New words for toefl itp reading: Employment

New words

 1. Compensate
 2. Dynamic
 3. Enterprising
 4. Exploit
 5. Incentive
 6. Industrious
 7. Marginal
 8. Merit
 9. Promote
 10. Resign

Definitions and examples

1. Compensate

Compensate (verb) /ˈkɑmpənˌseɪt/: To provide something, typically money or benefits, as a counterbalance for loss, injury, or inconvenience.

Examples:

 1. The company compensated the employee for working overtime by giving them extra vacation days.
 2. The insurance policy compensated the homeowner for the damages caused by the flood.
 3. She compensated for her lack of experience by working extra hard to learn new skills.
 4. The airline compensated passengers for the delayed flight by offering them vouchers for future travel.
 5. The government compensated the farmers for the crops destroyed by the severe weather conditions.

Dịch:

 1. Công ty đã bồi thường cho nhân viên làm thêm giờ bằng cách cung cấp thêm ngày nghỉ.
 2. Chính sách bảo hiểm đã bồi thường cho chủ nhà về những tổn thất do lũ lụt gây ra.
 3. Cô ấy đã bồi thường cho sự thiếu kinh nghiệm của mình bằng cách làm việc chăm chỉ để học hỏi kỹ năng mới.
 4. Hãng hàng không đã bồi thường cho hành khách về chuyến bay bị trễ bằng cách cung cấp phiếu giảm giá cho chuyến đi trong tương lai.
 5. Chính phủ đã bồi thường cho những người nông dân về những vụ mùa bị hỏng do điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

2. Dynamic

Dynamic (adjective) /daɪˈnæmɪk/ : Constantly changing or characterized by energy, activity, or progress.

Examples:

 1. The dynamic market shifted rapidly in response to consumer demands.
 2. She has a dynamic personality that captivates everyone she meets.
 3. The dynamic duo worked together to solve the complex problem.
 4. Our team needs to adapt to the dynamic nature of the project to stay ahead.
 5. The dynamic performance of the athlete impressed the audience.

Dịch:

 1. Thị trường động chuyển đổi nhanh chóng phản ứng với yêu cầu của người tiêu dùng.
 2. Cô ấy có một tính cách động đầy năng lượng khiến mọi người cô ấy gặp đều bị cuốn hút.
 3. Bộ đôi động đã làm việc cùng nhau để giải quyết vấn đề phức tạp.
 4. Nhóm của chúng tôi cần thích ứng với tính động của dự án để giữ vững vị thế.
 5. Màn trình diễn động của vận động viên gây ấn tượng với khán giả.

3. Enterprising

Enterprising (adjective) /ˈɛntərˌpraɪzɪŋ/ : Showing initiative and willingness to undertake new projects or ventures.

Examples:

 1. The enterprising entrepreneur started her own business from scratch.
 2. He showed an enterprising spirit by launching a charity fundraiser in his community.
 3. The enterprising student organized a school event to raise awareness about environmental issues.
 4. The company admired her enterprising attitude and promoted her to a leadership role.
 5. Despite facing challenges, the enterprising team found creative solutions to grow their startup.

Dịch:

 1. Người khởi nghiệp mạnh dạn bắt đầu doanh nghiệp của mình từ đầu.
 2. Anh ta thể hiện tinh thần mạnh dạn bằng cách tổ chức một sự kiện gây quỹ từ thiện trong cộng đồng của mình.
 3. Sinh viên mạnh dạn đã tổ chức một sự kiện trường học để nâng cao nhận thức về vấn đề môi trường.
 4. Công ty ngưỡng mộ tinh thần mạnh dạn của cô ấy và thăng chức cô lên vai trò lãnh đạo.
 5. Mặc dù gặp phải những thách thức, nhóm mạnh dạn đã tìm ra những giải pháp sáng tạo để phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp của họ.

4. Exploit

Exploit (verb) /ˈɛkˌsplɔɪt/ : To take advantage of something or someone for one’s own benefit, often unfairly or unethically.

Examples:

 1. The company exploited cheap labor to maximize its profits.
 2. He was accused of exploiting his position of power to manipulate others.
 3. The hacker exploited a vulnerability in the system to gain unauthorized access.
 4. The landlord was criticized for exploiting tenants by charging exorbitant rent prices.
 5. The media often exploits sensational stories to attract viewership.

Dịch:

 1. Công ty lợi dụng lao động rẻ để tối đa hóa lợi nhuận của mình.
 2. Anh ta bị buộc tội lợi dụng vị trí quyền lực của mình để thao túng người khác.
 3. Tin tặc đã lợi dụng một lỗ hổng trong hệ thống để truy cập không được ủy quyền.
 4. Chủ nhà bị chỉ trích vì lợi dụng người thuê nhà bằng cách tính giá thuê quá cao.
 5. Truyền thông thường lợi dụng các câu chuyện gây sốc để thu hút sự chú ý của người xem.

5. Incentive

Incentive (noun) /ɪnˈsɛntɪv/ : Something that motivates or encourages someone to do something.

Examples:

 1. The promise of a bonus served as an incentive for employees to meet their targets.
 2. Tax incentives are offered by governments to encourage investment in certain industries.
 3. Discounts and coupons can be used as incentives to attract customers to make purchases.
 4. Parents often use rewards as incentives to encourage good behavior in their children.
 5. Offering flexible work hours can be an incentive for employees to stay with a company.

Dịch:

 1. Lời hứa về tiền thưởng là một động lực để nhân viên đạt được mục tiêu của họ.
 2. Các chính sách khuyến khích thuế được các chính phủ cung cấp để khuyến khích đầu tư vào các ngành công nghiệp nhất định.
 3. Giảm giá và phiếu giảm giá có thể được sử dụng như làm động lực để thu hút khách hàng mua hàng.
 4. Cha mẹ thường sử dụng phần thưởng như làm động lực để khuyến khích hành vi tốt trong con cái của họ.
 5. Cung cấp giờ làm việc linh hoạt có thể là một động lực để nhân viên ở lại với một công ty.

Industrious (adjective) /ɪnˈdʌstriəs/ : Hardworking and diligent in one’s work or activities.

Examples:

 1. She is known for her industrious nature, always completing tasks ahead of schedule.
 2. The industrious student studied late into the night to prepare for the exam.
 3. The industrious farmer tended to his crops tirelessly, ensuring a bountiful harvest.
 4. Despite her age, Grandma remains industrious, always finding ways to keep busy.
 5. The company thrived under the leadership of its industrious CEO, who constantly sought new opportunities for growth.

Dịch:

 1. Cô ấy được biết đến với tính chăm chỉ của mình, luôn hoàn thành công việc trước thời hạn.
 2. Sinh viên chăm chỉ học suốt đêm để chuẩn bị cho kỳ thi.
 3. Nông dân chăm chỉ chăm sóc cây trồng của mình một cách không mệt mỏi, đảm bảo có một vụ mùa bội thu.
 4. Mặc dù đã già, bà vẫn làm việc chăm chỉ, luôn tìm cách để bận rộn.
 5. Công ty phát triển mạnh dưới sự lãnh đạo của CEO chăm chỉ, người luôn tìm kiếm cơ hội mới cho sự phát triển.

7. Marginal

Marginal (adjective)/ˈmɑrʤənəl/: Relating to or situated at the edge or margin; minimal or barely sufficient for the purpose.

Examples:

 1. He made only a marginal improvement in his test scores despite studying all night.
 2. The company experienced marginal growth in sales this quarter.
 3. There was only a marginal increase in the price of gasoline this week.
 4. Her contribution to the project was marginal; it didn’t significantly impact the outcome.
 5. The restaurant’s profits were marginal, barely covering the operating expenses.

Dịch:

 1. Anh ta chỉ có một cải thiện nhỏ về điểm số trong bài kiểm tra dù đã học suốt đêm.
 2. Công ty đã trải qua sự tăng trưởng marginal trong doanh số bán hàng trong quý này.
 3. Chỉ có một sự tăng nhỏ về giá xăng trong tuần này.
 4. Đóng góp của cô ấy cho dự án là marginal; nó không ảnh hưởng đáng kể đến kết quả.
 5. Lợi nhuận của nhà hàng chỉ là marginal, vừa đủ để bao phủ các chi phí vận hành.

8. Merit

Merit (noun) /ˈmɛrət/: The quality of being good, deserving, or worthy of praise or reward based on one’s actions, achievements, or qualities.

Examples:

 1. She received a scholarship based on her academic merit.
 2. Promotions should be based on merit rather than favoritism.
 3. The judge awarded the prize to the entry with the most merit.
 4. His proposal was accepted because of its merit, not because of personal connections.
 5. Employees should be recognized and rewarded according to their merit and performance.

Dịch:

 1. Cô ấy được nhận học bổng dựa trên xứng đáng học vấn của mình.
 2. Thăng chức nên dựa trên xứng đáng chứ không phải là sự thiên vị.
 3. Thẩm phán trao giải cho bài dự thi có xứng đáng nhất.
 4. Đề xuất của anh ấy được chấp nhận vì xứng đáng của nó, không phải vì mối quan hệ cá nhân.
 5. Nhân viên nên được công nhận và thưởng dựa trên xứng đáng và hiệu suất của họ.

9. Promote

Promote (verb) /prəˈmoʊt/: To help or encourage something to develop, increase, or become more popular; to advance someone to a higher rank or position.

Examples:

 1. The company decided to promote him to a managerial position.
 2. Social media can help promote small businesses to a wider audience.
 3. Regular exercise promotes good health and well-being.
 4. Advertising campaigns are designed to promote brand awareness.
 5. The teacher promoted creativity by encouraging students to express themselves freely.

Examples:

 1. The company decided to promote him to a managerial position.
 2. Social media can help promote small businesses to a wider audience.
 3. Regular exercise promotes good health and well-being.
 4. Advertising campaigns are designed to promote brand awareness.
 5. The teacher promoted creativity by encouraging students to express themselves freely.

10. Resign

Resign (verb) /rɪˈzaɪn/: To formally give up a job or position; to voluntarily leave a job or position.

Examples:

 1. After many years of service, she decided to resign from her position as CEO.
 2. He resigned from his job to pursue a career in freelancing.
 3. The politician resigned from office following a scandal.
 4. Due to health reasons, she was forced to resign from her teaching position.
 5. He resigned as team captain after a series of losses.

Dịch:

 1. Sau nhiều năm phục vụ, cô ấy quyết định từ chức khỏi vị trí CEO.
 2. Anh ấy từ chức khỏi công việc để theo đuổi sự nghiệp làm việc tự do.
 3. Chính trị gia từ chức khỏi chức vụ sau một vụ bê bối.
 4. Do lý do sức khỏe, cô ấy buộc phải từ chức khỏi vị trí giảng dạy của mình.
 5. Anh ấy từ chức làm đội trưởng sau một loạt các trận thua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Hotline: 039.2266.928
Khóa học Toefl
Phone now