New words for toefl itp reading: A reasonable doubt

New words

 1. Accuse
 2. Allegedly
 3. Civil
 4. Convict
 5. Guilty
 6. Offense
 7. Peer
 8. Suspect
 9. Verdict
 10. Witness

Definitions and examples

1. Accuse

Accuse /əˈkjuz/ means to blame someone for something, often a wrongdoing, without necessarily proving it.

Examples:

 1. John accused Sarah of breaking his favorite mug.
 2. The customer accused the store of selling expired products.
 3. The teacher accused the student of not doing their homework.
 4. The dog’s guilty look accused him of digging in the garden.
 5. The child accused their sibling of taking their toys.

Dịch:

 1. John buộc tội Sarah đã làm vỡ cốc yêu thích của anh ta.
 2. Khách hàng buộc tội cửa hàng bán sản phẩm hết hạn sử dụng.
 3. Giáo viên buộc tội học sinh không làm bài tập về nhà.
 4. Ánh mắt đầy tội lỗi của chú chó buộc tội nó đã đào hố trong vườn.
 5. Đứa trẻ buộc tội em trai hoặc em gái đã lấy đi đồ chơi của mình.

2. Allegedly

Allegedly /əˈlɛʤədli/ means that something is claimed to have happened or to be true, but it has not been proven or confirmed.

Examples:

 1. The suspect allegedly stole the car parked outside the store.
 2. The company allegedly engaged in fraudulent activities to boost its profits.
 3. He was allegedly seen leaving the scene of the crime.
 4. The celebrity allegedly cheated on their spouse, according to tabloid reports.
 5. The product allegedly caused adverse side effects in some users, although this has not been officially confirmed.

Dịch:

 1. Nghi phạm được cho là đã ăn cắp chiếc xe ô tô đỗ bên ngoài cửa hàng.
 2. Công ty được cho là đã tham gia vào các hoạt động gian lận để tăng lợi nhuận.
 3. Anh ta được cho là đã được nhìn thấy rời khỏi hiện trường của vụ án.
 4. Ngôi sao được cho là đã ngoại tình với vợ, theo báo cáo của các tờ báo đen.
 5. Sản phẩm được cho là gây ra các tác dụng phụ tiêu cực cho một số người sử dụng, mặc dù điều này chưa được xác nhận chính thức.

3. Civil

Civil /ˈsɪvəl/ refers to things related to citizens, society, or non-military matters.

Examples:

 1. Civil rights are the basic rights of citizens, such as freedom of speech and assembly.
 2. A civil society is one where citizens participate actively in public affairs.
 3. Civil law deals with disputes between individuals or organizations.
 4. A civil engineer designs and constructs infrastructure like roads and bridges for public use.
 5. Civil disobedience is the peaceful refusal to obey certain laws as a form of protest.

Dịch:

 1. Quyền dân sự là những quyền cơ bản của công dân, như quyền tự do ngôn luận và tụ họp.
 2. Xã hội dân sự là nơi mà công dân tham gia tích cực vào các công việc công cộng.
 3. Luật dân sự xử lý các tranh chấp giữa cá nhân hoặc tổ chức.
 4. Một kỹ sư dân dụ xây dựng và thiết kế cơ sở hạ tầng như đường và cầu cho việc sử dụng công cộng.
 5. Kháng cự dân sự là sự từ chối không bạo động tuân thủ một số luật nhất định như một hình thức biểu tình.

4. Convict

Convict /ˈkɑnvɪkt/ means to declare someone guilty of a crime, usually by a court of law.

Examples:

 1. The jury decided to convict the defendant of murder.
 2. He was convicted of theft and sentenced to five years in prison.
 3. The court convicted the man of driving under the influence.
 4. She was convicted of fraud for embezzling money from her employer.
 5. The judge convicted the defendant of assault based on the evidence presented.

Dịch:

 1. Ban thẩm định quyết định tuyên bố bị cáo buộc tội giết người.
 2. Anh ta bị kết án về tội cướp và bị kết án 5 năm tù.
 3. Tòa án kết án người đàn ông lái xe dưới tác dụng của rượu.
 4. Cô ấy bị kết án về tội gian lận vì lạm dụng tiền của người sử dụng.
 5. Thẩm phán tuyên án bị cáo buộc về tội tấn công dựa trên bằng chứng được trình bày.

5. Guilty

Guilty /ˈɡɪlti/ means responsible for or having committed a crime or wrongdoing.

Examples:

 1. The defendant pleaded guilty to the charges of theft.
 2. He felt guilty for lying to his friend.
 3. The jury found the suspect guilty of arson.
 4. She admitted feeling guilty for not helping her neighbor in need.
 5. The judge declared the accused guilty of fraud.

Dịch:

 1. Bị cáo thú nhận có tội về các cáo buộc về trộm cắp.
 2. Anh ấy cảm thấy tội lỗi vì đã nói dối bạn của mình.
 3. Ban thẩm định tìm thấy nghi phạm có tội về vụ cháy nhà.
 4. Cô ấy thú nhận cảm thấy tội lỗi vì không giúp đỡ hàng xóm khi cần.
 5. Thẩm phán tuyên bố bị cáo buộc có tội về gian lận.

Offense /əˈfɛns/ refers to a wrongdoing or a violation of rules or laws.

Examples:

 1. Speeding is a traffic offense.
 2. Theft is considered a criminal offense.
 3. Harassment in the workplace is an offense.
 4. Cheating on an exam is an academic offense.
 5. Trespassing on private property is a legal offense.

Dịch:

 1. Vi phạm tốc độ là một vi phạm giao thông.
 2. Trộm cắp được coi là một tội phạm.
 3. Quấy rối tại nơi làm việc là một hành vi phạm tội.
 4. Gian lận trong kỳ thi là một vi phạm học thuật.
 5. Xâm phạm vào tài sản riêng là một tội phạm theo pháp luật.

7. Peer

Peer /pɪr/ refers to someone who is equal to another in abilities, qualifications, age, background, or social status.

Examples:

 1. In school, students often work in groups with their peers.
 2. As professionals, they consult with their peers to solve complex problems.
 3. Teenagers often seek validation from their peers.
 4. The study compared the performance of the students with their peers.
 5. At the conference, researchers presented their findings to their peers in the field.

Dịch:

 1. Ở trường, học sinh thường làm việc nhóm với bạn bè cùng trình độ.
 2. Làm chuyên gia, họ tư vấn với các đồng nghiệp để giải quyết các vấn đề phức tạp.
 3. Thanh thiếu niên thường tìm kiếm sự chứng thực từ bạn bè.
 4. Nghiên cứu so sánh hiệu suất của học sinh với bạn bè của họ.
 5. Tại hội nghị, các nhà nghiên cứu trình bày các kết quả của họ trước các đồng nghiệp trong lĩnh vực.

8. Suspect

Suspect /ˈsʌˌspɛkt/ refers to someone who is believed to have committed a crime or wrongdoing, but has not been proven guilty.

Examples:

 1. The police have arrested a suspect in connection with the robbery.
 2. She became a suspect in the investigation due to her suspicious behavior.
 3. The suspect was questioned by detectives for several hours.
 4. The security camera footage identified the suspect leaving the scene of the crime.
 5. He denied being the suspect and claimed he was elsewhere at the time of the incident.

Dịch:

 1. Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm liên quan đến vụ cướp.
 2. Cô ấy trở thành một nghi phạm trong cuộc điều tra do hành vi nghi ngờ của mình.
 3. Cảnh sát đã thẩm vấn nghi phạm trong vài giờ.
 4. Hình ảnh camera an ninh xác định nghi phạm rời khỏi hiện trường vụ án.
 5. Anh ta phủ nhận là nghi phạm và cho biết anh ta đã ở nơi khác vào thời điểm của sự việc.

9. Verdict

Verdict /ˈvɜrdɪkt/ is the decision or judgment made by a jury or judge in a trial, especially concerning whether someone is guilty or innocent.

Examples:

 1. The jury reached a verdict of guilty after deliberating for several hours.
 2. The judge’s verdict was that the defendant was liable for damages.
 3. The verdict in the murder trial was a unanimous acquittal.
 4. The court delivered a verdict of not guilty due to lack of evidence.
 5. The verdict of the arbitration panel favored the plaintiff in the dispute.

Dịch:

 1. Ban hội thẩm định đã đưa ra phán quyết về tội lỗi sau khi thảo luận trong vài giờ.
 2. Phán quyết của thẩm phán là bị cáo chịu trách nhiệm về thiệt hại.
 3. Phán quyết trong vụ án giết người là một phán quyết trắng án thống nhất.
 4. Tòa án tuyên bố phán quyết vô tội do thiếu chứng cứ.
 5. Phán quyết của ban giám khảo trọng tài ủng hộ nguyên đơn trong tranh chấp.

10. Witness

A witness /ˈwɪtnəs/ is someone who sees an event, crime, or accident and can provide information about it.

Examples:

 1. The witness testified in court about what they saw on the night of the incident.
 2. There were several eyewitnesses to the car accident.
 3. The witness identified the suspect in a police lineup.
 4. She was called as a witness to the robbery.
 5. The witness’s testimony played a crucial role in the trial.

Dịch:

 1. Nhân chứng đã làm chứng tại tòa về những gì họ nhìn thấy vào đêm của vụ việc.
 2. Có một số nhân chứng mắt thấy về tai nạn xe hơi.
 3. Nhân chứng đã nhận dạng được nghi phạm trong một buổi tập trung của cảnh sát.
 4. Cô ấy đã được gọi làm nhân chứng cho vụ cướp.
 5. Lời khai của nhân chứng đã đóng một vai trò quan trọng trong phiên xử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Hotline: 039.2266.928
Khóa học Toefl
Phone now