Phần 1: làm quen và thân thuộc với phần nghe toefl itp

Việc làm quen với văn phong phần nghe cực kỳ quan trọng để các bạn nghe hiểu tốt hơn. Khóa học này giúp bạn giải quyết được vấn đề này.

Mục tiêu: Làm đi làm lại nhiều nhất có thể(nghĩa là làm xong 1 lượt từ scrip 1->scrip 121, thì quay lại từ đầu làm lại, cứ vậy…)

Cách làm: Cố gắng đọc script rồi trả lời trắc nghiệm làm sao đọc không cần dịch qua Tiếng việt. Để làm được điều này thì hãy nhìn MỤC TIÊU phía trên. Việc các bạn là sự lặp lại nhiều nhất có thể để đạt được ý này

Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 1https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-1/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 2https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-2/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 3https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-3/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 4https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-4/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 5https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-5/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 6https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-6/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 7https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-7/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 8https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-8/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 9https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-9/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 10https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-10/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 11https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-11/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 12https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-12/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 13https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-13/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 14https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-14/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 15https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-15/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 16https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-16/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 17https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-17/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 18https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-18/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 19https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-19/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 20https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-20/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 21https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-21/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 22https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-22/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 23https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-23/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 24https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-24/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 25https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-25/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 26https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-26/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 27https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-27/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 28https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-28/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 29https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-29/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 30https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-30/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 31https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-31/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 32https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-32/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 33https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-33/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 34https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-34/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 35https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-35/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 36https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-36/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 37https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-37/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 38https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-38/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 39https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-39/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 40https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-40/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 41https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-41/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 42https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-42/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 43https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-43/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 44https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-44/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 45https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-45/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 46https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-46/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 47https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-47/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 48https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-48/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 49https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-49/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 50https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-50/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 51https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-51/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 52https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-52/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 53https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-53/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 54https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-54/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 55https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-55/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 56https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-56/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 57https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-57/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 58https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-58/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 59https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-59/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 60https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-60/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 61https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-61/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 62https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-62/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 63https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-63/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 64https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-64/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 65https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-65/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 66https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-66/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 67https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-67/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 68https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-68/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 69https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-69/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 70https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-70/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 71https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-71/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 72https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-72/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 73https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-73/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 74https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-74/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 75https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-75/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 76https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-76/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 77https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-77/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 78https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-78/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 79https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-79/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 80https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-80/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 81https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-81/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 82https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-82/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 83https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-83/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 84https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-84/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 85https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-85/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 86https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-86/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 87https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-87/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 88https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-88/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 89https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-89/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 90https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-90/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 91https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-91/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 92https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-92/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 93https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-93/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 94https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-94/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 95https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-95/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 96https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-96/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 97https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-97/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 98https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-98/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 99https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-99/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 100https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-100/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 101https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-101/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 102https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-102/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 103https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-103/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 104https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-104/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 105https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-105/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 106https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-106/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 107https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-107/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 108https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-108/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 109https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-109/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 110https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-110/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 111https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-111/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 112https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-112/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 113https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-113/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 114https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-114/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 115https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-115/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 116https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-116/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 117https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-117/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 118https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-118/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 119https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-119/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 120https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-120/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp vs script 121https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-vs-script-121/