New words for toefl itp reading: Memory

New words

 1. Acquisition
 2. Anomaly
 3. Consciously
 4. Degrade
 5. Gap
 6. Indisputable
 7. Intervene
 8. Intuitively
 9. Recede
 10. Retrieve

Definitions and examples

1. Acquisition

Acquisition /ˌækwəˈzɪʃən/ refers to the act of gaining or obtaining something.

Examples:

 1. The company announced the acquisition of a smaller competitor.
 2. She completed the acquisition of new skills through training.
 3. The library made an acquisition of rare books for its collection.
 4. The acquisition of knowledge is a lifelong process.
 5. The team celebrated the acquisition of a valuable player for their roster.

Dịch:

 1. Công ty thông báo việc mua lại một đối thủ nhỏ hơn.
 2. Cô ấy hoàn tất việc học được kỹ năng mới thông qua đào tạo.
 3. Thư viện thực hiện việc mua sắm sách hiếm cho bộ sưu tập của mình.
 4. Việc tiếp thu kiến thức là một quá trình kéo dài suốt đời.
 5. Đội bóng đã ăn mừng việc có được một cầu thủ có giá trị cho đội hình của họ.

2. Anomaly

Anomaly /əˈnɑməli/ refers to something that deviates from what is considered normal or expected.

Examples:

 1. The sudden temperature drop was an anomaly for this time of year.
 2. The strange behavior of the animal was considered an anomaly by the researchers.
 3. Finding a typo in her perfectly edited document was an anomaly for the meticulous writer.
 4. The unusual spike in website traffic was investigated as an anomaly by the IT team.
 5. The discovery of an extra planet in the solar system was deemed an anomaly by astronomers.

Dịch:

 1. Sự giảm nhiệt đột ngột là một sự bất thường cho thời điểm này trong năm.
 2. Hành vi lạ của động vật được coi là một sự bất thường bởi các nhà nghiên cứu.
 3. Tìm thấy một lỗi chính tả trong tài liệu đã được chỉnh sửa hoàn hảo của cô ấy là một sự bất thường đối với nhà văn tỉ mỉ.
 4. Sự tăng đột ngột trong lưu lượng truy cập trang web đã được điều tra như một sự bất thường bởi nhóm công nghệ thông tin.
 5. Việc phát hiện một hành tinh phụ trong hệ mặt trời được coi là một sự bất thường bởi các nhà thiên văn.

3. Consciously

Consciously /ˈkɑnʃəsli/ means to do something with awareness or deliberate intention.

Examples:

 1. She consciously chose to adopt a healthier lifestyle.
 2. He consciously decided to speak up against injustice.
 3. They walked consciously, taking in the beauty of their surroundings.
 4. We need to consciously make efforts to reduce our carbon footprint.
 5. The artist consciously incorporated elements of nature into her artwork.

Dịch:

 1. Cô ấy chọn một lối sống lành mạnh một cách có ý thức.
 2. Anh ấy quyết định lên tiếng chống lại sự bất công một cách có ý thức.
 3. Họ đi bộ một cách tỉnh táo, ngắm nhìn vẻ đẹp của môi trường xung quanh.
 4. Chúng ta cần phải chủ động nỗ lực để giảm lượng khí thải carbon của chúng ta.
 5. Nghệ sĩ đã cố ý tích hợp các yếu tố của tự nhiên vào tác phẩm nghệ thuật của mình.

4. Degrade

Degrade /dɪˈɡreɪd/ means to diminish in quality, status, or value.

Examples:

 1. Exposure to sunlight can degrade the quality of some fabrics.
 2. Pollution can degrade the environment, harming ecosystems.
 3. Harsh criticism can degrade a person’s self-esteem.
 4. Over time, neglect can degrade the condition of a building.
 5. Continuous use can degrade the performance of electronic devices.

Dịch:

 1. Tiếp xúc với ánh sáng mặt trời có thể làm giảm chất lượng của một số loại vải.
 2. Ô nhiễm có thể làm suy giảm môi trường, gây hại cho hệ sinh thái.
 3. Sự phê phán gay gắt có thể làm suy giảm lòng tự trọng của một người.
 4. Theo thời gian, sự bỏ mặc có thể làm giảm điều kiện của một tòa nhà.
 5. Sử dụng liên tục có thể làm suy giảm hiệu suất của các thiết bị điện tử.

5. Gap

A gap /ɡæp/ is a space or interval where something is missing or lacking.

Examples:

 1. There was a gap between the two buildings.
 2. There is a gap in my knowledge about this subject.
 3. The wage gap between genders is a pressing issue.
 4. The student bridged the gap between theory and practice.
 5. The company aims to fill the gap in the market with its new product.

Dịch:

 1. Có một khoảng trống giữa hai tòa nhà.
 2. Có một khoảng cách trong kiến thức của tôi về chủ đề này.
 3. Sự chênh lệch về mức lương giữa các giới là một vấn đề cấp bách.
 4. Sinh viên đã kết nối khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành.
 5. Công ty nhằm mục tiêu điền vào khoảng trống trên thị trường với sản phẩm mới của mình.

Indisputable /ˌɪndɪˈspjutəbəl/ means impossible to dispute or argue against; unquestionable.

Examples:

 1. The evidence presented was indisputable and led to a swift conviction.
 2. It is an indisputable fact that water boils at 100 degrees Celsius at sea level.
 3. The team’s victory was indisputable; they won by a significant margin.
 4. The statement made by the expert was considered indisputable due to his extensive research.
 5. The impact of climate change on the environment is now indisputable according to scientific consensus.

Dịch:

 1. Bằng chứng được trình bày là không thể tranh cãi và dẫn đến một sự kết án nhanh chóng.
 2. Đó là một sự thật không thể tranh cãi rằng nước sôi ở 100 độ Celsius ở mực nước biển.
 3. Chiến thắng của đội là không thể tranh cãi; họ chiến thắng với một biên chênh lệch đáng kể.
 4. Tuyên bố của chuyên gia được coi là không thể tranh cãi do nghiên cứu của ông ta rất kỹ lưỡng.
 5. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với môi trường bây giờ là không thể tranh cãi theo sự đồng thuận của các nhà khoa học.

7. Intervene

Intervene /ˌɪntərˈvin/ means to become involved in a situation to alter or modify its course or outcome.

Examples:

 1. The teacher intervened to stop the argument between students.
 2. The government decided to intervene in the conflict to restore peace.
 3. She intervened when she saw someone being bullied.
 4. The mediator was brought in to intervene in the negotiation process.
 5. The doctor intervened to save the patient’s life during the emergency surgery.

Dịch:

 1. Giáo viên can thiệp để ngăn chặn cuộc tranh cãi giữa học sinh.
 2. Chính phủ quyết định can thiệp vào xung đột để khôi phục hòa bình.
 3. Cô ấy can thiệp khi thấy một người đang bị bắt nạt.
 4. Người trung gian được đưa vào để can thiệp vào quá trình đàm phán.
 5. Bác sĩ can thiệp để cứu sống bệnh nhân trong cuộc phẫu thuật khẩn cấp.

8. Intuitively

Intuitively /ɪnˈtuɪtɪvli/ means to understand or know something instinctively or without the need for conscious reasoning.

Examples:

 1. She intuitively knew which path to take in the forest.
 2. Babies often intuitively grasp objects around them.
 3. He intuitively understood the concept without having to study it.
 4. Intuitively, she felt that something was wrong with the situation.
 5. Intuitively, he sensed danger and decided to leave immediately.

Dịch:

 1. Cô ấy cảm nhận theo cách trực giác biết đường nào để đi trong rừng.
 2. Trẻ em thường cầm bắt vật phẩm xung quanh một cách trực giác.
 3. Anh ấy hiểu một cách trực giác khái niệm mà không cần phải học nó.
 4. Theo cách trực giác, cô ấy cảm nhận rằng có điều gì đó không đúng với tình hình.
 5. Một cách trực giác, anh ấy cảm nhận nguy hiểm và quyết định rời đi ngay lập tức.

9. Recede

Recede /rɪˈsid/ means to move back or retreat from a previous position or level.

Examples:

 1. The floodwaters began to recede after days of heavy rain.
 2. As he walked away, the sound of his footsteps gradually receded.
 3. With time, the pain in his knee started to recede.
 4. Economic growth is expected to recede in the coming months.
 5. The memory of the event slowly receded as time passed.

Dịch:

 1. Nước lũ bắt đầu rút lui sau những ngày mưa lớn.
 2. Khi anh ta đi xa, âm thanh của bước chân anh ta dần dần lùi lại.
 3. Với thời gian, đau đầu gối của anh ta bắt đầu lùi lại.
 4. Dự kiến sự tăng trưởng kinh tế sẽ rút lui trong những tháng tới.
 5. Ký ức về sự kiện dần dần lùi lại khi thời gian trôi qua.

10. Retrieve

Retrieve /rɪˈtriv/ means to regain or bring back something that was lost or stored.

Examples:

 1. She retrieved her keys from the table before leaving.
 2. The dog was trained to retrieve objects thrown by its owner.
 3. He retrieved the document from the filing cabinet.
 4. I need to retrieve the data from my computer’s hard drive.
 5. The archaeologist worked to retrieve ancient artifacts from the site.

Dịch:

 1. Cô ấy lấy lại chìa khóa từ bàn trước khi ra về.
 2. Chú chó được huấn luyện để lấy lại các vật thể bị ném bởi chủ nhân của nó.
 3. Anh ấy lấy ra tài liệu từ tủ hồ sơ.
 4. Tôi cần lấy dữ liệu từ ổ cứng của máy tính.
 5. Nhà khảo cổ đã làm việc để lấy lại các tài vật cổ từ hiện trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Hotline: 039.2266.928
Khóa học Toefl
Phone now