Phần này sẽ là phần luyện tập. Các bạn chỉ có thời gian 90 giây cho 5 câu hỏi. Khi các bạn làm xong sẽ hiển thị script để các bạn check đáp án

Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 1https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-1/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 2https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-2/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 3https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-3/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 4https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-4/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 5https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-5/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 6https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-6/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 7https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-7/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 8https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-8/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 9https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-9/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 10https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-10/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 11https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-11/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 12https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-12/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 13https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-13/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 14https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-14/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 15https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-15/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 16https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-16/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 17https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-17/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 18https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-18/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 19https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-19/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 20https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-20/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 21https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-21/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 22https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-22/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 23https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-23/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 24https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-24/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 25https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-25/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 26https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-26/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 27https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-27/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 28https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-28/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 29https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-29/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 30https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-30/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 31https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-31/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 32https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-32/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 33https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-33/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 34https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-34/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 35https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-35/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 36https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-36/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 37https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-37/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 38https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-38/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 39https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-39/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 40https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-40/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 41https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-41/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 42https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-42/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 43https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-43/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 44https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-44/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 45https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-45/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 46https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-46/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 47https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-47/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 48https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-48/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 49https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-49/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 50https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-50/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 51https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-51/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 52https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-52/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 53https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-53/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 54https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-54/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 55https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-55/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 56https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-56/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 57https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-57/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 58https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-58/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 59https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-59/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 60https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-60/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 61https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-61/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 62https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-62/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 63https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-63/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 64https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-64/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 65https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-65/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 66https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-66/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 67https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-67/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 68https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-68/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 69https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-69/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 70https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-70/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 71https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-71/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 72https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-72/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 73https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-73/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 74https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-74/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 75https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-75/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 76https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-76/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 77https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-77/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 78https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-78/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 79https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-79/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 80https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-80/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 81https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-81/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 82https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-82/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 83https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-83/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 84https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-84/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 85https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-85/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 86https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-86/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 87https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-87/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 88https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-88/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 89https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-89/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 90https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-90/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 91https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-91/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 92https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-92/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 93https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-93/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 94https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-94/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 95https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-95/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 96https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-96/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 97https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-97/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 98https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-98/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 99https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-99/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 100https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-100/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 101https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-101/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 102https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-102/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 103https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-103/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 104https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-104/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 105https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-105/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 106https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-106/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 107https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-107/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 108https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-108/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 109https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-109/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 110https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-110/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 111https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-111/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 112https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-112/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 113https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-113/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 114https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-114/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 115https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-115/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 116https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-116/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 117https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-117/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 118https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-118/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 119https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-119/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 120https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-120/
Đề Trắc nghiệm nghe toefl itp 121https://kienthuctheonamthang.com/de-trac-nghiem-nghe-toefl-itp-121/