A Celebrity-daily english conversation topics

Who is a famous celebrity that you admire?
/hu/ /ɪz/ /ə/ /ˈfeɪməs/ /səˈlɛbrɪti/ /ðæt/ /ju/ /ædˈmaɪr/?
Ai là người nổi tiếng nổi tiếng mà bạn ngưỡng mộ?
Well, I’m a big fan of Miley Ray Cyrus, an American singer, songwriter, and actress.
/wɛl/, /aɪm/ /ə/ /bɪg/ /fæn/ /ʌv/ /ˈmaɪli/ /reɪ/ /ˈsaɪrəs/, /ən/ /əˈmɛrəkən/ /ˈsɪŋər/, /ˈsɔŋˌraɪtər/, /ænd/ /ˈæktrəs/.
Tôi là một fan cuồng nhiệt của Miley Ray Cyrus, một ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Mỹ.
Why do you admire her?
/waɪ/ /du/ /ju/ /ædˈmaɪr/ /hɜr/?
Tại sao bạn ngưỡng mộ cô ấy?
Well, she’s at my age, but what she’s achieved is acknowledged worldwide.
/wɛl/, /ʃiz/ /æt/ /maɪ/ /eɪʤ/, /bʌt/ /wʌt/ /ʃiz/ /əˈʧivd/ /ɪz/ /ækˈnɑlɪʤd/ /ˈwɜrlˈdwaɪd/.
Chà, cô ấy ở độ tuổi của tôi, nhưng những gì cô ấy đạt được đã được cả thế giới công nhận.
What is special about her?
/wʌt/ /ɪz/ /ˈspɛʃəl/ /əˈbaʊt/ /hɜr/?
Điều gì đặc biệt ở cô ấy?
I just fall in love with her beautiful voice. I can’t stop listening to her songs again and again. My favorite songs of hers are Jolene and Wrecking Ball.
/aɪ/ /ʤʌst/ /fɔl/ /ɪn/ /lʌv/ /wɪð/ /hɜr/ /ˈbjutəfəl/ /vɔɪs/. /aɪ/ /kænt/ /stɑp/ /ˈlɪsənɪŋ/ /tu/ /hɜr/ /sɔŋz/ /əˈgɛn/ /ænd/ /əˈgɛn/. /maɪ/ /ˈfeɪvərɪt/ /sɔŋz/ /ʌv/ /hərz/ /ɑr/ /ʤoʊˈlin/ /ænd/ /ˈrɛkɪŋ/ /bɔl/.
Tôi chỉ yêu giọng hát tuyệt vời của cô ấy. Tôi không thể ngừng nghe đi nghe lại các bài hát của cô ấy. Các bài hát yêu thích của tôi về cô ấy là Jolene và Wrecking Ball.
Is she well-known worldwide?
/ɪz/ /ʃi/ /wɛl/-/noʊn/ /ˈwɜrlˈdwaɪd/?
Cô ấy có nổi tiếng trên toàn thế giới không?
Yes, she is. She’s a teen idol.
/jɛs/, /ʃi/ /ɪz/. /ʃiz/ /ə/ /tin/ /ˈaɪdəl/.
Vâng, đúng vậy. Cô ấy là một thần tượng tuổi teen.
Do you see her on TV or in reality?
/du/ /ju/ /si/ /hɜr/ /ɑn/ /ˈtiˈvi/ /ɔr/ /ɪn/ /ˌriˈæləˌti/?
Bạn có thấy cô ấy trên TV hay trong thực tế?
Most of the time I see her on TV.
/moʊst/ /ʌv/ /ðə/ /taɪm/ /aɪ/ /si/ /hɜr/ /ɑn/ /ˈtiˈvi/.
Hầu hết thời gian tôi nhìn thấy cô ấy trên TV.
Do your friends love her, too?
/du/ /jʊər/ /frɛndz/ /lʌv/ /hɜr/, /tu/?
Bạn bè của bạn có yêu cô ấy không?
Yes, they do. We usually enjoy her songs, movies together.
/jɛs/, /ðeɪ/ /du/. /wi/ /ˈjuʒəwəli/ /ɛnˈʤɔɪ/ /hɜr/ /sɔŋz/, /ˈmuviz/ /təˈgɛðər/.
Có, họ có. Chúng tôi thường thưởng thức những bài hát, những bộ phim của cô ấy cùng nhau.
Do you want to be like her?
/du/ /ju/ /wɑnt/ /tu/ /bi/ /laɪk/ /hɜr/?
Bạn có muốn được như cô ấy không?
Yes, being a well-known singer is my dream.
/jɛs/, /ˈbiɪŋ/ /ə/ /wɛl/-/noʊn/ /ˈsɪŋər/ /ɪz/ /maɪ/ /drim/.
Vâng, trở thành một ca sĩ nổi tiếng là ước mơ của tôi.

Đọc thêm  A favorite subject-daily english conversation topics

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Hotline: 039.2266.928
Khóa học Toefl
Phone now