New words for toefl itp reading: Government corruption

New words

 1. Bribery
 2. Cynically
 3. Erode
 4. Evade
 5. Grotesque
 6. Integrity
 7. Prevalent
 8. Reform
 9. Scandal
 10. Unmask

Definitions and examples

1. Bribery

Bribery /ˈbraɪbəri/ is the act of giving or receiving something valuable in exchange for influence or action, especially in business or politics.

Examples:

 1. The businessman was arrested for bribery after offering a large sum of money to the government official.
 2. Bribery is considered a serious crime in many countries.
 3. The company was fined for engaging in bribery to secure contracts.
 4. Political candidates may resort to bribery to gain votes.
 5. The judge was accused of bribery for accepting gifts from a defendant.

Dịch:

 1. Các nhà kinh doanh đã bị bắt vì hối lộ sau khi đề xuất một số tiền lớn cho quan chức chính phủ.
 2. Hối lộ được coi là một tội ác nghiêm trọng trong nhiều quốc gia.
 3. Công ty đã bị phạt vì tham gia vào hối lộ để đảm bảo hợp đồng.
 4. Các ứng viên chính trị có thể dùng đến hối lộ để có được phiếu bầu.
 5. Thẩm phán đã bị buộc tội hối lộ vì đã chấp nhận những món quà từ bị cáo.

2. Cynically

Cynically /ˈsɪnɪkəli/ means to be distrustful of human sincerity or motives and to believe that people are motivated purely by self-interest.

Examples:

 1. He cynically dismissed the politician’s promises as mere election tactics.
 2. She cynically remarked that there’s no such thing as true love, only self-interest.
 3. The CEO cynically exploited the loopholes in the law for personal gain.
 4. The comedian cynically joked about the hypocrisy of society.
 5. He cynically believed that all charities were just fronts for tax evasion.

Dịch:

 1. Anh ta một cách lạnh lùng bác bỏ những lời hứa của chính trị gia như là các chiến lược tranh cử.
 2. Cô ấy một cách lạnh lùng bày tỏ rằng không có gì là tình yêu thực sự, chỉ là lợi ích cá nhân.
 3. CEO một cách lạnh lùng lợi dụng những kẽ hở trong luật pháp cho lợi ích cá nhân.
 4. Người hài một cách lạnh lùng nói đùa về sự đạo đức giả dối của xã hội.
 5. Anh ta một cách lạnh lùng tin rằng tất cả các tổ chức từ thiện đều chỉ là cách thức trốn thuế.

3. Erode

Erode /ɪˈroʊd/ means to gradually wear away or diminish something, typically through the action of wind, water, or other natural agents.

Examples:

 1. The constant flow of water eroded the riverbank over time.
 2. Wind and rain have eroded the surface of the old stone monument.
 3. Continuous use of harsh chemicals can erode the enamel on your teeth.
 4. Overfishing has eroded the fish population in the lake.
 5. Economic instability can erode people’s trust in the government.

Dịch:

 1. Dòng nước liên tục đã làm mòn bờ sông theo thời gian.
 2. Gió và mưa đã làm mòn bề mặt của tượng đá cổ.
 3. Việc sử dụng liên tục các hóa chất mạnh có thể làm mòn men răng của bạn.
 4. Quá mức khai thác cá đã làm giảm dân số cá trong hồ.
 5. Sự không ổn định kinh tế có thể làm giảm lòng tin của người dân vào chính phủ.

4. Evade

Evade /ɪˈveɪd/ means to escape or avoid something, especially by cleverness or deceit.

Examples:

 1. The criminal managed to evade capture by hiding in the forest.
 2. He tried to evade the question by changing the subject.
 3. Companies often evade taxes by exploiting legal loopholes.
 4. She evaded responsibility for her actions by blaming others.
 5. The politician evaded answering the reporter’s questions directly.

Dịch:

 1. Tên tội phạm đã thành công trong việc né tránh bị bắt bằng cách ẩn nấp trong rừng.
 2. Anh ta cố gắng né tránh câu hỏi bằng cách thay đổi chủ đề.
 3. Các công ty thường trốn thuế bằng cách lợi dụng các kẽ hở pháp lý.
 4. Cô ấy tránh né trách nhiệm về hành động của mình bằng cách đổ lỗi cho người khác.
 5. Chính trị gia tránh né việc trả lời trực tiếp các câu hỏi của phóng viên.

5. Grotesque

Grotesque /ɡroʊˈtɛsk/ describes something that is distorted, bizarre, or comically ugly in appearance.

Examples:

 1. The painting depicted grotesque creatures with twisted limbs and exaggerated features.
 2. The building’s architecture was considered grotesque by many due to its unconventional design.
 3. She wore a grotesque mask to the costume party, frightening everyone who saw her.
 4. The comedian’s humor was so dark and grotesque that some audience members felt uncomfortable.
 5. The novel described a grotesque scene of violence and horror that left readers disturbed.

Dịch:

 1. Bức tranh miêu tả các sinh vật kỳ lạ với các chi bị uốn cong và đặc điểm được phóng đại.
 2. Kiến trúc của tòa nhà được nhiều người coi là kỳ lạ vì thiết kế không thông thường của nó.
 3. Cô ấy đeo một chiếc mặt nạ kỳ lạ đến buổi tiệc trang phục, làm kinh hãi mọi người nhìn thấy.
 4. Sự hài hước của nhà hài quá tối và kỳ lạ đến mức một số thành viên khán giả cảm thấy không thoải mái.
 5. Cuốn tiểu thuyết miêu tả một cảnh bạo lực và kinh dị kỳ lạ làm cho độc giả cảm thấy bối rối.

Integrity  /ɪnˈtɛɡrəti/ refers to the quality of being honest, moral, and having strong principles.

Examples:

 1. She always acts with integrity, even when faced with difficult decisions.
 2. The company values integrity and expects all employees to adhere to ethical standards.
 3. He is known for his integrity and trustworthy nature in the community.
 4. Upholding integrity is essential for building trust in relationships.
 5. The politician’s integrity came into question after allegations of corruption surfaced.

Dịch:

 1. Cô ấy luôn hành động với sự trung thực, ngay cả khi phải đối mặt với các quyết định khó khăn.
 2. Công ty coi trọng tính trung thực và mong đợi tất cả nhân viên tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức.
 3. Anh ấy nổi tiếng với tính trung thực và tính đáng tin cậy của mình trong cộng đồng.
 4. Việc duy trì tính trung thực là rất quan trọng để xây dựng niềm tin trong các mối quan hệ.
 5. Tính trung thực của chính trị gia đã bị đặt ra vấn đề sau khi những cáo buộc về tham nhũng nổi lên.

7. Prevalent

Prevalent /ˈprɛvələnt/ means widespread or commonly occurring.

Examples:

 1. In many countries, obesity is prevalent among children.
 2. The flu is prevalent during the winter months.
 3. Misinformation is prevalent on social media platforms.
 4. Corruption is prevalent in some government institutions.
 5. English is prevalent as a second language in many countries.

Dịch:

 1. Trong nhiều quốc gia, béo phì phổ biến ở trẻ em.
 2. Cảm cúm phổ biến vào mùa đông.
 3. Thông tin sai lệch phổ biến trên các nền tảng truyền thông xã hội.
 4. Tham nhũng phổ biến trong một số tổ chức chính phủ.
 5. Tiếng Anh phổ biến như một ngôn ngữ thứ hai ở nhiều quốc gia.

8. Reform

Reform /riˈfɔrm/ refers to making changes to improve something, especially by removing or correcting faults or abuses.

Examples:

 1. The government announced plans to reform the healthcare system.
 2. The school board voted to implement educational reforms to improve student outcomes.
 3. Social reform movements advocate for changes to address inequality and injustice.
 4. Economic reforms were introduced to stimulate growth and reduce unemployment.
 5. The criminal justice system underwent significant reforms to increase fairness and efficiency.

Dịch:

 1. Chính phủ đã thông báo kế hoạch cải cách hệ thống chăm sóc sức khỏe.
 2. Hội đồng trường đã bỏ phiếu thực hiện các cải cách giáo dục để cải thiện kết quả học tập của học sinh.
 3. Các phong trào cải cách xã hội bênh vực cho các thay đổi để giải quyết sự bất công và bất bình đẳng.
 4. Các biện pháp cải cách kinh tế đã được giới thiệu để kích thích tăng trưởng và giảm thất nghiệp.
 5. Hệ thống tư pháp hình sự đã trải qua các cải cách đáng kể để tăng tính công bằng và hiệu quả.

9. Scandal

Scandal /ˈskændəl/ refers to an event or situation that causes public outrage due to improper or unethical behavior.

Examples:

 1. The politician’s affair with a staffer caused a scandal in the media.
 2. The financial scandal led to the collapse of the company.
 3. The leaked emails revealed a scandal involving corporate fraud.
 4. The celebrity’s scandalous behavior shocked the public.
 5. The academic scandal resulted in the resignation of several university officials.

Dịch:

 1. Mối quan hệ tình ái của chính trị gia với một nhân viên gây ra một vụ bê bối trên các phương tiện truyền thông.
 2. Vụ bê bối tài chính dẫn đến sự sụp đổ của công ty.
 3. Các email bị rò rỉ tiết lộ một vụ bê bối liên quan đến gian lận tài chính trong doanh nghiệp.
 4. Hành vi gây sốc của ngôi sao gây sốc cho công chúng.
 5. Vụ bê bối học thuật dẫn đến việc từ chức của một số quan chức trường đại học.

10. Unmask

Unmask /ənˈmæsk/ means to reveal someone’s true identity or true nature, especially when it has been hidden or concealed.

Examples:

 1. The detective worked tirelessly to unmask the criminal mastermind behind the scheme.
 2. The whistleblower’s testimony helped to unmask corruption within the organization.
 3. The journalist’s investigation aimed to unmask the truth behind the political scandal.
 4. The therapy sessions helped her to unmask her deep-seated fears and insecurities.
 5. The documentary aimed to unmask the reality of life in the impoverished community.

Dịch:

 1. Thám tử đã làm việc không mệt mỏi để vạch mặt kẻ thủ phạm đằng sau kế hoạch.
 2. Lời khai của người tiết lộ bí mật đã giúp vạch mặt sự tham nhũng trong tổ chức.
 3. Cuộc điều tra của nhà báo nhằm mục đích vạch mặt sự thật đằng sau vụ bê bối chính trị.
 4. Các buổi tư vấn đã giúp cô ấy vạch mặt những nỗi sợ và bất an sâu kín của mình.
 5. Bộ phim tài liệu nhằm mục đích vạch mặt hiện thực về cuộc sống trong cộng đồng nghèo đói.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Hotline: 039.2266.928
Khóa học Toefl
Phone now