New words for toefl itp reading: Personal property

New words

 1. Acquire
 2. Assess
 3. Asset
 4. Hazardous
 5. Jointly
 6. Lease
 7. Liability
 8. Proprietor
 9. Safeguard
 10. Sole

Definitions and examples

1. Acquire

Acquire  /əˈkwaɪər/- Verb: To acquire means to gain or obtain something, typically through effort, purchase, or experience.

Examples:

 1. She acquired new skills through online courses.
 2. The company acquired a smaller competitor to expand its market share.
 3. He acquired a valuable collection of rare coins.
 4. Through hard work, they acquired a reputation for excellence.
 5. We acquired a new house in the suburbs last year.

Dịch:

 1. Cô ấy đã học được những kỹ năng mới thông qua các khóa học trực tuyến.
 2. Công ty đã mua lại một đối thủ nhỏ để mở rộng thị phần của mình.
 3. Anh ấy đã thu được một bộ sưu tập giá trị các đồng xu hiếm.
 4. Qua sự nỗ lực, họ đã đạt được danh tiếng về sự xuất sắc.
 5. Chúng tôi đã mua được một căn nhà mới ở ngoại ô vào năm ngoái.

2. Assess

Assess /əˈsɛs/ – Verb: To assess means to evaluate or judge the quality, value, or significance of something.

Examples:

 1. Teachers assess students’ understanding through exams and assignments.
 2. The real estate agent will assess the value of the property before listing it for sale.
 3. Experts are brought in to assess the environmental impact of the project.
 4. Managers assess employees’ performance during annual reviews.
 5. Doctors assess patients’ symptoms to diagnose illnesses.

Dịch:

 1. Giáo viên đánh giá sự hiểu biết của học sinh thông qua các kỳ thi và bài tập.
 2. Nhà môi giới bất động sản sẽ định giá giá trị của tài sản trước khi đưa nó vào danh sách để bán.
 3. Các chuyên gia được mời đến để đánh giá tác động môi trường của dự án.
 4. Các quản lý đánh giá hiệu suất của nhân viên trong các đánh giá hàng năm.
 5. Bác sĩ đánh giá các triệu chứng của bệnh nhân để chẩn đoán các bệnh tật.

3. Asset

Asset /ˈæˌsɛt/ – Noun: An asset is something of value that is owned or controlled by a person, organization, or entity, which can be used to generate income or provide future benefits.

Examples:

 1. Real estate is considered a valuable asset for many investors.
 2. Stocks and bonds are financial assets commonly used for investment.
 3. Intellectual property, such as patents and copyrights, can be valuable assets for businesses.
 4. Equipment and machinery are assets used by companies to produce goods and services.
 5. A person’s education and skills can be seen as assets in the job market.

Dịch:

 1. Bất động sản được xem là một tài sản có giá trị đối với nhiều nhà đầu tư.
 2. Các cổ phiếu và trái phiếu là tài sản tài chính thường được sử dụng để đầu tư.
 3. Tài sản trí tuệ, như bằng sáng chế và bản quyền, có thể là tài sản có giá trị cho các doanh nghiệp.
 4. Trang thiết bị và máy móc là tài sản được các công ty sử dụng để sản xuất hàng hóa và dịch vụ.
 5. Học vấn và kỹ năng của một người có thể được xem như là tài sản trong thị trường lao động.

4. Hazardous

Hazardous /ˈhæzərdəs/- Adjective: Hazardous describes something that is risky, dangerous, or likely to cause harm or injury.

Examples:

 1. Working with hazardous chemicals requires special safety precautions.
 2. Driving in heavy rain can be hazardous due to reduced visibility.
 3. The old building was deemed hazardous and in need of demolition.
 4. Swimming in rough seas can be hazardous, even for experienced swimmers.
 5. Smoking is known to be hazardous to health, increasing the risk of various diseases.

Dịch:

 1. Làm việc với các hóa chất nguy hiểm yêu cầu các biện pháp an toàn đặc biệt.
 2. Lái xe trong mưa lớn có thể là một tình huống nguy hiểm do tầm nhìn giảm đi.
 3. Căn nhà cũ được coi là nguy hiểm và cần phải được phá hủy.
 4. Bơi lội trong biển động có thể là nguy hiểm, ngay cả đối với người bơi kinh nghiệm.
 5. Hút thuốc lá được biết đến là nguy hiểm cho sức khỏe, tăng nguy cơ mắc các bệnh khác nhau.

5. Jointly

Jointly /ˈʤɔɪntli/ – Adverb: Jointly means together or in cooperation with others.

Examples:

 1. They worked jointly on the project, sharing ideas and resources.
 2. The two companies jointly developed a new product.
 3. They jointly own the house, splitting the expenses and responsibilities.
 4. The siblings inherited the business jointly after their parents passed away.
 5. The countries agreed to jointly address environmental issues affecting the region.

Dịch:

 1. Họ đã làm việc cùng nhau trên dự án, chia sẻ ý tưởng và nguồn lực.
 2. Hai công ty đã cùng nhau phát triển một sản phẩm mới.
 3. Họ chung sở hữu căn nhà, chia sẻ chi phí và trách nhiệm.
 4. Anh em thừa kế doanh nghiệp cùng nhau sau khi cha mẹ họ qua đời.
 5. Các quốc gia đã đồng lòng giải quyết các vấn đề môi trường ảnh hưởng đến khu vực.

Lease /lis/ – Noun/Verb: A lease is a contract granting the use of property, equipment, or services for a specified period of time in exchange for payment. As a verb, it means to rent or grant the use of something in exchange for payment.

Examples:

 1. They signed a lease for an apartment downtown.
 2. The company leased office space in the city center.
 3. We leased a car for a year while our own was being repaired.
 4. The landlord leases the house to tenants on a yearly basis.
 5. The equipment was leased rather than purchased outright to save money.

Dịch:

 1. Họ ký hợp đồng thuê một căn hộ ở trung tâm thành phố.
 2. Công ty đã thuê mặt bằng văn phòng ở trung tâm thành phố.
 3. Chúng tôi thuê một chiếc ô tô trong một năm trong khi chiếc xe của chúng tôi đang được sửa chữa.
 4. Chủ nhà thuê nhà cho người thuê trong thời gian một năm.
 5. Thiết bị được thuê thay vì mua trực tiếp để tiết kiệm tiền.

7. Liability

Liability /ˌlaɪəˈbɪlɪti/ – Noun: Liability refers to the legal responsibility or obligation to pay debts, fulfill contracts, or cover damages or losses.

Examples:

 1. The company’s liability exceeded its assets.
 2. Signing a contract creates a liability to fulfill its terms.
 3. In a car accident, the driver at fault is liable for damages.
 4. Credit card holders are liable for charges made on their cards.
 5. A business may face liability for injuries that occur on its premises.

Dịch:

 1. Trách nhiệm của công ty vượt quá tài sản của nó.
 2. Ký một hợp đồng tạo ra một trách nhiệm phải thực hiện các điều khoản của nó.
 3. Trong một tai nạn xe hơi, tài xế gây ra tai nạn chịu trách nhiệm về các thiệt hại.
 4. Chủ thẻ tín dụng phải chịu trách nhiệm về các khoản thanh toán được thực hiện trên thẻ của họ.
 5. Một doanh nghiệp có thể phải chịu trách nhiệm về các thương tích xảy ra trên nơi làm việc của nó.

8. Proprietor

Proprietor  /prəˈpraɪətər/ – Noun: A proprietor is an owner or the sole proprietor of a business or property.

Examples:

 1. John is the proprietor of the local bakery.
 2. She is the proprietor of a small online bookstore.
 3. The proprietor of the hotel greeted guests warmly.
 4. As the proprietor of the farm, he oversees all operations.
 5. The shop’s proprietor takes pride in providing excellent customer service.

Dịch:

 1. John là chủ sở hữu của tiệm bánh địa phương.
 2. Cô ấy là chủ sở hữu của một cửa hàng sách trực tuyến nhỏ.
 3. Chủ sở hữu của khách sạn chào đón khách một cách ấm áp.
 4. Là chủ sở hữu của trang trại, anh ấy giám sát tất cả các hoạt động.
 5. Chủ cửa hàng tự hào về việc cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc.

9. Safeguard

Safeguard /ˈseɪfˌɡɑrd/ – Verb/Noun: To safeguard means to protect or ensure safety. As a noun, it refers to a measure or action taken to protect or ensure safety.

Examples:

 1. Parents install safety gates to safeguard their children.
 2. Wearing a helmet while riding a bike helps to safeguard against head injuries.
 3. The security guard is responsible for safeguarding the building at night.
 4. A firewall is a digital safeguard against cyber threats.
 5. Regular backups of important files serve as a safeguard against data loss.

Dịch:

 1. Phụ huynh lắp đặt cổng an toàn để bảo vệ con cái của họ.
 2. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp giúp bảo vệ chống lại các vấn đề về đầu.
 3. An ninh của bảo vệ chịu trách nhiệm bảo vệ tòa nhà vào ban đêm.
 4. Firewall là một biện pháp bảo vệ số chống lại các mối đe dọa mạng.
 5. Việc sao lưu định kỳ các tập tin quan trọng đóng vai trò như một biện pháp bảo vệ chống lại mất dữ liệu.

10. Sole

Sole /soʊl/- Adjective/Noun: Sole refers to being the only one, exclusive, or single. It can also mean the bottom or underside of a foot or shoe.

Examples:

 1. He is the sole owner of the company.
 2. The sole purpose of the meeting is to discuss the budget.
 3. She is the sole survivor of the accident.
 4. The restaurant’s specialty is its sole dish, prepared with a unique recipe.
 5. She wore sandals with a thin sole for comfort.

Dịch:

 1. Anh ấy là chủ sở hữu duy nhất của công ty.
 2. Mục đích duy nhất của cuộc họp là thảo luận về ngân sách.
 3. Cô ấy là người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn.
 4. Món đặc sản của nhà hàng là món cá sole, được chuẩn bị với công thức độc đáo.
 5. Cô ấy mang dép có đế mỏng cho sự thoải mái.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Hotline: 039.2266.928
Khóa học Toefl
Phone now