New words for toefl itp reading: Surgery

New words

 1. Anesthesia
 2. Augment
 3. Certifiably
 4. Complication 5. Cure
 5. Implant
 6. Inject
 7. Obese
 8. Procedure
 9. Scar

Definitions and examples

1. Anesthesia

Anesthesia /ænɪˈsθiʒə/ is the state of numbness or reduced sensation created by using drugs to alleviate pain or paralyze the body.

Examples:

 1. The doctor uses anesthesia to numb a specific area of the body before surgery.
 2. The patient receives an anesthesia injection before undergoing a dental procedure.
 3. Anesthesia medication helps to relieve pain and make the patient lose sensation during surgery.
 4. Anesthesia induces a state of unconsciousness and lack of sensation during medical procedures.
 5. The doctor anesthetizes the patient’s body to alleviate pain and remove sensation during treatment.

Dịch:

 1. Bác sĩ sử dụng gây mê để làm tê liệt một vùng cụ thể trên cơ thể trước khi phẫu thuật.
 2. Bệnh nhân được tiêm thuốc gây mê trước khi tiến hành phẫu thuật răng.
 3. Thuốc gây mê giúp giảm đau và làm cho bệnh nhân mất cảm giác trong quá trình phẫu thuật.
 4. Gây mê tạo ra một trạng thái không cảm giác và không ý thức trong khi tiến hành các thủ thuật y tế.
 5. Bác sĩ gây mê cơ thể của bệnh nhân để giảm đau và loại bỏ cảm giác trong quá trình điều trị.

2. Augment

Augment /ˈɔɡmɛnt/ means to increase or make something larger in size, number, or value.

Examples:

 1. She augmented her income by taking on a part-time job.
 2. Adding extra vegetables will augment the nutritional value of the meal.
 3. The company plans to augment its workforce by hiring more employees.
 4. He augmented his knowledge of French by attending language classes.
 5. The musician augmented the sound of the orchestra by incorporating electronic instruments.

Dịch:

 1. Cô ấy tăng cường thu nhập bằng cách nhận công việc bán thời gian.
 2. Thêm rau cải sẽ tăng cường giá trị dinh dưỡng của bữa ăn.
 3. Công ty dự định tăng cường lực lượng lao động bằng cách tuyển thêm nhân viên.
 4. Anh ấy tăng cường kiến thức về tiếng Pháp của mình bằng cách tham gia lớp học ngôn ngữ.
 5. Nhạc sĩ đã tăng cường âm thanh của dàn nhạc bằng cách sử dụng các nhạc cụ điện tử.

3. Certifiably

Certifiably /ˈsɜrtəˌfaɪəbli/ means in a manner that is officially recognized or confirmed.

Examples:

 1. The document is certifiably authentic.
 2. He is certifiably qualified for the position.
 3. The product is certifiably safe for consumption.
 4. She is certifiably insane according to medical records.
 5. His achievement is certifiably remarkable.

Dịch:

 1. Tài liệu này được xác nhận là chính thống.
 2. Anh ấy có đủ điều kiện cho vị trí đó theo cách được công nhận.
 3. Sản phẩm này được xác nhận an toàn cho việc tiêu thụ.
 4. Theo hồ sơ y tế, cô ấy được xác nhận là mất trí.
 5. Thành tích của anh ấy được công nhận là đáng chú ý.

4. Complication

Complication /ˌkɑmpləˈkeɪʃən/ refers to an additional problem or difficulty that arises, often making a situation more complex or challenging.

Examples:

 1. The patient developed complications after surgery.
 2. The project faced complications due to unforeseen delays.
 3. Getting lost in the unfamiliar city was an unexpected complication of the trip.
 4. Legal complications arose during the settlement of the estate.
 5. Adding a new feature to the software caused complications with the existing code.

Dịch:

 1. Bệnh nhân phát triển biến chứng sau phẫu thuật.
 2. Dự án gặp phải các vấn đề bổ sung do sự trễ không lường trước.
 3. Lạc đường trong thành phố xa lạ là một biến chứng không mong đợi của chuyến đi.
 4. Có vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình giải quyết tài sản.
 5. Việc thêm tính năng mới vào phần mềm gây ra các vấn đề phức tạp với mã nguồn hiện có.

5. Cure

Cure /kjʊr/ is a solution or treatment that restores health or alleviates a medical condition.

Examples:

 1. Antibiotics are often used as a cure for bacterial infections.
 2. Surgery can provide a cure for some forms of cancer.
 3. There is currently no cure for the common cold.
 4. Proper diet and exercise can help prevent and sometimes cure certain chronic diseases.
 5. Some herbal remedies are believed to offer a cure for minor ailments.

Dịch:

 1. Kháng sinh thường được sử dụng như một phương pháp chữa trị cho các bệnh nhiễm trùng vi khuẩn.
 2. Phẫu thuật có thể cung cấp một phương pháp chữa trị cho một số loại ung thư.
 3. Hiện tại không có phương pháp chữa trị cho cảm lạnh thông thường.
 4. Chế độ ăn uống và tập thể dục đúng cách có thể giúp ngăn ngừa và đôi khi làm giảm triệu chứng của một số bệnh mãn tính.
 5. Một số phương pháp chữa trị bằng thảo dược được tin rằng cung cấp một phương pháp chữa trị cho các bệnh tình nhỏ.

Implant /ɪmˈplænt/ refers to a medical device or object that is surgically placed into the body to serve a specific function or purpose.

Examples:

 1. Dental implants are used to replace missing teeth.
 2. A cardiac pacemaker is an implant used to regulate heart rhythm.
 3. Cochlear implants help improve hearing for individuals with hearing loss.
 4. Breast implants are commonly used in cosmetic surgery to enhance breast size.
 5. Hip implants are used to replace damaged hip joints and restore mobility.

Dịch:

 1. Implant răng được sử dụng để thay thế răng mất.
 2. Máy nhồi tim là một loại implant được sử dụng để điều chỉnh nhịp tim.
 3. Implant ổ tai giúp cải thiện khả năng nghe cho những người bị mất thính giác.
 4. Implant ngực thường được sử dụng trong phẫu thuật thẩm mỹ để tăng kích thước vòng một.
 5. Implant hông được sử dụng để thay thế các khớp hông bị tổn thương và phục hồi khả năng di chuyển.

7. Inject

Inject /ɪnˈʤɛkt/ means to introduce a substance into the body using a syringe.

Examples:

 1. The nurse will inject the medication into your arm.
 2. Insulin is often injected to manage diabetes.
 3. The doctor will inject a local anesthetic before the procedure.
 4. Vaccines are commonly injected to prevent infectious diseases.
 5. He injected the dye into the bloodstream for the medical imaging test.

Dịch:

 1. Y tá sẽ tiêm thuốc vào cánh tay của bạn.
 2. Insulin thường được tiêm để điều trị bệnh tiểu đường.
 3. Bác sĩ sẽ tiêm một loại gây tê cục bộ trước khi thực hiện ca phẫu thuật.
 4. Vaccine thường được tiêm để ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm.
 5. Anh ấy đã tiêm chất nhuộm vào hệ tuần hoàn để thực hiện xét nghiệm hình ảnh y tế.

8. Obese

Obese /oʊˈbis/ describes someone who is extremely overweight, with a body mass index (BMI) of 30 or higher.

Examples:

 1. She struggled with health issues due to being obese.
 2. Obesity increases the risk of developing various medical conditions.
 3. The doctor advised him to lose weight as he was obese.
 4. Childhood obesity has become a significant concern in many countries.
 5. Regular exercise and a balanced diet can help prevent obesity.

Dịch:

 1. Cô ấy gặp khó khăn với các vấn đề sức khỏe do béo phì.
 2. Béo phì tăng nguy cơ mắc các tình trạng y tế khác nhau.
 3. Bác sĩ khuyên anh ấy giảm cân vì anh ấy béo phì.
 4. Béo phì ở trẻ em đã trở thành một vấn đề quan trọng ở nhiều quốc gia.
 5. Tập thể dục đều đặn và một chế độ ăn cân đối có thể giúp ngăn chặn béo phì.

9. Procedure

Procedure /prəˈsiʤər/ refers to a series of steps or actions performed in a specific order to achieve a particular outcome or result.

Examples:

 1. The surgical procedure lasted for several hours.
 2. Following the correct procedure is crucial for safety in the laboratory.
 3. The company has established procedures for handling customer complaints.
 4. Before starting the experiment, the scientist carefully outlined the procedure.
 5. Signing the document is a standard procedure in this office.

Dịch:

 1. Ca phẫu thuật kéo dài trong vài giờ.
 2. Tuân theo quy trình đúng đắn là quan trọng để đảm bảo an toàn trong phòng thí nghiệm.
 3. Công ty đã thiết lập các quy trình để xử lý phàn nàn của khách hàng.
 4. Trước khi bắt đầu thí nghiệm, nhà khoa học đã trình bày cẩn thận quy trình.
 5. Ký tài liệu là một quy trình tiêu chuẩn trong văn phòng này.

10. Scar

A scar /skɑr/ is a mark left on the skin after a wound or injury has healed, typically showing fibrous tissue replacing the normal skin.

Examples:

 1. He had a scar on his forehead from a childhood accident.
 2. The surgery left a small scar on her abdomen.
 3. Burn victims often have noticeable scars on their skin.
 4. She covered her scar with makeup.
 5. The scar on his arm reminded him of the accident.

Dịch:

 1. Anh ấy có một vết sẹo trên trán từ một tai nạn thời thơ ấu.
 2. Cuộc phẫu thuật để lại một vết sẹo nhỏ trên bụng cô ấy.
 3. Những người bị bỏng thường có vết sẹo rõ ràng trên da của họ.
 4. Cô ấy che đi vết sẹo bằng trang điểm.
 5. Vết sẹo trên cánh tay của anh ấy làm anh ấy nhớ lại vụ tai nạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Hotline: 039.2266.928
Khóa học Toefl
Phone now