New words for toefl itp reading: Social rebels

New words for toefl itp reading: Affection,Associate,Bond,Clique,Confide,Exclusive,Fluctuate,In common,Solidarity

New words

 1. Adolescent
 2. Cause
 3. Conflict
 4. Delinquency
 5. Fringe
 6. Hedonistic
 7. Hypocritically
 8. Manipulation
 9. Rebel
 10. Status quo

Definitions and examples

1. Adolescent

Adolescent /ˌædəˈlɛsənt/ refers to the stage of development between childhood and adulthood, typically ranging from ages 12 to 18.

Examples:

 1. During adolescence, individuals undergo significant physical and emotional changes.
 2. She struggled with self-esteem issues during her adolescent years.
 3. Adolescent behavior can sometimes be unpredictable and impulsive.
 4. The school implemented programs to support adolescent mental health.
 5. He formed lasting friendships with his peers during adolescence.

Dịch:

 1. Trong giai đoạn tuổi dậy thì, con người trải qua những thay đổi về mặt cảm xúc và thể chất đáng kể.
 2. Cô ấy gặp khó khăn với các vấn đề tự giá trong những năm tuổi dậy thì.
 3. Hành vi của thanh thiếu niên đôi khi có thể khá bất ngờ và bốc đồng.
 4. Trường đã triển khai các chương trình hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho thanh thiếu niên.
 5. Anh ấy đã hình thành những mối quan hệ bạn bè bền vững với bạn đồng trang lứa của mình trong tuổi dậy thì.

2. Cause

Cause /kɑz/ refers to something that produces an effect or result. It can also refer to a reason or motive behind an action.

Examples:

 1. Lack of exercise can cause weight gain.
 2. Smoking can cause various health problems, including lung cancer.
 3. The main cause of the accident was distracted driving.
 4. The charity’s cause is to provide clean water to impoverished communities.
 5. She donated to the cause of animal welfare because she loves animals.

Dịch:

 1. Thiếu vận động có thể gây tăng cân.
 2. Hút thuốc lá có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe, bao gồm ung thư phổi.
 3. Nguyên nhân chính của tai nạn là lái xe không tập trung.
 4. Mục tiêu của tổ chức từ thiện là cung cấp nước sạch cho cộng đồng nghèo khổ.
 5. Cô ấy quyên góp cho mục tiêu bảo vệ động vật vì cô ấy yêu thích động vật.

3. Conflict

Conflict /ˈkɑnflɪkt/ is a disagreement or clash between individuals or groups due to opposing interests, beliefs, or actions.

Examples:

 1. The conflict between the two neighbors arose over a property boundary.
 2. There was a conflict of opinions during the meeting, resulting in heated debates.
 3. Ethnic conflicts have plagued the region for decades, leading to violence and displacement.
 4. The conflict between management and labor unions resulted in a prolonged strike.
 5. Political conflicts often arise over differing ideologies and policies.

Dịch:

 1. Sự xung đột giữa hai hàng xóm nảy sinh về ranh giới tài sản.
 2. Có sự mâu thuẫn ý kiến trong cuộc họp, dẫn đến cuộc tranh luận gay gắt.
 3. Các xung đột dân tộc đã làm hại cho vùng đất suốt nhiều thập kỷ, dẫn đến bạo lực và di tản.
 4. Sự xung đột giữa quản lý và các công đoàn lao động dẫn đến cuộc đình công kéo dài.

5. Xung đột chính trị thường nảy sinh do các tư tưởng và chính sách khác nhau.

4. Delinquency

Delinquency /dɪˈlɪŋkwənsi/ refers to minor crimes or misbehavior, especially those committed by young people.

Examples:

 1. Juvenile delinquency has been on the rise in urban areas.
 2. Vandalism is considered a form of delinquency.
 3. The police were called to deal with a group of teenagers engaging in delinquent behavior.
 4. Truancy is a common type of school-related delinquency.
 5. Shoplifting is often associated with juvenile delinquency.

Dịch:

 1. Tội phạm vị thành niên đã tăng lên ở các khu vực thành thị.
 2. Phá hoại được xem là một hình thức của tội phạm nhỏ.
 3. Cảnh sát đã được triệu hồi để xử lý một nhóm thanh thiếu niên tham gia hành vi phạm tội.
 4. Trốn học là một dạng phổ biến của tội phạm liên quan đến trường học.
 5. Trộm cắp trong cửa hàng thường được liên kết với tội phạm vị thành niên.

5. Fringe

Fringe /frɪnʤ/ refers to the outer or marginal edge of something. It can also describe unconventional or extreme ideas or groups.

Examples:

 1. The fringe of the forest was dense with undergrowth.
 2. She trimmed the curtains with a fringe of tassels.
 3. The political party’s ideas were considered fringe and not widely accepted.
 4. He belonged to a fringe group advocating for radical social change.
 5. The artist’s work fell into the fringe category of experimental art.

Dịch:

 1. Phần lề của khu rừng dày đặc cây rậm.
 2. Cô ấy trang trí rèm với một dải dây nịt.
 3. Ý kiến của đảng chính trị được coi là nằm ngoài và không được chấp nhận rộng rãi.
 4. Anh ta thuộc một nhóm cực đoan ủng hộ sự thay đổi xã hội cực kỳ.
 5. Công việc của nghệ sĩ thuộc vào danh mục nghệ thuật thử nghiệm.

6. Hedonistic

Hedonistic /ˌhidəˈnɪstɪk/ describes a lifestyle or philosophy that prioritizes seeking pleasure and enjoyment, often without much concern for moral or ethical considerations.

Examples:

 1. He adopted a hedonistic approach to life, pursuing pleasure above all else.
 2. The resort catered to hedonistic tourists, offering lavish amenities and indulgent experiences.
 3. Some people find fulfillment in a hedonistic lifestyle, indulging in fine dining, luxury travel, and extravagant parties.
 4. The novel depicted a group of hedonistic characters who lived for pleasure and excitement.
 5. She was drawn to the hedonistic allure of the city nightlife, craving its pulsating energy and exhilarating experiences.

Dịch:

 1. Anh ta thực hiện một cách tiếp cận dựa trên triết lý hedonistic đối với cuộc sống, ưu tiên sự hưởng thụ hơn mọi thứ khác.
 2. Khu nghỉ mát phục vụ cho du khách theo triết lý hedonistic, cung cấp các tiện ích xa hoa và trải nghiệm đẳng cấp.
 3. Một số người tìm thấy sự mãn nguyện trong lối sống dựa trên triết lý hedonistic, thưởng thức ẩm thực tinh tế, du lịch xa xỉ và các bữa tiệc hoành tráng.
 4. Tiểu thuyết miêu tả một nhóm nhân vật theo triết lý hedonistic, sống vì niềm vui và sự kích thích.
 5. Cô ấy bị thu hút bởi sự hấp dẫn của đời sống đêm trong thành phố theo triết lý hedonistic, khao khát năng lượng đập và những trải nghiệm mãnh liệt.

Hypocritically /ˌhɪpəˈkrɪtɪkəli/ describes behavior that involves saying one thing but doing another, especially if it involves pretending to have moral standards or beliefs that one does not truly possess.

Examples:

 1. She hypocritically preaches about honesty while regularly lying to her friends.
 2. The politician hypocritically claims to support the environment while accepting donations from polluting industries.
 3. He hypocritically lectures others on healthy eating habits while indulging in fast food every day.
 4. The celebrity hypocritically advocates for social justice while leading a lavish and privileged lifestyle.
 5. They hypocritically criticize their colleagues for being late while frequently arriving to work late themselves.

Dịch:

 1. Cô ấy một cách đạo đức giả mạo thuyết giảng về sự trung thực trong khi thường xuyên nói dối với bạn bè.
 2. Chính trị gia một cách đạo đức giả mạo tuyên bố ủng hộ môi trường trong khi nhận tiền quyên góp từ các ngành công nghiệp gây ô nhiễm.
 3. Anh ta một cách đạo đức giả mạo phê phán người khác về thói quen ăn uống lành mạnh trong khi mỗi ngày lại ăn thức ăn nhanh.
 4. Ngôi sao giả tạo một cách đạo đức giả mạo ủng hộ công bằng xã hội trong khi sống một lối sống xa hoa và ưu tú.
 5. Họ một cách đạo đức giả mạo chỉ trích đồng nghiệp của mình vì đến muộn trong khi thường xuyên đến công việc muộn.

8. Manipulation

Manipulation /məˌnɪpjəˈleɪʃən/ refers to influencing or controlling someone or something in a clever or dishonest way, often to one’s advantage.

Examples:

 1. He used manipulation to get his coworkers to do his work for him.
 2. The politician’s manipulation of the media helped shape public opinion in her favor.
 3. The child’s constant tantrums were a form of manipulation to get what he wanted.
 4. She felt manipulated by her partner’s constant guilt-tripping and emotional blackmail.
 5. The company’s deceptive advertising tactics were a clear example of manipulation to increase sales.

Dịch:

 1. Anh ấy sử dụng thao túng để khiến đồng nghiệp làm công việc của mình.
 2. Sự thao túng của nhà chính trị đối với truyền thông giúp hình thành ý kiến công chúng theo hướng của cô ấy.
 3. Các cơn ghen tuông liên tục của đứa trẻ là một hình thức thao túng để đạt được những gì mình muốn.
 4. Cô ấy cảm thấy bị thao túng bởi sự kiểm soát tình cảm và sự đe dọa cảm xúc không ngừng của đối tác.
 5. Các chiến lược quảng cáo lừa dối của công ty là một ví dụ rõ ràng về sự thao túng để tăng doanh số bán hàng.

9. Rebel

A rebel /ˈrɛbəl/ is someone who resists or opposes authority, control, or tradition.

Examples:

 1. The rebel refused to follow the rules imposed by the government.
 2. She has always been a rebel, questioning societal norms and expectations.
 3. The rebel leader led a revolt against the oppressive regime.
 4. He joined the rebel forces to fight for freedom and justice.
 5. The teenager was considered a rebel because of his nonconformist attitude and behavior.

Dịch:

 1. Kẻ nổi loạn từ chối tuân thủ các quy định được áp đặt bởi chính phủ.
 2. Cô luôn là một người nổi loạn, nghi ngờ các chuẩn mực và kỳ vọng của xã hội.
 3. Lãnh đạo nổi loạn dẫn đầu một cuộc nổi dậy chống lại chế độ áp bức.
 4. Anh ấy tham gia lực lượng nổi loạn để chiến đấu cho sự tự do và công bằng.

5. Thiếu niên được xem là một người nổi loạn vì thái độ và hành vi không tuân thủ.

10. Status quo

Status quo /ˈstætəs/ /kwoʊ/ refers to the existing state of affairs or the way things are currently.

Examples:

 1. The political candidate promised to challenge the status quo and bring about change.
 2. Despite calls for reform, many people are comfortable with maintaining the status quo.
 3. The company’s new CEO is determined to shake up the status quo and introduce innovative strategies.
 4. Activists are pushing for reforms to disrupt the status quo and address social injustices.
 5. Some people resist change because they are accustomed to the stability provided by the status quo.

Dịch:

 1. Ứng cử viên chính trị hứa hẹn sẽ thách thức tình trạng hiện tại và mang lại sự thay đổi.
 2. Mặc dù có yêu cầu cải cách, nhiều người cảm thấy thoải mái với việc duy trì tình trạng hiện tại.
 3. Giám đốc điều hành mới của công ty quyết tâm thay đổi tình trạng hiện tại và giới thiệu các chiến lược đổi mới.
 4. Các nhà hoạt động xã hội đang đẩy mạnh cải cách để làm đảo lộn tình trạng hiện tại và giải quyết các vấn đề về công bằng xã hội.
 5. Một số người phản đối sự thay đổi vì họ quen với sự ổn định mà tình trạng hiện tại mang lại.
error: Content is protected !!
Hotline: 039.2266.928
Khóa học Toefl
Phone now