/, /sʌm/ /ʤʌst/ /lɜrn/ /fɔr/ /fʌn/.
Có nhiều mục đích. Một số học để kinh doanh, một số học để đi du lịch, một số chỉ học cho vui.

Đọc thêm  A SCHOOL-daily english conversation topics

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Hotline: 039.2266.928
Khóa học Toefl
Phone now