Lập trình Manim-Python: Vẽ hình vuông

squareexample manimce v0.16.0.post0

Hình vuông - manim python

 1. class Square(side_length=2.0)
Tham số
side_length (float, optional) – Độ dài của cạnh hình vuông.

ví dụ

 1. from manim import *
 2. class SquareExample(Scene):
 3.     def construct(self):
 4.         square_1 = Square(side_length=2.0).shift(DOWN)                           #1
 5.         square_2 = Square(side_length=1.0).next_to(square_1, direction=UP)       #2
 6.         square_3 = Square(side_length=0.5).next_to(square_2, direction=UP)       #3
 7.         self.add(square_1, square_2, square_3)                                   #4

giải thích

 1. #1: tạo một hình vuông gán vào biến square_1; có độ dài 2.0; vị trí là đáy màn hình
 2. #2: tạo một hình vuông gán vào biến square_2; có độ dài 1.0; vị trí sát hình square_1, nhưng phía trên
 3. #3: tạo một hình vuông gán vào biến square_3; có độ dài 0.5; vị trí sát hình square_2, nhưng phía trên
 4. #4: Hiển thị hình square_1, square_2 và square_3

command window

 1. manim 1_quare.py -p -ql

kết quả

squareexample manimce v0.16.0.post0
Đọc thêm  Lập trình Manim-Python: Vẽ đa giác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Hotline: 039.2266.928
Khóa học Toefl
Phone now