Handcraft Items-daily english conversation topics

Do you love handcraft items?
/du/ /ju/ /lʌv/ /ˈhændˌkræft/ /ˈaɪtəmz/?
Bạn yêu thích những món đồ thủ công?
Yeah. My accessories are all hand-made.
/jæ/. /maɪ/ /ækˈsɛsəriz/ /ɑr/ /ɔl/ /hænd/-/meɪd/.
Ừ. Các phụ kiện của tôi đều được làm bằng tay.
What handcraft item do you like?
/wʌt/ /ˈhændˌkræft/ /ˈaɪtəm/ /du/ /ju/ /laɪk/?
Bạn thích món đồ thủ công nào?
Well, I’ve got many items, but I really fall in love with my bamboo handbag.
/wɛl/, /aɪv/ /gɑt/ /ˈmɛni/ /ˈaɪtəmz/, /bʌt/ /aɪ/ /ˈrɪli/ /fɔl/ /ɪn/ /lʌv/ /wɪð/ /maɪ/ /bæmˈbu/ /ˈhændˌbæg/.
Chà, tôi có nhiều đồ, nhưng tôi thực sự yêu chiếc túi xách bằng tre của mình.
Where did you buy it?
/wɛr/ /dɪd/ /ju/ /baɪ/ /ɪt/?
Nơi mà bạn đã mua nó?
I bought it in a trip to the countryside. People make handcrafts from bamboo there.
/aɪ/ /bɑt/ /ɪt/ /ɪn/ /ə/ /trɪp/ /tu/ /ðə/ /ˈkʌntriˌsaɪd/. /ˈpipəl/ /meɪk/ /ˈhændˌkræfts/ /frʌm/ /bæmˈbu/ /ðɛr/.
Tôi đã mua nó trong một chuyến du lịch về vùng quê. Người ta làm đồ thủ công từ tre ở đó.
Why do you like it?
/waɪ/ /du/ /ju/ /laɪk/ /ɪt/?
Tại sao bạn thích nó?
Because it’s unique. I travel quite a lot, but can hardly find a similar one.
/bɪˈkɔz/ /ɪts/ /juˈnik/. /aɪ/ /ˈtrævəl/ /kwaɪt/ /ə/ /lɑt/, /bʌt/ /kæn/ /ˈhɑrdli/ /faɪnd/ /ə/ /ˈsɪmələr/ /wʌn/.
Bởi vì nó là duy nhất. Tôi đi du lịch khá nhiều nơi, nhưng khó có thể tìm được một chiếc nào tương tự.
What is it made of?
/wʌt/ /ɪz/ /ɪt/ /meɪd/ /ʌv/?
là nó làm bằng gì?
It’s made of 100% bamboo.
/ɪts/ /meɪd/ /ʌv/ 100% /bæmˈbu/.
Nó được làm bằng 100% tre.
What does it look like?
/wʌt/ /dʌz/ /ɪt/ /lʊk/ /laɪk/?
Nó trông như thế nào?
Being made of traditional material, it looks trendy, though. My handcraft bag has A4 paper size, which is large enough to carry a bunch of stuff: makeup things, a wallet, and tissues.
/ˈbiɪŋ/ /meɪd/ /ʌv/ /trəˈdɪʃənəl/ /məˈtɪriəl/, /ɪt/ /lʊks/ /ˈtrɛndi/, /ðoʊ/. /maɪ/ /ˈhændˌkræft/ /bæg/ /hæz/ /eɪ/4 /ˈpeɪpər/ /saɪz/, /wɪʧ/ /ɪz/ /lɑrʤ/ /ɪˈnʌf/ /tu/ /ˈkæri/ /ə/ /bʌnʧ/ /ʌv/ /stʌf/: /ˈmeɪˌkʌp/ /θɪŋz/, /ə/ /ˈwɔlət/, /ænd/ /ˈtɪsˌjuz/.
Mặc dù được làm bằng vật liệu truyền thống, nó trông hợp thời trang. Túi đồ thủ công của tôi có khổ giấy A4, đủ lớn để mang theo nhiều thứ: đồ trang điểm, ví và khăn giấy.
How is it made?
/haʊ/ /ɪz/ /ɪt/ /meɪd/?
Nó được làm như thế nào?
Luckily, I had a chance to see how it is made. People spent the whole day knitting hundreds of small bamboo fibers together to make one bag.
/ˈlʌkəli/, /aɪ/ /hæd/ /ə/ /ʧæns/ /tu/ /si/ /haʊ/ /ɪt/ /ɪz/ /meɪd/. /ˈpipəl/ /spɛnt/ /ðə/ /hoʊl/ /deɪ/ /ˈnɪtɪŋ/ /ˈhʌndrədz/ /ʌv/ /smɔl/ /bæmˈbu/ /ˈfaɪbərz/ /təˈgɛðər/ /tu/ /meɪk/ /wʌn/ /bæg/.
May mắn thay, tôi đã có cơ hội để xem nó được tạo ra như thế nào. Người ta mất cả ngày đan hàng trăm sợi tre nhỏ lại với nhau để làm thành một chiếc túi.
Is it easy to make?
/ɪz/ /ɪt/ /ˈizi/ /tu/ /meɪk/?
Nó có dễ thực hiện không?
Nope. I’m not really skillful and patient, so handcrafts seem super hard for me.
/noʊp/. /aɪm/ /nɑt/ /ˈrɪli/ /ˈskɪlfəl/ /ænd/ /ˈpeɪʃənt/, /soʊ/ /ˈhændˌkræfts/ /sim/ /ˈsupər/ /hɑrd/ /fɔr/ /mi/.
Không. Tôi không thực sự khéo léo và kiên nhẫn, vì vậy những công việc thủ công có vẻ cực kỳ khó đối với tôi.
What is special about it?
/wʌt/ /ɪz/ /ˈspɛʃəl/ /əˈbaʊt/ /ɪt/?
Những gì là đặc biệt về nó?
The material itself is what makes it special. It’s eco-friendly as well.
/ðə/ /məˈtɪriəl/ /ɪtˈsɛlf/ /ɪz/ /wʌt/ /meɪks/ /ɪt/ /ˈspɛʃəl/. /ɪts/ /ˈikoʊ/-/ˈfrɛndli/ /æz/ /wɛl/.
Chính chất liệu là thứ làm cho nó trở nên đặc biệt. Nó cũng thân thiện với môi trường.
Does it remind you of something?
/dʌz/ /ɪt/ /riˈmaɪnd/ /ju/ /ʌv/ /ˈsʌmθɪŋ/?
Nó có nhắc nhở bạn về điều gì đó không?
Yup. It reminds me of the peaceful and quiet atmosphere of the countryside where I visited.
/jʌp/. /ɪt/ /riˈmaɪndz/ /mi/ /ʌv/ /ðə/ /ˈpisfəl/ /ænd/ /ˈkwaɪət/ /ˈætməˌsfɪr/ /ʌv/ /ðə/ /ˈkʌntriˌsaɪd/ /wɛr/ /aɪ/ /ˈvɪzətəd/.
Chuẩn rồi. Nó làm tôi nhớ đến không khí yên bình và tĩnh lặng của vùng quê nơi tôi đến thăm.

Đọc thêm  Plastic surgery-daily english conversation topics

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Hotline: 039.2266.928
Khóa học Toefl
Phone now