New words for toefl itp reading: International trade

New words

 1. Distill
 2. Entrepreneurial
 3. Extract
 4. Haggle
 5. Intrepid
 6. Merchant
 7. Proportionately
 8. Prototype
 9. Reward
 10. Shuttle

Definitions and examples

1. Distill

Distill (verb) /dɪˈstɪl/ : To extract the essential meaning or most important aspects of something; to purify a liquid by heating and cooling.

Examples:

 1. The author distills complex ideas into simple language for readers to understand.
 2. Whiskey is made by distilling fermented grain mash.
 3. The teacher distilled the lecture into a concise summary for the students.
 4. Essential oils are often distilled from plants for use in aromatherapy.
 5. The scientist distilled seawater to obtain pure water for the experiment.

Dịch:

 1. Tác giả chưng cất các ý tưởng phức tạp thành ngôn ngữ đơn giản để người đọc hiểu.
 2. Rượu whisky được làm bằng cách chưng cất hỗn hợp ngũ cốc đã lên men.
 3. Giáo viên chưng cất bài giảng thành một bản tóm tắt súc tích cho học sinh.
 4. Dầu thiên nhiên thường được chưng cất từ cây cỏ để sử dụng trong liệu pháp hương liệu.
 5. Nhà khoa học đã chưng cất nước biển để thu được nước tinh khiết cho thí nghiệm.

2. Entrepreneurial

Entrepreneurial (adjective) /ˌɑntrəprəˈnɜriəl/ : Relating to or characteristic of an entrepreneur, someone who starts and manages a business, taking on financial risks in the pursuit of profit.

Examples:

 1. She demonstrated entrepreneurial skills by starting her own clothing line.
 2. The entrepreneurial spirit is essential for success in today’s competitive business world.
 3. He showed an entrepreneurial mindset by identifying a gap in the market and launching a unique product.
 4. The city government encourages entrepreneurial activities by offering grants and support to startups.
 5. Entrepreneurial ventures often require innovation, creativity, and determination to succeed.

Dịch:

 1. Cô ấy thể hiện những kỹ năng tinh thần khởi nghiệp bằng cách bắt đầu dòng sản phẩm thời trang riêng của mình.
 2. Tinh thần khởi nghiệp là yếu tố quan trọng cho sự thành công trong thế giới kinh doanh cạnh tranh ngày nay.
 3. Anh ấy thể hiện tinh thần khởi nghiệp bằng cách nhận ra một khoảng trống trên thị trường và tung ra một sản phẩm độc đáo.
 4. Chính quyền thành phố khuyến khích hoạt động tinh thần khởi nghiệp bằng cách cung cấp các hỗ trợ và hỗ trợ cho các doanh nghiệp mới khởi.
 5. Những dự án tinh thần khởi nghiệp thường yêu cầu sự đổi mới, sáng tạo và quyết tâm để thành công.

3. Extract

Extract (verb) /ˈɛkˌstrækt/: To remove or take out something, typically with effort or by using force; to obtain something from a source.

Examples:

 1. She used a tool to extract the nail from the wood.
 2. The scientist extracted DNA from the blood sample for analysis.
 3. The dentist had to extract the damaged tooth to relieve the patient’s pain.
 4. They extracted oil from olives to make olive oil.
 5. He extracted key information from the lengthy report for his presentation.

Dịch:

 1. Cô ấy sử dụng một công cụ để trích xuất đinh từ gỗ.
 2. Nhà khoa học đã trích xuất DNA từ mẫu máu để phân tích.
 3. Nha sĩ phải trích xuất cái răng hỏng để giảm đau cho bệnh nhân.
 4. Họ trích xuất dầu từ quả ô liu để làm dầu ô liu.
 5. Anh ấy trích xuất thông tin quan trọng từ bản báo cáo dài để chuẩn bị cho bài thuyết trình của mình.

4. Haggle

Haggle (verb) /ˈhæɡəl/ : To negotiate over the price or terms of something, usually in an attempt to reach a mutually acceptable agreement.

Examples:

 1. They haggled over the price of the car for hours before finally agreeing on a deal.
 2. The tourists haggled with the vendor to get a lower price for souvenirs.
 3. She enjoys haggling at flea markets to get the best bargains.
 4. The customers haggled with the salesman to get a discount on the furniture.
 5. He’s skilled at haggling, always managing to lower the price when buying goods.

Dịch:

 1. Họ mặc cả giá của chiếc ô tô trong nhiều giờ trước khi cuối cùng đồng ý với một thỏa thuận.
 2. Các du khách mặc cả với người bán hàng để giảm giá cho các đồ lưu niệm.
 3. Cô ấy thích mặc cả ở các chợ trời để có được những món hời nhất.
 4. Khách hàng mặc cả với người bán hàng để giảm giá cho đồ đạc.
 5. Anh ấy giỏi mặc cả, luôn luôn giảm giá khi mua hàng.

5. Intrepid

Intrepid (adjective) /ɪnˈtrɛpəd/ : Fearless and adventurous; brave and undaunted by danger or difficulty.

Examples:

 1. The intrepid explorer ventured into the uncharted jungle.
 2. Despite the stormy weather, the intrepid sailor sailed across the ocean.
 3. She was admired for her intrepid spirit in facing challenges head-on.
 4. The intrepid firefighter rushed into the burning building to rescue the trapped occupants.
 5. The intrepid journalist traveled to war zones to report on the conflict firsthand.

Dịch:

 1. Người thám hiểm can đảm đã mạo hiểm vào rừng rậm chưa được khám phá.
 2. Mặc dù thời tiết bão táp, người thủy thủ can đảm đã ra khơi qua đại dương.
 3. Cô ấy được ngưỡng mộ vì tinh thần can đảm của mình khi đối mặt với thách thức một cách trực tiếp.
 4. Chiến sĩ cứu hỏa can đảm đã lao vào tòa nhà đang cháy để cứu những người bị kẹt.
 5. Nhà báo can đảm đã đi đến các khu vực chiến tranh để báo cáo về xung đột trực tiếp.

Merchant (noun) /ˈmɜrʧənt/: A person or entity involved in buying and selling goods for profit.

Examples:

 1. The local merchant sells fresh produce at the market.
 2. The online merchant ships products to customers all over the world.
 3. Historically, merchants played a crucial role in trade along the Silk Road.
 4. The merchant stocked a variety of goods in their store.
 5. Many merchants accept credit cards as a form of payment.

Dịch:

 1. Thương gia địa phương bán sản phẩm tươi sống tại chợ.
 2. Thương gia trực tuyến gửi hàng hóa đến khách hàng trên toàn thế giới.
 3. Lịch sử, thương gia đã đóng vai trò quan trọng trong thương mại trên Con đường Tơ lụa.
 4. Thương gia cung cấp nhiều loại hàng hóa trong cửa hàng của họ.
 5. Nhiều thương gia chấp nhận thẻ tín dụng làm phương tiện thanh toán.

7. Proportionately

Proportionately (adverb) /prəˈpɔrʃənətli/: In a way that corresponds to the size, amount, or degree of something else.

Examples:

 1. The amount of ice cream served is proportionately related to the size of the cone.
 2. Employees are paid proportionately to the number of hours they work.
 3. The cost of shipping is proportionately higher for larger packages.
 4. Taxes are calculated proportionately to one’s income.
 5. Resources are distributed proportionately based on need.

Dịch:

 1. Số kem được phục vụ tỷ lệ thuận với kích thước của cái nòng kem.
 2. Nhân viên được trả lương tỷ lệ thuận với số giờ làm việc của họ.
 3. Chi phí vận chuyển tăng tỷ lệ thuận với kích thước lớn của các gói hàng.
 4. Thuế được tính tỷ lệ thuận với thu nhập của mỗi người.
 5. Các nguồn lực được phân phối tỷ lệ thuận dựa trên nhu cầu.

8. Prototype

Prototype (noun) /ˈproʊtəˌtaɪp/: A first or preliminary version of a device, product, or system from which other forms are developed or copied.

Examples:

 1. The engineer created a prototype of the new car model to test its performance.
 2. Before mass production, companies often develop prototypes to refine their designs.
 3. The tech company unveiled its latest prototype for a wearable device.
 4. The prototype of the new smartphone underwent extensive testing before its release.
 5. The architect presented a scale model prototype of the building to the client for approval.

Dịch:

 1. Kỹ sư đã tạo ra một mẫu thử nghiệm của mẫu xe mới để kiểm tra hiệu suất của nó.
 2. Trước khi sản xuất hàng loạt, các công ty thường phát triển các mẫu thử nghiệm để hoàn thiện thiết kế của họ.
 3. Công ty công nghệ đã giới thiệu mẫu thử nghiệm mới nhất cho một thiết bị có thể đeo.
 4. Mẫu thử nghiệm của chiếc điện thoại thông minh mới đã trải qua các cuộc kiểm tra kỹ lưỡng trước khi được phát hành.
 5. Kiến trúc sư đã trình bày một mẫu thử nghiệm mô hình tỉ lệ của tòa nhà cho khách hàng để phê duyệt.

9. Reward

Reward (noun) /rɪˈwɔrd/: Something given in recognition of good behavior, effort, or achievement; a prize or compensation.

Examples:

 1. She received a cash reward for winning the competition.
 2. The company offers rewards to employees who exceed performance targets.
 3. Parents often use rewards to encourage children to complete their chores.
 4. Completing the project ahead of schedule earned him a reward from his boss.
 5. The school gives out rewards to students for academic excellence.

Dịch:

 1. Cô ấy nhận được phần thưởng tiền mặt sau khi chiến thắng cuộc thi.
 2. Công ty cung cấp phần thưởng cho nhân viên vượt qua các mục tiêu hiệu suất.
 3. Cha mẹ thường sử dụng phần thưởng để khuyến khích trẻ em hoàn thành công việc nhà của họ.
 4. Hoàn thành dự án sớm hơn thời hạn đã mang lại cho anh ta một phần thưởng từ sếp của mình.
 5. Trường học tặng phần thưởng cho học sinh xuất sắc trong học vấn.

10. Shuttle

Shuttle (noun) /ˈʃʌtəl/: A vehicle or aircraft used to transport people or goods back and forth between places.

Examples:

 1. The shuttle bus takes passengers from the airport to the city center.
 2. The space shuttle was used by NASA to carry astronauts and cargo into space.
 3. We took the shuttle boat to reach the island from the mainland.
 4. The textile factory has a shuttle system to move materials between different departments.
 5. He commutes to work using the office shuttle service.

Dịch:

 1. Xe buýt đưa đón chở hành khách từ sân bay đến trung tâm thành phố.
 2. Tàu con thoi được NASA sử dụng để đưa các nhà du hành và hàng hóa vào không gian.
 3. Chúng tôi đi tàu con thoi để đến hòn đảo từ đất liền.
 4. Nhà máy dệt may có một hệ thống tàu con thoi để di chuyển vật liệu giữa các phòng ban khác nhau.
 5. Anh ta đi làm bằng dịch vụ tàu con thoi của văn phòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Hotline: 039.2266.928
Khóa học Toefl
Phone now