New words for toefl itp reading: Financial systems

New words

 1. Allocate
 2. Commodity
 3. Decline
 4. Equity
 5. Inflation
 6. Net
 7. Per capita
 8. Regulate
 9. Subsidy
 10. Tangible

Definitions and examples

1. Allocate

Allocate /ˈæləˌkeɪt/ – Verb: Allocate means to set aside or designate resources, time, or tasks for a particular purpose or recipient.

Examples:

 1. The government will allocate funds for infrastructure development.
 2. She allocated thirty minutes each day for exercise.
 3. The teacher allocated different assignments to each student.
 4. We need to allocate more staff to handle the increased workload.
 5. They allocated a portion of their budget for charitable donations.

Dịch:

 1. Chính phủ sẽ phân bổ ngân sách cho phát triển cơ sở hạ tầng.
 2. Cô ấy dành ba mươi phút mỗi ngày cho việc tập thể dục.
 3. Giáo viên phân công các bài tập khác nhau cho mỗi học sinh.
 4. Chúng ta cần phân bổ thêm nhân viên để xử lý khối lượng công việc tăng lên.
 5. Họ đã phân bổ một phần của ngân sách cho các hoạt động từ thiện.

2. Commodity

Commodity /kəˈmɑdəti/ – Noun: A commodity is a raw material or primary agricultural product that can be bought and sold, such as oil, gold, or wheat.

Examples:

 1. Oil is a valuable commodity traded on global markets.
 2. Gold has been used as a commodity for centuries.
 3. Wheat is a key commodity in the food industry.
 4. Coffee is one of the world’s most widely traded commodities.
 5. Cotton is an important commodity in the textile industry.

Dịch:

 1. Dầu là một mặt hàng quý giá được giao dịch trên thị trường toàn cầu.
 2. Vàng đã được sử dụng như một mặt hàng hóa từ hàng thế kỷ.
 3. Lúa mì là một mặt hàng quan trọng trong ngành công nghiệp thực phẩm.
 4. Cà phê là một trong những mặt hàng được giao dịch rộng rãi nhất trên thế giới.
 5. Bông là một mặt hàng quan trọng trong ngành công nghiệp dệt may.

3. Decline

Decline /dɪˈklaɪn/ – Verb: Decline means to decrease or become smaller in quantity, quality, or value.

Examples:

 1. Sales declined sharply during the economic recession.
 2. The company’s profits have been declining steadily over the past year.
 3. He declined the offer to join the committee.
 4. As she grew older, her health began to decline.
 5. The number of participants in the event declined due to bad weather.

Dịch:

 1. Doanh số đã giảm mạnh trong thời kỳ suy thoái kinh tế.
 2. Lợi nhuận của công ty đã giảm dần trong suốt năm qua.
 3. Anh ta từ chối lời đề nghị tham gia ủy ban.
 4. Khi cô ấy già đi, sức khỏe của cô ấy bắt đầu suy giảm.
 5. Số lượng người tham gia sự kiện giảm đi do thời tiết xấu.

4. Equity

Equity /ˈɛkwəti/ – Noun: Equity refers to fairness or justice in the distribution of resources or opportunities, or ownership of assets.

Examples:

 1. The company strives for pay equity among its employees.
 2. Access to education should be based on equity, ensuring equal opportunities for all students.
 3. Homeownership is a form of equity for many families.
 4. Social equity aims to eliminate discrimination and promote equality in society.
 5. Equity in decision-making involves considering the needs and perspectives of all stakeholders.

Dịch:

 1. Công ty đặt mục tiêu đảm bảo sự công bằng về lương cho nhân viên của mình.
 2. Việc tiếp cận giáo dục nên dựa trên công bằng, đảm bảo cơ hội bình đẳng cho tất cả học sinh.
 3. Sở hữu nhà là một dạng của equity đối với nhiều gia đình.
 4. Công bằng xã hội nhằm mục tiêu loại bỏ phân biệt đối xử và thúc đẩy sự bình đẳng trong xã hội.
 5. Equity trong quyết định bao gồm việc xem xét các nhu cầu và quan điểm của tất cả các bên liên quan.

5. Inflation

Inflation /ɪnˈfleɪʃən/ – Noun: Inflation refers to the rate at which the general level of prices for goods and services rises, leading to a decrease in purchasing power.

Examples:

 1. High inflation erodes the value of money, reducing the purchasing power of consumers.
 2. Rising food prices contribute to inflation, making groceries more expensive.
 3. Inflation can be caused by an increase in demand for goods and services without a corresponding increase in supply.
 4. Central banks often use monetary policy to control inflation and stabilize the economy.
 5. Hyperinflation, characterized by extremely rapid and out-of-control price increases, can lead to economic instability.

Dịch:

 1. Lạm phát cao làm suy giảm giá trị của tiền, làm giảm sức mua của người tiêu dùng.
 2. Sự tăng giá thực phẩm góp phần vào lạm phát, làm tăng giá cả hàng hóa tiêu dùng.
 3. Lạm phát có thể do nhu cầu tăng cho hàng hóa và dịch vụ mà không có sự tăng tương ứng về cung cấp.
 4. Ngân hàng trung ương thường sử dụng chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát và ổn định nền kinh tế.
 5. Lạm phát siêu cường, được đặc trưng bởi sự tăng giá vô cùng nhanh chóng và không kiểm soát, có thể dẫn đến không ổn định kinh tế.

Net /nɛt/ – Adjective: Net refers to the remaining amount after deductions or accounting for all expenses, liabilities, or deductions.

Examples:

 1. After deducting taxes and expenses, he had a net income of $50,000.
 2. The company’s net profit for the year was $1 million.
 3. Her net worth increased significantly after selling her business.
 4. The net weight of the package is 10 kilograms.
 5. After subtracting debts and obligations, he calculated his net assets.

Dịch:

 1. Sau khi trừ đi thuế và các chi phí, anh ta có thu nhập ròng là 50.000 đô la.
 2. Lợi nhuận ròng của công ty trong năm là 1 triệu đô la.
 3. Giá trị ròng của cô ấy tăng đáng kể sau khi bán doanh nghiệp của mình.
 4. Trọng lượng ròng của gói hàng là 10 kilogram.
 5. Sau khi trừ đi nợ và các nghĩa vụ, anh ấy tính toán tài sản ròng của mình.

7. Per capita

Per capita /pɜr/ /ˈkæpɪtə/ – Adjective: Per capita refers to the average amount of something per person within a particular population or group.

Examples:

 1. The country’s per capita income is $40,000 per year.
 2. In that city, the per capita consumption of coffee is the highest in the country.
 3. The per capita carbon emissions in the region are alarming.
 4. The organization aims to increase per capita access to clean water in rural areas.
 5. Per capita healthcare spending has risen steadily over the past decade.

Dịch:

 1. Thu nhập bình quân theo người của đất nước là 40.000 đô la mỗi năm.
 2. Ở thành phố đó, lượng tiêu thụ cà phê trên mỗi người là cao nhất trong cả nước.
 3. Lượng phát thải khí carbon trên mỗi người ở khu vực đó là đáng lo ngại.
 4. Tổ chức nhằm mục tiêu tăng cường tiếp cận nước sạch theo đầu người ở các khu vực nông thôn.
 5. Chi phí chăm sóc sức khỏe theo đầu người đã tăng ổn định trong thập kỷ qua.

8. Regulate

Regulate /ˈrɛɡjəˌleɪt/ – Verb: To regulate means to control or govern according to a set of rules or laws.

Examples:

 1. The government regulates the sale of alcohol to minors.
 2. Traffic lights regulate the flow of vehicles at intersections.
 3. The body regulates temperature through sweat production.
 4. Financial institutions are regulated by government agencies to ensure stability.
 5. The thermostat regulates the temperature in the house to maintain comfort.

Dịch:

 1. Chính phủ quy định việc bán rượu cho người dưới tuổi.
 2. Đèn giao thông điều chỉnh luồng xe tại các giao lộ.
 3. Cơ thể điều chỉnh nhiệt độ thông qua sản xuất mồ hôi.
 4. Các tổ chức tài chính được quy định bởi các cơ quan chính phủ để đảm bảo ổn định.
 5. Bộ điều chỉnh nhiệt độ điều chỉnh nhiệt độ trong nhà để duy trì sự thoải mái.

9. Subsidy

Subsidy /ˈsʌbsɪdi/ – Noun: A subsidy is financial aid or support given by a government or organization to help reduce the cost of goods or services, or to support specific industries or activities.

Examples:

 1. The government provides subsidies to farmers to encourage agricultural production.
 2. Subsidies are given to low-income families to help with housing costs.
 3. Electric vehicle purchases may be eligible for subsidies to promote eco-friendly transportation.
 4. The film industry receives subsidies from the government to stimulate local filmmaking.
 5. Subsidies for renewable energy sources aim to reduce reliance on fossil fuels.

Dịch:

 1. Chính phủ cung cấp các loại hỗ trợ cho nông dân để khuyến khích sản xuất nông nghiệp.
 2. Hỗ trợ được cung cấp cho các gia đình có thu nhập thấp để giúp đỡ chi phí nhà ở.
 3. Mua xe điện có thể được hưởng các khoản hỗ trợ nhằm thúc đẩy phương tiện giao thông thân thiện với môi trường.
 4. Ngành công nghiệp điện ảnh nhận được các khoản hỗ trợ từ chính phủ để kích thích làm phim địa phương.
 5. Các khoản hỗ trợ cho các nguồn năng lượng tái tạo nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

10. Tangible

Tangible /ˈtænʤəbəl/ – Adjective: Tangible describes something that is perceptible by touch or can be physically experienced.

Examples:

 1. Real estate is a tangible asset that can be seen and touched.
 2. The company invested in tangible improvements to its infrastructure.
 3. Tangible evidence supported the prosecution’s case in court.
 4. Tangible rewards motivate employees to achieve their goals.
 5. Tangible results are important indicators of project success.

Dịch:

 1. Bất động sản là một tài sản hữu hình có thể nhìn thấy và chạm được.
 2. Công ty đã đầu tư vào các cải tiến hữu hình cho cơ sở hạ tầng của mình.
 3. Bằng chứng hữu hình hỗ trợ vụ kiện của bên truy tố trong tòa án.
 4. Phần thưởng hữu hình thúc đẩy nhân viên đạt được mục tiêu của họ.
 5. Kết quả hữu hình là các chỉ số quan trọng của sự thành công dự án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Hotline: 039.2266.928
Khóa học Toefl
Phone now