New words for toefl ITP reading: Anthropology

New words

 1. Assimilate
 2. Cremation
 3. Domesticate
 4. Folklore
 5. Fossilize
 6. Relic
 7. Rite
 8. Ritually
 9. Saga
 10. Vestige

Definitions and examples

1. Assimilate

Assimilate /əˈsɪməˌleɪt/: To absorb or integrate new information, ideas, or culture into existing knowledge or understanding.

Examples:

 1. Immigrants often assimilate into the culture of their new country.
 2. Students assimilate knowledge by actively engaging with the material.
 3. Employees assimilate company policies and procedures during orientation.
 4. Children gradually assimilate language skills by listening and speaking.
 5. Traveling allows individuals to assimilate different cultural perspectives.

Dịch:

 1. Người nhập cư thường hòa nhập vào văn hóa của quốc gia mới của họ.
 2. Sinh viên hòa nhập kiến thức bằng cách tương tác tích cực với tài liệu.
 3. Các nhân viên hòa nhập các chính sách và thủ tục của công ty trong quá trình hướng dẫn.
 4. Trẻ em dần dần hòa nhập kỹ năng ngôn ngữ bằng cách lắng nghe và nói.
 5. Việc đi du lịch cho phép cá nhân hòa nhập các quan điểm văn hóa khác nhau.

2. Cremation

Cremation /kriˈmeɪʃən/: The process of reducing a body to ashes and bone fragments through burning.

Examples:

 1. After her passing, she chose cremation as her final disposition.
 2. Cremation is a common practice in many cultures around the world.
 3. The family decided on cremation instead of a traditional burial for their loved one.
 4. He left instructions in his will for cremation and scattering of his ashes at sea.
 5. Cremation is often seen as a more environmentally friendly alternative to burial.

Dịch:

 1. Sau khi qua đời, cô ấy chọn hỏa táng làm phương pháp an táng cuối cùng của mình.
 2. Hỏa táng là một phong tục phổ biến trong nhiều nền văn hóa trên thế giới.
 3. Gia đình quyết định chọn hỏa táng thay vì an táng truyền thống cho người thân của họ.
 4. Anh ấy để lại hướng dẫn trong di chúc của mình cho việc hỏa táng và rải tro của mình ra biển.
 5. Hỏa táng thường được coi là một lựa chọn thân thiện với môi trường hơn so với an táng.

3. Domesticate

Domesticate /dəˈmɛstəˌkeɪt/: To tame or adapt wild animals or plants for human use or companionship.

Examples:

 1. Dogs were one of the first animals to be domesticated by humans.
 2. Farmers have domesticated various crops for agricultural purposes.
 3. Cats were domesticated primarily for pest control.
 4. Some birds, like parrots, can be domesticated and kept as pets.
 5. The process of domesticating horses allowed humans to use them for transportation and labor.

Dịch:

 1. Chó là một trong những loài động vật đầu tiên được thuần hóa bởi con người.
 2. Nông dân đã thuần hóa các loại cây trồng khác nhau cho mục đích nông nghiệp.
 3. Mèo được thuần hóa chủ yếu để kiểm soát côn trùng gây hại.
 4. Một số loài chim, như vẹt, có thể được thuần hóa và nuôi làm thú cưng.
 5. Quá trình thuần hóa ngựa cho phép con người sử dụng chúng để vận chuyển và lao động.

4. Folklore

Folklore /ˈfoʊˌklɔr/: Traditional beliefs, customs, stories, and practices passed down orally within a community over generations.

Examples:

 1. Fairy tales like “Cinderella” and “Little Red Riding Hood” are part of folklore.
 2. Urban legends, such as the story of the “Hookman,” are examples of modern folklore.
 3. Superstitions like avoiding walking under ladders or breaking mirrors are often rooted in folklore.
 4. Folk songs like “This Land is Your Land” and “Oh! Susanna” are forms of musical folklore.
 5. Traditional dances like the Irish jig or the Japanese Bon-Odori dance are cultural expressions found in folklore.

Dịch:

 1. Những câu chuyện cổ tích như “Cinderella” và “Little Red Riding Hood” là một phần của văn hóa dân gian.
 2. Các truyền thuyết đô thị, như câu chuyện về “Người Đeo Gậy,” là ví dụ về văn hóa dân gian hiện đại.
 3. Các niềm tin mê tín như tránh đi dưới thang hay làm vỡ gương thường có nguồn gốc từ văn hóa dân gian.
 4. Những bài hát dân gian như “This Land is Your Land” và “Oh! Susanna” là các dạng của văn hóa âm nhạc.
 5. Các điệu múa truyền thống như jig Ireland hoặc múa Bon-Odori Nhật Bản là biểu hiện văn hóa được tìm thấy trong văn hóa dân gian.

5. Fossilize

Fossilize /ˈfɑsəˌlaɪz/: To preserve or become preserved as a fossil, typically through the process of mineralization.

Examples:

 1. The dinosaur bones fossilized over millions of years.
 2. Ancient plants and insects can fossilize in amber.
 3. Footprints left in mud can fossilize and become trace fossils.
 4. Shells and coral can fossilize in sedimentary rock.
 5. The remains of prehistoric mammals can fossilize in tar pits.

Dịch:

 1. Xương khủng long đã hóa thạch qua hàng triệu năm.
 2. Các loài thực vật và côn trùng cổ đại có thể hóa thạch trong hổ phách.
 3. Những dấu chân được để lại trên bùn có thể hóa thạch và trở thành hóa thạch dấu vết.
 4. Vỏ sò và san hô có thể hóa thạch trong đá trầm tích.
 5. Các bộ phận còn lại của các loài động vật tiền sử có thể hóa thạch trong hồ nước nhựa.

Relic /ˈrɛlɪk/: An object surviving from an earlier time, especially one of historical or sentimental interest.

Examples:

 1. The ancient sword found in the ruins is a relic from the Middle Ages.
 2. The museum displays relics of ancient civilizations, such as pottery and tools.
 3. A locket passed down through generations can be a family relic.
 4. The old church is a relic of medieval architecture.
 5. The handwritten letters were cherished as relics of a bygone era.

Dịch:

 1. Cái kiếm cổ xưa được tìm thấy trong tàn tích là một di tích từ thời Trung Cổ.
 2. Bảo tàng trưng bày các di tích của các nền văn minh cổ đại, như gốm sứ và dụng cụ.
 3. Một cái dây mặt hồi cổ được truyền lại qua các thế hệ có thể là một di tích gia đình.
 4. Nhà thờ cũ là một di tích của kiến trúc trung cổ.
 5. Những lá thư viết tay được coi là các di tích của một thời kỳ đã qua.

7. Rite

Rite /raɪt/: A formal or ceremonial act or procedure, often with religious or cultural significance.

Examples:

 1. The wedding ceremony included traditional rites and rituals.
 2. Baptism is an important rite in many Christian denominations.
 3. The annual harvest festival celebrates agricultural rites and traditions.
 4. Funerals often involve rites to honor and remember the deceased.
 5. Initiation rites mark the transition to adulthood in many cultures.

Dịch:

 1. Nghi thức hôn nhân bao gồm các lễ nghi và nghi lễ truyền thống.
 2. Lễ phép rửa tội là một nghi thức quan trọng trong nhiều giáo phái Cơ đốc giáo.
 3. Lễ hội mùa màng hàng năm kỷ niệm các nghi thức và truyền thống nông nghiệp.
 4. Đám tang thường bao gồm các nghi thức để tôn vinh và nhớ đến người đã qua đời.
 5. Các nghi thức khởi nghĩa đánh dấu sự chuyển biến thành người lớn trong nhiều văn hóa.

8. Ritually

Ritually /ˈrɪʧuəli/: In a manner related to or characteristic of a ceremony or ritual.

Examples:

 1. The priest ritually blessed the congregation before the service.
 2. She ritually lights candles every evening as part of her meditation practice.
 3. The team ritually chants their motto before every game for good luck.
 4. He ritually cleanses himself before entering the sacred space.
 5. They ritually exchange vows during their wedding ceremony.

Dịch:

 1. Linh mục đã theo nghi lễ chúc phước cộng đồng trước lúc lễ.
 2. Cô ấy theo nghi lễ thắp nến mỗi tối như một phần của lễ thiền của mình.
 3. Đội bóng theo nghi lễ hát khẩu hiệu của họ trước mỗi trận đấu để cầu may mắn.
 4. Anh ấy theo nghi lễ làm sạch bản thân trước khi vào không gian linh thiêng.
 5. Họ theo nghi lễ trao lời thề trong lễ cưới của họ.

9. Saga

Saga /ˈsɑɡə/: A long story of heroic achievement, typically involving historical or legendary figures.

Examples:

 1. The epic saga of Beowulf recounts his battles with monstrous creatures.
 2. The Lord of the Rings trilogy is a popular saga set in a fantasy world.
 3. The Star Wars saga follows the adventures of Jedi knights and rebels in a galaxy far, far away.
 4. The Mahabharata is an ancient Indian saga featuring gods, heroes, and epic battles.
 5. The Harry Potter series follows the saga of a young wizard’s journey through the wizarding world.

Dịch:

 1. Câu chuyện kỳ bí vĩ đại về Beowulf kể về những trận đánh với những sinh vật quái dị.
 2. Bộ ba truyện của Chúa của những chiếc nhẫn là một câu chuyện kỳ bí phổ biến, diễn ra trong một thế giới huyền diệu.
 3. Câu chuyện kỳ bí của Star Wars theo dõi những cuộc phiêu lưu của các hiệp sĩ Jedi và phe phái nổi dậy trong một vũ trụ xa xôi.
 4. Mahabharata là một câu chuyện kỳ bí cổ xưa của Ấn Độ với sự xuất hiện của các vị thần, anh hùng và những trận đánh kinh điển.
 5. Loạt truyện Harry Potter theo dõi câu chuyện kỳ bí của một phù thủy trẻ trong thế giới phù thủy.

10. Vestige

Vestige /ˈvɛstɪʤ/: A trace, mark, or remnant of something that is disappearing or no longer exists in its original form.

Examples:

 1. The crumbling ruins are the only vestige of the ancient civilization.
 2. The old mansion stands as a vestige of a bygone era.
 3. The faded photograph is a vestige of memories long past.
 4. Language often retains vestiges of its ancient origins.
 5. The ghost town is a vestige of the once-thriving community.

Dịch:

 1. Các tàn tích sụp đổ là chỉ còn lại duy nhất của nền văn minh cổ xưa.
 2. Căn biệt thự cũ đứng như một dấu vết của một thời đại đã qua.
 3. Bức ảnh phai mờ là một dấu vết của những kỷ niệm đã xa xăm.
 4. Ngôn ngữ thường giữ lại những dấu vết của nguồn gốc cổ xưa của nó.
 5. Thị trấn ma là một dấu vết của cộng đồng từng phồn thịnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Hotline: 039.2266.928
Khóa học Toefl
Phone now