New words for toefl itp reading: The police

New words

 1. Apprehend
 2. Ascertain
 3. Bureaucratic
 4. Condemn
 5. Evidence
 6. Implicate
 7. Inquiry
 8. Intrusively
 9. Seize
 10. Surveillance

Definitions and examples

1. Apprehend

Apprehend /ˌæprɪˈhɛnd/ means to arrest someone for a crime or to understand or perceive something.

Examples:

 1. The police apprehended the suspect after a lengthy investigation.
 2. He was apprehended by security guards as he tried to leave the store with stolen goods.
 3. The teacher apprehended the concept quickly and explained it to the class.
 4. It took me a moment to apprehend the meaning of the complex scientific article.
 5. The government moved swiftly to apprehend the spread of the virus by implementing strict measures.

Dịch:

 1. Cảnh sát đã bắt giữ nghi can sau một cuộc điều tra dài.
 2. Anh ta đã bị bắt giữ bởi các nhân viên bảo vệ khi anh ta cố gắng rời cửa hàng với hàng hóa bị trộm.
 3. Giáo viên nắm bắt khái niệm nhanh chóng và giải thích nó cho cả lớp.
 4. Mất một chút thời gian để tôi hiểu ý nghĩa của bài báo khoa học phức tạp.
 5. Chính phủ đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn sự lây lan của virus.

2. Ascertain

To ascertain /ˌæsərˈteɪn/ means to find out or confirm something for certain.

Examples:

 1. The investigators tried to ascertain the cause of the fire.
 2. She called the airline to ascertain the departure time of her flight.
 3. He conducted experiments to ascertain the accuracy of his hypothesis.
 4. The teacher asked questions to ascertain whether the students understood the lesson.
 5. The doctor conducted tests to ascertain the patient’s condition.

Dịch:

 1. Các nhà điều tra cố gắng xác định nguyên nhân của vụ cháy.
 2. Cô gọi điện cho hãng hàng không để xác định thời gian khởi hành của chuyến bay của mình.
 3. Anh ta thực hiện các thí nghiệm để xác định độ chính xác của giả thuyết của mình.
 4. Giáo viên đặt câu hỏi để xác định liệu học sinh có hiểu bài học không.
 5. Bác sĩ thực hiện các kiểm tra để xác định tình trạng của bệnh nhân.

3. Bureaucratic

Bureaucratic /ˌbjʊrəˈkrætɪk/ refers to a system of administration characterized by complex rules and procedures.

Examples:

 1. The bureaucratic process for obtaining a driver’s license involves several forms and waiting periods.
 2. Many people find navigating through bureaucratic red tape frustrating.
 3. The company’s bureaucratic structure slowed down decision-making.
 4. Government agencies often face criticism for their bureaucratic inefficiencies.
 5. Bureaucratic hurdles can hinder innovation and progress in organizations.

Dịch:

 1. Quy trình hành chính để lấy giấy phép lái xe đòi hỏi nhiều biểu mẫu và thời gian chờ đợi.
 2. Nhiều người thấy rất khó chịu khi phải vượt qua rối ren hành chính.
 3. Cấu trúc hành chính của công ty làm chậm quá trình ra quyết định.
 4. Các cơ quan chính phủ thường phải đối mặt với chỉ trích về sự không hiệu quả của hệ thống quản lý.
 5. Các rào cản hành chính có thể làm chậm sự đổi mới và tiến bộ trong các tổ chức.

4. Condemn

To condemn  /kənˈdɛm/ means to express strong disapproval or to declare something wrong or unacceptable.

Examples:

 1. The government condemned the terrorist attack in the strongest terms.
 2. She condemned the actions of the company for polluting the river.
 3. The community leaders condemned the hate speech at the rally.
 4. The United Nations condemned the violation of human rights in the country.
 5. The teacher condemned cheating and emphasized the importance of academic integrity.

Dịch:

 1. Chính phủ đã lên án vụ tấn công khủng bố mạnh mẽ nhất.
 2. Cô ấy đã lên án các hành động của công ty vì làm ô nhiễm sông.
 3. Các nhà lãnh đạo cộng đồng đã lên án các bài phát biểu kích động tại cuộc biểu tình.
 4. Liên Hiệp Quốc đã lên án vi phạm quyền con người trong quốc gia đó.
 5. Giáo viên đã lên án việc gian lận và nhấn mạnh sự quan trọng của tính trung thực học thuật.

5. Evidence

Evidence /ˈɛvədəns/ refers to facts or information indicating whether something is true or valid.

Examples:

 1. The fingerprints found at the crime scene were crucial evidence in the investigation.
 2. The DNA test provided conclusive evidence of the suspect’s involvement.
 3. Eyewitness testimony can be a powerful form of evidence in court.
 4. The surveillance footage served as evidence of the suspect’s whereabouts.
 5. The medical records provided evidence of the patient’s condition.

Dịch:

 1. Dấu vân tay được tìm thấy tại hiện trường là chứng cứ quan trọng trong cuộc điều tra.
 2. Kiểm tra DNA cung cấp chứng cứ quyết định về sự liên quan của nghi phạm.
 3. Lời khai của nhân chứng mắt thấy có thể là một hình thức chứng cứ mạnh mẽ tại tòa án.
 4. Hình ảnh giám sát được sử dụng làm chứng cứ về vị trí của nghi phạm.
 5. Hồ sơ y tế cung cấp chứng cứ về tình trạng của bệnh nhân.

Implicate /ˈɪmplɪˌkeɪt/ means to show that someone is involved in a crime or a wrongdoing.

Examples:

 1. The fingerprints found on the weapon implicate the suspect in the murder.
 2. His suspicious behavior implicated him in the theft.
 3. The security camera footage implicated the employee in the vandalism.
 4. The email exchange implicated several executives in the fraud scheme.
 5. DNA evidence from the crime scene implicated the defendant in the robbery.

Dịch:

 1. Dấu vân tay được tìm thấy trên vũ khí gợi ý rằng nghi can liên quan đến vụ giết người.
 2. Hành vi nghi ngờ của anh ta gợi ý rằng anh ta liên quan đến vụ trộm.
 3. Hình ảnh camera an ninh gợi ý rằng nhân viên liên quan đến vụ phá hoại.
 4. Trao đổi email gợi ý rằng một số giám đốc liên quan đến kế hoạch gian lận.
 5. Bằng chứng DNA từ hiện trường vụ án gợi ý rằng bị cáo liên quan đến vụ cướp.

7. Inquiry

Inquiry /ɪnˈkwaɪri/ refers to the act of seeking information, investigation, or an official investigation into a matter.

Examples:

 1. The police launched an inquiry into the disappearance of the child.
 2. The company conducted an inquiry to determine the cause of the safety incident.
 3. The government initiated an inquiry into allegations of corruption.
 4. The teacher conducted an inquiry-based learning activity in the classroom.
 5. The committee was formed to conduct an inquiry into the environmental impact of the project.

Dịch:

 1. Cảnh sát đã khởi động cuộc điều tra về việc mất tích của đứa trẻ.
 2. Công ty tiến hành cuộc điều tra để xác định nguyên nhân của sự cố an toàn.
 3. Chính phủ đã khởi động một cuộc điều tra về các cáo buộc về tham nhũng.
 4. Giáo viên đã tổ chức một hoạt động học tìm kiếm dựa trên cuộc hỏi đáp trong lớp học.
 5. Uỷ ban được thành lập để tiến hành cuộc điều tra về ảnh hưởng môi trường của dự án.

8. Intrusively

Intrusively /ɪnˈtrusɪvli/ means in a manner that involves entering or imposing oneself in a situation in an unwelcome or disruptive way.

Examples:

 1. The salesperson intrusively approached every customer in the store.
 2. The reporter intrusively asked personal questions during the interview.
 3. The neighbor intrusively listened in on private conversations through the thin walls.
 4. The company’s advertisements popped up intrusively while browsing the internet.
 5. The teacher felt that the parent’s constant presence in the classroom was intrusively affecting the students’ learning environment.

Dịch:

 1. Nhân viên bán hàng tiếp cận một cách xâm phạm với mỗi khách hàng trong cửa hàng.
 2. Phóng viên đặt câu hỏi cá nhân một cách xâm phạm trong cuộc phỏng vấn.
 3. Hàng xóm nghe lén một cách xâm phạm vào các cuộc trò chuyện riêng tư qua những bức tường mỏng.
 4. Các quảng cáo của công ty xuất hiện một cách xâm phạm khi duyệt internet.
 5. Giáo viên cảm thấy rằng sự hiện diện liên tục của phụ huynh trong lớp học đang ảnh hưởng xâm phạm đến môi trường học tập của học sinh.

9. Seize

To seize /siz/ means to take hold of suddenly and forcibly.

Examples:

 1. The police seized the drugs during the raid.
 2. He seized the opportunity to ask for a promotion.
 3. The government seized control of the rebel-held territory.
 4. She seized the moment and kissed him.
 5. The company seized the chance to expand its market share.

Dịch:

 1. Cảnh sát tịch thu ma túy trong cuộc trấn áp.
 2. Anh ta nắm bắt cơ hội để xin thăng chức.
 3. Chính phủ tiếp quản lãnh thổ mà lực lượng phe nổi dậy kiểm soát.
 4. Cô ấy nắm lấy cơ hội và hôn anh ta.
 5. Công ty tận dụng cơ hội để mở rộng thị phần của mình.

10. Surveillance

Surveillance /sərˈveɪləns/ refers to the monitoring of behavior, activities, or information for the purpose of gathering intelligence or ensuring security.

Examples:

 1. The security cameras provide constant surveillance of the area.
 2. The government conducts surveillance to prevent terrorist activities.
 3. Employers may use surveillance to monitor employee productivity.
 4. The police placed the suspect under surveillance to gather evidence.
 5. Surveillance of online activity is used to detect cyber threats.

Dịch:

 1. Các camera an ninh cung cấp giám sát liên tục của khu vực.
 2. Chính phủ tiến hành giám sát để ngăn chặn các hoạt động khủng bố.
 3. Nhà tuyển dụng có thể sử dụng giám sát để theo dõi năng suất của nhân viên.
 4. Cảnh sát đặt nghi phạm dưới sự giám sát để thu thập bằng chứng.
 5. Giám sát hoạt động trực tuyến được sử dụng để phát hiện các mối đe dọa mạng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Hotline: 039.2266.928
Khóa học Toefl
Phone now