Bài 2: Các lệnh cơ bản github

– Tạo một thư mục github
>>mkdir mywebsite
– Truy cập vào thư mục mới tạo
>> cd mywebsite/
– Khởi tạo một thư viện git
>> git init
– Kiểm tra trạng thái làm việc
>> git status
– Hiển thị các nhánh
>> git branch
– Khi nhỡ xóa 1 file thì có thể phục hồi
>> git restore index.html
– Phục hồi toàn bộ file đã xóa
>> git restore .
– Khi 1 nội dung thay đổi thì kiểm tra sự thay đổi
>> git diff
– Kiểm tra so sánh chi tiết sự thay đổi
>> git diff –staged
– Kiểm tra các commit
>> git log
– Kiểm tra commit vắn tắt
>> git log –oneline
– Phục hồi lại file version trước
>>git checkout ma_commit –index.html
– Phục hồi TOÀN BỘ
>>git checkout ma_commit .
– Loại trừ file mỗi khi commit
+ Tạo 1 file .gitignore
+ trong file đó ghi tên đuôi file như
*.tpm //tất cả file nào có đuôi tmp
catch //folder có thê catch
Đọc thêm  Bài 3: Lệnh git reset, hủy (undo) commit, xóa commit

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Hotline: 039.2266.928
Khóa học Toefl
Phone now