New words for toefl itp reading: Crimes at sea

New words

 1. Abduction
 2. Coerce
 3. Detain
 4. Deviant
 5. Distort
 6. Intentionally
 7. Piracy
 8. Predicament
 9. Smuggle
 10. Villainy

Definitions and examples

1. Abduction

Abduction /æbˈdʌkʃən/ is the act of taking someone away illegally by force or deception.

Examples:

 1. The abduction of the child sparked a widespread search by law enforcement.
 2. The movie depicted the dramatic abduction of a wealthy businessman.
 3. The police issued an Amber Alert following the abduction of a young girl from her home.
 4. International efforts were made to combat human trafficking and prevent abductions.
 5. The victim managed to escape from her abductor and seek help from authorities.

Dịch:

 1. Vụ bắt cóc trẻ em đã gây ra một cuộc tìm kiếm lan rộng từ các lực lượng thực thi pháp luật.
 2. Bộ phim miêu tả vụ bắt cóc nghịch cảnh của một doanh nhân giàu có.
 3. Cảnh sát đã phát ra cảnh báo Amber sau vụ bắt cóc một cô gái trẻ từ nhà của cô.
 4. Các nỗ lực quốc tế đã được thực hiện để chống lại nạn buôn người và ngăn chặn các vụ bắt cóc.
 5. Nạn nhân đã thoát khỏi kẻ bắt cóc của mình và tìm kiếm sự giúp đỡ từ cơ quan chức năng.

2. Coerce

Coerce /koʊˈɜrs/ means to persuade someone to do something by using force or threats.

Examples:

 1. The criminal coerced the witness into giving false testimony.
 2. The dictator coerced citizens into voting for him through intimidation tactics.
 3. The abusive partner coerced their spouse into staying in the relationship.
 4. The company coerced employees into working overtime without proper compensation.
 5. The kidnapper coerced the victim’s family into paying a ransom.

Dịch:

 1. Tên tội phạm ép buộc nhân chứng phải đưa ra lời khai giả mạo.
 2. Kẻ độc tài ép buộc công dân phải bầu cử cho ông thông qua các chiến thuật đe dọa.
 3. Người bạn đối xử bạo lực ép buộc vợ hoặc chồng của họ phải ở lại trong mối quan hệ.
 4. Công ty ép buộc nhân viên làm thêm giờ mà không được bồi thường đúng cách.
 5. Kẻ bắt cóc ép buộc gia đình nạn nhân phải trả tiền chuộc.

3. Detain

Detain /dɪˈteɪn/ means to keep someone in official custody, typically for questioning or investigation.

Examples:

 1. The police detained the suspect for questioning.
 2. Passengers were detained at the airport due to security concerns.
 3. The border patrol detained several undocumented immigrants.
 4. Protesters were detained by authorities during the demonstration.
 5. The teacher detained the student after class for misbehavior.

Dịch:

 1. Cảnh sát đã giữ nghi phạm để thẩm vấn.
 2. Hành khách bị giữ lại tại sân bay do lo ngại về an ninh.
 3. Cảnh sát biên giới đã giữ lại một số người nhập cư bất hợp pháp.
 4. Các người biểu tình đã bị cơ quan chức năng giữ lại trong cuộc biểu tình.
 5. Giáo viên đã giữ lại học sinh sau giờ học vì hành vi không tốt.

4. Deviant

Deviant  /ˈdiviənt/ refers to something or someone that differs from what is considered normal or acceptable by society.

Examples:

 1. His deviant behavior led to his expulsion from school.
 2. The artist’s work was considered deviant by traditional art critics.
 3. Psychologists study deviant behavior to understand its causes and effects.
 4. The company implemented measures to prevent deviant conduct in the workplace.
 5. Deviant beliefs or practices may be seen as taboo in certain cultures.

Dịch:

 1. Hành vi bất thường của anh ta đã dẫn đến việc bị đuổi học.
 2. Công việc của nghệ sĩ được xem là khác biệt so với các nhà phê bình nghệ thuật truyền thống.
 3. Các nhà tâm lý học nghiên cứu hành vi bất thường để hiểu nguyên nhân và tác động của nó.
 4. Công ty đã triển khai biện pháp để ngăn chặn hành vi bất thường tại nơi làm việc.
 5. Các niềm tin hoặc thực hành bất thường có thể được xem là điều cấm kỵ trong một số văn hóa.

5. Distort

Distort /dɪˈstɔrt/ means to change the true meaning, shape, or appearance of something in a way that makes it false or misleading.

Examples:

 1. The funhouse mirrors distorted our reflections, making us look tall and skinny.
 2. The media often distorts the facts to fit their own agenda.
 3. Heat can distort metal and cause it to warp.
 4. His biased opinions distorted his understanding of the situation.
 5. The artist intentionally distorted reality in his paintings to evoke strong emotions.

Dịch:

 1. Những gương ảo thuật trong nhà hát kinh dị đã biến dạng hình ảnh của chúng tôi, làm cho chúng tôi trông cao và gầy.
 2. Phương tiện truyền thông thường biến dạng các sự thật để phù hợp với chính kiến của họ.
 3. Nhiệt độ có thể làm biến dạng kim loại và gây ra hiện tượng uốn cong.
 4. Ý kiến thiên vị của anh ấy đã làm biến dạng sự hiểu biết của anh ấy về tình hình.
 5. Họa sĩ đã cố ý biến dạng hiện thực trong bức tranh của mình để gợi cảm xúc mạnh mẽ.

6. Intentionally

Intentionally /ɪnˈtɛnʃənəli/ means to do something with a deliberate purpose or willful intent.

Đọc thêm  Hướng dẫn và trắc nghiệm nghe toefl itp thuộc 30 câu đầu - Mã FkHwWLSz_ic

Examples:

 1. She intentionally skipped class to spend time with her friends.
 2. The suspect intentionally lied to the police about his whereabouts.
 3. He intentionally left his phone at home to disconnect from technology.
 4. The company intentionally marketed its products towards younger demographics.
 5. The chef intentionally added extra spices to enhance the flavor of the dish.

Dịch:

 1. Cô ấy cố ý trốn học để dành thời gian với bạn bè.
 2. Nghi phạm cố ý nói dối cảnh sát về nơi ở của mình.
 3. Anh ta cố ý để điện thoại ở nhà để tách mình khỏi công nghệ.
 4. Công ty cố ý tiếp thị sản phẩm của mình đến đối tượng khách hàng trẻ tuổi hơn.
 5. Đầu bếp cố ý thêm gia vị thêm vào để tăng hương vị của món ăn.

7. Piracy

Piracy /ˈpaɪrəsi/ refers to the unauthorized copying, distribution, or use of copyrighted material without permission, typically for financial gain.

Examples:

 1. Online piracy of movies and music is a common problem.
 2. Software piracy deprives developers of revenue from legitimate sales.
 3. Book piracy involves illegally sharing electronic copies of books.
 4. Piracy of video games is a concern for game developers and publishers.
 5. The government implemented stricter laws to combat piracy of intellectual property.

Dịch:

 1. Việc sao chép phim và nhạc trực tuyến là một vấn đề phổ biến về việc vi phạm bản quyền.
 2. Việc vi phạm bản quyền phần mềm làm thiệt hại cho doanh thu từ các bán hàng hợp lệ.
 3. Việc sao chép sách điện tử và chia sẻ chúng trái phép là một hình thức vi phạm bản quyền.
 4. Việc sao chép trò chơi video là một vấn đề đáng quan ngại cho các nhà phát triển và nhà xuất bản trò chơi.
 5. Chính phủ đã áp dụng các luật pháp nghiêm ngặt để chống lại việc sao chép trái phép của tài sản trí tuệ.

8. Predicament

Predicament /prɪˈdɪkəmənt/ refers to a difficult or challenging situation with no easy solution.

Examples:

 1. He found himself in a predicament when he missed his flight and lost his wallet.
 2. Being stranded in the wilderness without food or shelter, they faced a predicament.
 3. Running out of money while traveling abroad can put you in a predicament.
 4. The company faced a predicament when their main supplier went bankrupt.
 5. Trying to please both of his conflicting commitments put him in a predicament.

Dịch:

 1. Anh ấy đã gặp phải tình huống khó khăn khi anh ấy bỏ lỡ chuyến bay và mất ví.
 2. Bị lạc trong hoang mạc mà không có thức ăn hoặc nơi trú ẩn, họ đối mặt với một tình huống khó khăn.
 3. Hết tiền khi đi du lịch nước ngoài có thể đặt bạn vào tình huống khó khăn.
 4. Công ty đối mặt với một tình huống khó khăn khi nhà cung cấp chính của họ phá sản.
 5. Cố gắng làm vừa lòng cả hai cam kết trái ngược đặt anh ta vào một tình huống khó khăn.

9. Smuggle

Smuggle /ˈsmʌɡəl/ means to import or export goods illegally, typically in violation of customs laws.

Examples:

 1. They attempted to smuggle drugs across the border.
 2. Smugglers often use hidden compartments in vehicles to transport contraband.
 3. The jewelry was smuggled out of the country to avoid paying taxes.
 4. He was caught trying to smuggle rare animals through airport security.
 5. The government cracked down on attempts to smuggle weapons into the country.

Dịch:

 1. Họ cố gắng đưa ma túy qua biên giới bằng cách buôn lậu.
 2. Những kẻ buôn lậu thường sử dụng các ngăn kín trong xe ô tô để vận chuyển hàng cấm.
 3. Trang sức đã được buôn lậu ra khỏi nước để tránh trả thuế.
 4. Anh ta bị bắt khi cố gắng buôn lậu động vật quý hiếm qua an ninh sân bay.
 5. Chính phủ đã trừng phạt các nỗ lực buôn lậu vũ khí vào quốc gia.

10. Villainy

Villainy refers to wicked or criminal behavior, typically associated with a villain in a story or narrative.

Examples:

 1. The movie depicted the villainy of the evil sorcerer who plotted to overthrow the kingdom.
 2. The novel explored the depths of human villainy through its antagonist character.
 3. Throughout history, there have been numerous acts of villainy committed by tyrants and dictators.
 4. The superhero fought against the forces of villainy to protect the city from destruction.
 5. The detective was determined to uncover the truth behind the acts of villainy in the small town.

Dịch:

 1. Bộ phim miêu tả sự ác độc của phù thủy ác mộng nguy hiểm đang âm mưu lật đổ vương quốc.
 2. Tiểu thuyết khám phá sâu sắc về hành vi ác độc của con antagonistic.
 3. Qua lịch sử, đã có nhiều hành vi ác độc được thực hiện bởi các tên bạo chúa và độc tài.
 4. Siêu anh hùng chiến đấu chống lại những lực lượng ác độc để bảo vệ thành phố khỏi sự phá hủy.
 5. Thám tử quyết tâm khám phá sự thật đằng sau những hành vi ác độc trong thị trấn nhỏ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Hotline: 039.2266.928
Khóa học Toefl
Phone now