New words for toefl itp reading: Negative emotions

New words for toefl itp reading: Affection,Associate,Bond,Clique,Confide,Exclusive,Fluctuate,In common,Solidarity

New words

 1. Antipathy
 2. Arrogantly
 3. Berate
 4. Contemptuous
 5. Despise
 6. Humiliation
 7. Obnoxious
 8. Shame
 9. Stigmatize
 10. Vitriolic

Definitions and examples

1. Antipathy

Antipathy /ænˈtɪpəθi/ refers to a strong feeling of dislike or opposition towards someone or something.

Examples:

 1. She harbored a deep antipathy towards the new manager due to his abrasive attitude.
 2. There’s an antipathy between the two neighboring countries, stemming from historical conflicts.
 3. His antipathy towards seafood made it challenging to find a restaurant both he and his friends could enjoy.
 4. The team’s antipathy towards failure drove them to work harder and strive for success.
 5. Despite their shared interests, there was a lingering antipathy between the two siblings, leading to frequent arguments.

Dịch:

 1. Cô ấy nuôi dưỡng một sự không ưa sâu sắc đối với quản lý mới do tính cách cứng rắn của ông ấy.
 2. Có sự không ưa giữa hai quốc gia láng giềng này, xuất phát từ các xung đột lịch sử.
 3. Sự không hợp của anh ấy với hải sản làm cho việc tìm một nhà hàng cả anh và bạn bè có thể thích trở nên khó khăn.
 4. Sự không ưa của đội đối với thất bại đã thúc đẩy họ làm việc chăm chỉ hơn và cố gắng để đạt được thành công.
 5. Mặc dù có sở thích chung, nhưng giữa hai anh em vẫn còn sự không hợp, dẫn đến các cuộc tranh luận thường xuyên.

2. Arrogantly

Arrogantly /ˈɛrəɡəntli/ means behaving in a proud, superior, and self-important manner, often disregarding others.

Examples:

 1. He arrogantly dismissed the opinions of his colleagues during the meeting.
 2. Sarah spoke arrogantly about her achievements, making others feel inferior.
 3. The wealthy businessman walked arrogantly through the crowded street, ignoring the people around him.
 4. Despite his lack of experience, he arrogantly believed he was the best candidate for the job.
 5. The celebrity’s arrogant behavior towards fans tarnished her public image.

Dịch:

 1. Anh ta đã kiêu căng bỏ qua ý kiến của đồng nghiệp trong cuộc họp.
 2. Sarah nói về thành tựu của mình một cách kiêu căng, làm cho người khác cảm thấy tự ti.
 3. Người doanh nhân giàu có đi qua phố đông đúc một cách kiêu căng, lờ đi những người xung quanh.
 4. Mặc dù thiếu kinh nghiệm, anh ta kiêu căng tin rằng mình là ứng viên tốt nhất cho công việc.
 5. Thái độ kiêu căng của người nổi tiếng với người hâm mộ đã làm tổn thương hình ảnh công chúng của cô ấy.

3. Berate

Berate /bɪˈreɪt/ means to scold or criticize someone angrily and forcefully.

Examples:

 1. The teacher berated the students for not completing their homework.
 2. He berated his employees for their careless mistakes.
 3. She berated her son for coming home late again.
 4. The coach berated the players for their poor performance on the field.
 5. The customer berated the waiter for the slow service.

Dịch:

 1. Giáo viên đã lên án các học sinh vì không hoàn thành bài tập về nhà.
 2. Anh ấy đã lên án nhân viên của mình vì những sai sót vô tâm của họ.
 3. Cô ấy đã lên án con trai mình vì về nhà muộn một lần nữa.
 4. HLV đã lên án các cầu thủ vì hiệu suất kém trên sân.
 5. Khách hàng đã lên án người phục vụ vì dịch vụ chậm trễ.

4. Contemptuous

Contemptuous /kənˈtɛmpʧuəs/ describes a feeling or attitude of scorn or disrespect towards someone or something.

Examples:

 1. She shot a contemptuous glance at her rival across the room.
 2. His contemptuous remarks about the project undermined the team’s morale.
 3. The judge’s contemptuous tone made the defendant feel small and insignificant.
 4. Despite his humble origins, he spoke contemptuously of those less fortunate.
 5. The politician’s contemptuous attitude towards the opposition only fueled further animosity.

Dịch:

 1. Cô nhìn nhẹ nhàng một cái nhìn khinh thường vào kẻ đối địch của mình ở phòng bên cạnh.
 2. Nhận xét khinh thường của anh về dự án đã làm suy giảm tinh thần của đội.
 3. Tông phán quyết của thẩm phán khiến bị cáo cảm thấy nhỏ bé và không đáng kể.
 4. Mặc dù gốc gác khiêm nhường, anh ta nói về những người ít may mắn một cách khinh thường.
 5. Thái độ khinh thường của nhà chính trị đối với phe đối lập chỉ khiến thêm sự căm ghét.

5. Despise

Despise /dɪˈspaɪz/ means to strongly dislike or have contempt for someone or something.

Examples:

 1. She despised the way he treated others with cruelty.
 2. He despised the taste of olives and refused to eat them.
 3. They despised the dictator for his oppressive regime.
 4. The cat despised being bathed and would scratch anyone who tried.
 5. He despised the idea of cheating in any form and always played fair.

Dịch:

 1. Cô ấy ghét cách anh ta đối xử với người khác một cách tàn ác.
 2. Anh ta ghét vị của dầu ô-liu và từ chối ăn chúng.
 3. Họ khinh thường kẻ độc tài vì chế độ áp đặt của ông ta.
 4. Con mèo ghét việc tắm và sẽ cào ai đó đã cố gắng.
 5. Anh ta méo mặt ý tưởng của việc gian lận trong bất kỳ hình thức nào và luôn chơi công bằng.

6. Humiliation

Humiliation /hjuˌmɪliˈeɪʃən/ refers to the feeling of being embarrassed, degraded, or ashamed, often by the actions or words of others.

Đọc thêm  Trắc nghiệm phần đọc đề in ấn [75_TEST 13_30-39]

Examples:

 1. The public humiliation of being laughed at by her classmates left her feeling small.
 2. He felt a deep sense of humiliation when his mistake was pointed out in front of the whole office.
 3. The athlete experienced humiliation after losing the championship game in front of a large audience.
 4. She endured the humiliation of being rejected by her crush in front of her friends.
 5. The politician’s scandal led to his resignation and public humiliation.

Dịch:

 1. Sự xấu hổ công khai khi bị cười chế giễu bởi các bạn cùng lớp khiến cô ấy cảm thấy nhỏ bé.
 2. Anh ta cảm thấy một cảm giác xấu hổ sâu sắc khi sai lầm của mình được chỉ ra trước toàn bộ văn phòng.
 3. Vận động viên trải qua cảm giác xấu hổ sau khi thua trong trận chung kết trước một khán giả đông đảo.
 4. Cô ấy phải chịu đựng sự xấu hổ khi bị bạn cả từ chối trước mặt bạn bè.
 5. Vụ bê bối của nhà chính trị dẫn đến việc từ chức và sự xấu hổ trước công chúng.

7. Obnoxious

Obnoxious /ɑbˈnɑkʃəs/ describes someone or something that is extremely unpleasant, offensive, or annoying.

Examples:

 1. His obnoxious behavior at the party alienated many guests.
 2. The obnoxious smell coming from the dumpster made it hard to walk by.
 3. She found her coworker’s obnoxious laughter distracting during meetings.
 4. The obnoxious music blaring from the neighbor’s house kept everyone awake at night.
 5. The comedian’s jokes were often obnoxious and insensitive.

Dịch:

 1. Hành vi khó chịu của anh ta tại buổi tiệc làm xa lánh nhiều khách mời.
 2. Mùi hôi khó chịu từ thùng rác làm cho việc đi qua trở nên khó khăn.
 3. Cô thấy tiếng cười khó chịu của đồng nghiệp làm phân tâm trong các cuộc họp.
 4. Âm nhạc khó chịu vang vọng từ nhà hàng xóm khiến mọi người đều thức dậy suốt đêm.
 5. Các câu đùa của danh hài thường là khó chịu và thiếu tế nhị.

8. Shame

Shame /ʃeɪm/ is a painful feeling of humiliation or distress caused by the awareness of having done something wrong or foolish, or by the realization of being inferior or unworthy.

Examples:

 1. She felt a deep sense of shame after lying to her parents.
 2. He couldn’t bear the shame of failing the exam in front of his classmates.
 3. The politician resigned in shame after being caught in a corruption scandal.
 4. The dog cowered in shame after being scolded for chewing the furniture.
 5. The community rallied around the victim, offering support and empathy, rather than shame.

Dịch:

 1. Cô ấy cảm thấy một cảm giác xấu hổ sâu sắc sau khi nói dối cha mẹ.
 2. Anh ta không thể chịu đựng được cảm giác xấu hổ khi thất bại trong kỳ thi trước mặt bạn bè.
 3. Chính trị gia từ chức với lòng xấu hổ sau khi bị bắt trong một vụ bê bối tham nhũng.
 4. Con chó co quắp trong lòng xấu hổ sau khi bị mắng vì nhổ nát đồ đạc.
 5. Cộng đồng đã tụ tập xung quanh nạn nhân, cung cấp sự hỗ trợ và sự đồng cảm, thay vì sự xấu hổ.

9. Stigmatize

Stigmatize /ˈstɪɡməˌtaɪz/ means to unfairly label or treat someone or something as disgraceful or inferior.

Examples:

 1. Society often stigmatizes those with mental illnesses, making it difficult for them to seek help.
 2. The media tends to stigmatize certain neighborhoods, portraying them as dangerous or crime-ridden.
 3. People sometimes stigmatize individuals who are unemployed, assuming they are lazy or unmotivated.
 4. Stigmatizing individuals based on their race or ethnicity perpetuates harmful stereotypes.
 5. Some cultures stigmatize divorcees, viewing them as failures or morally inferior.

Dịch:

 1. Xã hội thường đánh dấu những người mắc các căn bệnh tâm thần, làm cho họ khó khăn trong việc tìm kiếm sự giúp đỡ.
 2. Phương tiện truyền thông thường đánh dấu một số khu vực cụ thể, miêu tả chúng như nguy hiểm hoặc nhiều tội phạm.
 3. Một số người đôi khi đánh dấu những người thất nghiệp, cho rằng họ là lười biếng hoặc thiếu động lực.
 4. Đánh dấu cá nhân dựa trên chủng tộc hoặc dân tộc của họ làm cho những định kiến gây tổn thương.
 5. Một số văn hóa đánh dấu những người đã ly dị, coi họ như là thất bại hoặc đạo đức kém.

10. Vitriolic

Vitriolic /ˌvɪtriˈɑlɪk/ describes language or behavior that is extremely bitter, harsh, or caustic, often with the intention to hurt or criticize.

Examples:

 1. Her vitriolic comments during the argument left everyone feeling wounded.
 2. The editorial was filled with vitriolic attacks against the government.
 3. He responded to the criticism with vitriolic sarcasm.
 4. The debate turned into a vitriolic exchange of insults.
 5. She couldn’t stand the vitriolic tone of the conversation and left the room.

Dịch:

 1. Những lời bình luận cay độc của cô ấy trong cuộc cãi cọ để lại mọi người cảm thấy tổn thương.
 2. Bài bình luận đầy những lời chỉ trích cay độc về chính phủ.
 3. Anh ta đáp trả sự chỉ trích bằng sự mỉa mai cay độc.
 4. Cuộc tranh luận biến thành một cuộc trao đổi lời lẽ cay độc.
 5. Cô ấy không thể chịu đựng được ngôn ngữ cay độc của cuộc trò chuyện và rời phòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Hotline: 039.2266.928
Khóa học Toefl
Phone now