New words for toefl itp reading: Expertise

New words

 1. Curriculum
 2. Distinctly
 3. Erudite
 4. Fortify
 5. Implicitly
 6. Parochial
 7. Rigor
 8. Roster
 9. Secular
 10. Suspend

Definitions and examples

1. Curriculum

Curriculum /kəˈrɪkjələm/: The subjects, topics, and activities that are planned for students to learn in a particular course or program of study.

Examples:

 1. The school offers a diverse curriculum including math, science, and art.
 2. The university revised its curriculum to incorporate more practical skills.
 3. The homeschool curriculum includes language arts, history, and physical education.
 4. The new curriculum emphasizes project-based learning and critical thinking.
 5. Teachers collaborate to develop a curriculum that meets the needs of their students.

Dịch:

 1. Trường cung cấp một chương trình học đa dạng bao gồm toán, khoa học và nghệ thuật.
 2. Đại học đã sửa đổi chương trình học của mình để tích hợp nhiều kỹ năng thực hành hơn.
 3. Chương trình học giáo dục tại nhà bao gồm ngôn ngữ, lịch sử và giáo dục thể chất.
 4. Chương trình học mới nhấn mạnh vào việc học dựa trên dự án và tư duy phê phán.
 5. Các giáo viên hợp tác để phát triển một chương trình học đáp ứng nhu cầu của học sinh của họ.

2. Distinctly

Distinctly /dɪˈstɪŋktli/: Clearly and unmistakably.

Examples:

 1. She remembered the incident distinctly, as if it had just happened.
 2. The flavors in the dish were distinctly different from each other.
 3. He spoke with a distinctly British accent.
 4. The two species of birds could be distinguished by their distinctly different calls.
 5. The new logo was designed to be distinctly recognizable among competitors.

Dịch:

 1. Cô ấy nhớ rõ sự việc, như nó vừa xảy ra.
 2. Các hương vị trong món ăn khác biệt rõ ràng với nhau.
 3. Anh ấy nói với một giọng điệu rõ ràng là tiếng Anh.
 4. Hai loài chim có thể được phân biệt bằng các tiếng gọi khác biệt rõ ràng.
 5. Logo mới được thiết kế để có thể nhận biết rõ ràng so với các đối thủ.

3. Erudite

Erudite /ˈɛrəˌdaɪt/: Having or showing great knowledge or learning.

Examples:

 1. The professor was known for his erudite lectures on philosophy.
 2. She impressed the audience with her erudite analysis of the literature.
 3. He was considered one of the most erudite scholars in the field of physics.
 4. The book is filled with erudite references to historical events.
 5. The erudite discussion at the conference covered a wide range of topics in psychology.

Dịch:

 1. Giáo sư được biết đến với các bài giảng học thức của ông về triết học.
 2. Cô ấy gây ấn tượng với khán giả bằng cách phân tích học thức về văn học.
 3. Anh ta được coi là một trong những học giả học thức nhất trong lĩnh vực vật lý.
 4. Cuốn sách đầy đủ các tham khảo học thức về các sự kiện lịch sử.
 5. Cuộc thảo luận học thức tại hội nghị bao gồm nhiều chủ đề trong tâm lý học.

4. Fortify

Fortify /ˈfɔrtɪˌfaɪ/: To strengthen or reinforce.

Examples:

 1. Drinking milk helps fortify your bones with calcium.
 2. The castle was fortified with thick stone walls and a moat.
 3. Adding vitamins to your diet can help fortify your immune system.
 4. The soldiers fortified their position with sandbags and barbed wire.
 5. Regular exercise can help fortify your muscles and improve overall health.

Dịch:

 1. Uống sữa giúp tăng cường xương với canxi.
 2. Lâu đài được tăng cường với các bức tường đá dày và một cái rãnh.
 3. Thêm các loại vitamin vào chế độ ăn có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn.
 4. Các binh sĩ tăng cường vị trí của họ bằng túi cát và dây thép gai.
 5. Tập thể dục đều đặn có thể giúp tăng cường cơ bắp và cải thiện sức khỏe tổng thể.

5. Implicitly

Implicitly /ɪmˈplɪsətli/: Without expressly stating something, but understood or implied.

Examples:

 1. By nodding his head, he implicitly agreed to the proposal.
 2. She implicitly trusted her best friend with her deepest secrets.
 3. His silence implicitly indicated his disapproval of the plan.
 4. The company’s mission statement implicitly promotes a culture of innovation.
 5. By accepting the job offer, she implicitly agreed to the terms and conditions outlined in the contract.

Dịch:

 1. Bằng cách gật đầu, anh ta ngầm đồng ý với đề xuất.
 2. Cô ấy tin tưởng ngầm vào bạn thân nhất của mình với những bí mật sâu kín của mình.
 3. Sự im lặng của anh ấy ngầm chỉ ra sự không tán thành với kế hoạch.
 4. Tuyên bố sứ mệnh của công ty ngầm khuyến khích một văn hóa sáng tạo.
 5. Bằng cách chấp nhận đề nghị công việc, cô ấy ngầm đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu trong hợp đồng.

6. Parochial

Parochial /pəˈroʊkiəl/: Relating to a narrow view limited to a local area or community.

Examples:

 1. His parochial mindset prevented him from considering ideas from outside his town.
 2. The parochial school only admitted students from the surrounding neighborhoods.
 3. She criticized the parochial policies of the local government, advocating for broader perspectives.
 4. The company’s parochial approach hindered its ability to compete in the global market.
 5. The mayor’s parochial interests clashed with the needs of the broader region.
Đọc thêm  Tăng kỹ năng nghe Toefl itp bằng nghe chép chính tả: lis61_3

Dịch:

 1. Tư duy hẹp hòi của anh ta đã ngăn anh ta xem xét các ý kiến từ bên ngoài thị trấn của mình.
 2. Trường dân lập chỉ nhận học sinh từ các khu vực lân cận.
 3. Cô ấy phê phán các chính sách hẹp hòi của chính quyền địa phương, ủng hộ các quan điểm rộng lớn hơn.
 4. Cách tiếp cận hẹp hòi của công ty đã làm hạn chế khả năng cạnh tranh của nó trên thị trường toàn cầu.
 5. Các quan điểm hẹp hòi của thị trưởng va chạm với các nhu cầu của khu vực lớn hơn.

7. Rigor

Rigor /ˈrɪɡər/: The quality of being extremely thorough, careful, or precise.

Examples:

 1. The professor graded the assignments with rigor, expecting high standards of accuracy.
 2. The scientific research was conducted with rigor to ensure reliable results.
 3. The training program required participants to undergo physical exercises with rigor.
 4. The company’s hiring process is known for its rigor in selecting top candidates.
 5. The legal system demands rigor in presenting evidence and arguments in court.

Dịch:

 1. Giáo sư đánh giá các bài tập với sự nghiêm ngặt, mong đợi các tiêu chuẩn cao về độ chính xác.
 2. Nghiên cứu khoa học được tiến hành với sự nghiêm ngặt để đảm bảo kết quả đáng tin cậy.
 3. Chương trình đào tạo yêu cầu các tham gia thực hiện các bài tập thể chất một cách nghiêm ngặt.
 4. Quy trình tuyển dụng của công ty nổi tiếng với sự nghiêm ngặt trong việc lựa chọn ứng viên hàng đầu.
 5. Hệ thống pháp luật đòi hỏi sự nghiêm ngặt trong việc trình bày bằng chứng và lập luận tại tòa án.

8. Roster

Roster /ˈrɑstər/: A list or plan showing the names of people or things and their scheduled activities or duties.

Examples:

 1. The coach posted the roster of players for the upcoming game.
 2. The office manager maintains a roster of employees’ schedules.
 3. The teacher checked the roster to see which students were absent.
 4. The airline provided a roster of flight crew members for each flight.
 5. The volunteer organization keeps a roster of available volunteers for different tasks.

Dịch:

 1. Huấn luyện viên đăng danh sách các cầu thủ cho trận đấu sắp tới.
 2. Người quản lý văn phòng duy trì một danh sách lịch của lịch làm việc của nhân viên.
 3. Giáo viên kiểm tra danh sách để xem những học sinh nào vắng mặt.
 4. Hãng hàng không cung cấp một danh sách các thành viên phi hành đoàn cho mỗi chuyến bay.
 5. Tổ chức tình nguyện duy trì một danh sách các tình nguyện viên có sẵn cho các nhiệm vụ khác nhau.

9. Secular

Secular /ˈsɛkjələr/: Not connected with religious or spiritual matters.

Examples:

 1. Public schools are secular institutions, not affiliated with any particular religion.
 2. She prefers to take a secular approach to moral and ethical questions.
 3. The government’s policies are based on secular principles of governance.
 4. In many countries, there is a clear separation between secular and religious authorities.
 5. The museum showcases artwork from both religious and secular contexts.

Dịch:

 1. Các trường công lập là các tổ chức thế tục, không liên kết với bất kỳ tôn giáo cụ thể nào.
 2. Cô ấy thích tiếp cận thế tục đối với các câu hỏi đạo đức và đạo đức.
 3. Các chính sách của chính phủ được dựa trên các nguyên tắc thế tục của quản trị.
 4. Ở nhiều quốc gia, có một sự phân chia rõ ràng giữa các cơ quan thế tục và tôn giáo.
 5. Bảo tàng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật từ cả hai ngữ cảnh tôn giáo và thế tục.

10. Suspend

Suspend /səˈspɛnd/: To temporarily stop something from continuing or being in effect.

Examples:

 1. The company decided to suspend production due to a shortage of raw materials.
 2. The school principal suspended the student for violating the code of conduct.
 3. The city council voted to suspend parking regulations during the festival.
 4. The airline announced that it would suspend flights to certain destinations due to the pandemic.
 5. The government suspended trading on the stock exchange to prevent market volatility.

Dịch:

 1. Công ty quyết định tạm ngưng sản xuất do thiếu nguyên liệu.
 2. Hiệu trưởng trường tạm ngưng học sinh vì vi phạm quy định ứng xử.
 3. Hội đồng thành phố bỏ phiếu tạm ngưng quy định đậu xe trong lễ hội.
 4. Hãng hàng không thông báo rằng nó sẽ tạm ngưng các chuyến bay đến một số điểm đến vì đại dịch.
 5. Chính phủ tạm ngưng giao dịch trên sàn chứng khoán để ngăn chặn biến động trên thị trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Hotline: 039.2266.928
Khóa học Toefl
Phone now