Childhood memory-daily english conversation topics

New words for toefl itp reading: Affection,Associate,Bond,Clique,Confide,Exclusive,Fluctuate,In common,Solidarity
Did you have a happy childhood?
/dɪd/ /ju/ /hæv/ /ə/ /ˈhæpi/ /ˈʧaɪldˌhʊd/?
Bạn có một tuổi thơ hạnh phúc không?
Yes, I did. I enjoyed playing hide and seek with my peers.
/jɛs/, /aɪ/ /dɪd/. /aɪ/ /ɛnˈʤɔɪd/ /ˈpleɪɪŋ/ /haɪd/ /ænd/ /sik/ /wɪð/ /maɪ/ /pɪrz/.
Vâng, tôi có. Tôi rất thích chơi trốn tìm với các bạn cùng lứa tuổi.
Did you experience your childhood in a city or countryside?
/dɪd/ /ju/ /ɪkˈspɪriəns/ /jʊər/ /ˈʧaɪldˌhʊd/ /ɪn/ /ə/ /ˈsɪti/ /ɔr/ /ˈkʌntriˌsaɪd/?
Bạn đã trải qua tuổi thơ của mình ở thành phố hay nông thôn?
I spent my childhood in a rural area where I could see vast rice fields.
/aɪ/ /spɛnt/ /maɪ/ /ˈʧaɪldˌhʊd/ /ɪn/ /ə/ /ˈrʊrəl/ /ˈɛriə/ /wɛr/ /aɪ/ /kʊd/ /si/ /væst/ /raɪs/ /fildz/.
Tôi đã trải qua thời thơ ấu của mình ở một vùng nông thôn, nơi tôi có thể nhìn thấy những cánh đồng lúa rộng lớn.
Did you usually skip class when you were a child?
/dɪd/ /ju/ /ˈjuʒəwəli/ /skɪp/ /klæs/ /wɛn/ /ju/ /wɜr/ /ə/ /ʧaɪld/?
Bạn có thường trốn học khi còn nhỏ không?
Yes, I did, and many of my friends did, too.
/jɛs/, /aɪ/ /dɪd/, /ænd/ /ˈmɛni/ /ʌv/ /maɪ/ /frɛndz/ /dɪd/, /tu/.
Có, tôi đã làm, và nhiều người bạn của tôi cũng vậy.
Who were you with when you were a child?
/hu/ /wɜr/ /ju/ /wɪð/ /wɛn/ /ju/ /wɜr/ /ə/ /ʧaɪld/?
Bạn đã ở với ai khi bạn còn là một đứa trẻ?
I was with my beloved family.
/aɪ/ /wʌz/ /wɪð/ /maɪ/ /bɪˈlʌvd/ /ˈfæməli/.
Tôi đã ở với gia đình thân yêu của tôi.
What did you want to be when you were a child?
/wʌt/ /dɪd/ /ju/ /wɑnt/ /tu/ /bi/ /wɛn/ /ju/ /wɜr/ /ə/ /ʧaɪld/?
Bạn muốn trở thành gì khi bạn còn là một đứa trẻ?
I dreamed of being a fashion designer.
/aɪ/ /drimd/ /ʌv/ /ˈbiɪŋ/ /ə/ /ˈfæʃən/ /dɪˈzaɪnər/.
Tôi mơ ước trở thành một nhà thiết kế thời trang.
Who did you love the most when you were a child?
/hu/ /dɪd/ /ju/ /lʌv/ /ðə/ /moʊst/ /wɛn/ /ju/ /wɜr/ /ə/ /ʧaɪld/?
Bạn yêu ai nhất khi bạn còn là một đứa trẻ?
I loved my mom the most since she was always there and took care of me.
/aɪ/ /lʌvd/ /maɪ/ /mɑm/ /ðə/ /moʊst/ /sɪns/ /ʃi/ /wʌz/ /ˈɔlˌweɪz/ /ðɛr/ /ænd/ /tʊk/ /kɛr/ /ʌv/ /mi/.
Tôi yêu mẹ tôi nhất vì bà luôn ở bên và chăm sóc tôi.
Who was your childhood hero?
/hu/ /wʌz/ /jʊər/ /ˈʧaɪldˌhʊd/ /ˈhɪroʊ/?
Ai là anh hùng thời niên thiếu của bạn?
Robin Hood, he took money from the rich and gave it to the poor.
/ˈrɑbən/ /hʊd/, /hi/ /tʊk/ /ˈmʌni/ /frʌm/ /ðə/ /rɪʧ/ /ænd/ /geɪv/ /ɪt/ /tu/ /ðə/ /pur/.
Robin Hood, anh ta lấy tiền của người giàu và chia cho người nghèo.
What reminds you of your childhood?
/wʌt/ /riˈmaɪndz/ /ju/ /ʌv/ /jʊər/ /ˈʧaɪldˌhʊd/?
Điều gì khiến bạn nhớ về thời thơ ấu của mình?
Green rice fields which I happen to see everywhere remind me of my beautiful childhood.
/grin/ /raɪs/ /fildz/ /wɪʧ/ /aɪ/ /ˈhæpən/ /tu/ /si/ /ˈɛvriˌwɛr/ /riˈmaɪnd/ /mi/ /ʌv/ /maɪ/ /ˈbjutəfəl/ /ˈʧaɪldˌhʊd/.
Những cánh đồng lúa xanh mà tôi tình cờ nhìn thấy ở khắp mọi nơi gợi nhớ cho tôi về tuổi thơ tươi đẹp của mình.
Did you change a lot when you grew up?
/dɪd/ /ju/ /ʧeɪnʤ/ /ə/ /lɑt/ /wɛn/ /ju/ /gru/ /ʌp/?
Bạn có thay đổi nhiều khi lớn lên không?
Yes, of course. I’m more mature now both physically and mentally.
/jɛs/, /ʌv/ /kɔrs/. /aɪm/ /mɔr/ /məˈʧʊr/ /naʊ/ /boʊθ/ /ˈfɪzɪkəli/ /ænd/ /ˈmɛntəli/.
Vâng tất nhiên. Bây giờ tôi đã trưởng thành hơn cả về thể chất lẫn tinh thần.
Why is childhood important?
/waɪ/ /ɪz/ /ˈʧaɪldˌhʊd/ /ɪmˈpɔrtənt/?
Tại sao tuổi thơ lại quan trọng?
Because it shapes people into who they will become.
/bɪˈkɔz/ /ɪt/ /ʃeɪps/ /ˈpipəl/ /ˈɪntu/ /hu/ /ðeɪ/ /wɪl/ /bɪˈkʌm/.
Bởi vì nó định hình mọi người thành con người họ sẽ trở thành.
Đọc thêm  Đề 1: Đề thi toefl itp 25 câu sau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Hotline: 039.2266.928
Khóa học Toefl
Phone now