New words for toefl itp reading: Wealth and social class

New words

 1. Accumulate
 2. Affluence
 3. Elite
 4. Impoverish
 5. Luxury
 6. Nobility
 7. Prestige
 8. Privileged
 9. Prosper
 10. Working class

Definitions and examples

1. Accumulate

Accumulate /əˈkjumjəˌleɪt/- Verb: To accumulate means to gather or collect over time, gradually increasing in quantity or amount.

Examples:

 1. She tends to accumulate books and rarely throws any away.
 2. Dust can accumulate quickly if you don’t clean regularly.
 3. Over the years, he has accumulated a substantial amount of wealth.
 4. The evidence against him began to accumulate, leading to his arrest.
 5. Regular savings help accumulate funds for future needs.

Dịch:

 1. Cô ấy thường tích luỹ sách và hiếm khi vứt bỏ bất kỳ cuốn nào.
 2. Bụi có thể tích luỹ nhanh chóng nếu bạn không lau chùi thường xuyên.
 3. Suốt những năm qua, anh ấy đã tích luỹ một lượng tài sản đáng kể.
 4. Bằng chứng chống lại anh ấy bắt đầu tích luỹ, dẫn đến việc bị bắt giữ của anh ấy.
 5. Việc tiết kiệm đều đặn giúp tích luỹ tiền cho nhu cầu trong tương lai.

2. Affluence

Affluence /ˈæfluəns/ – Noun: Affluence refers to having an abundance of wealth or material possessions.

Examples:

 1. The neighborhood’s affluence is evident in its large mansions and luxury cars.
 2. After years of hard work, she achieved a level of affluence that allowed her to travel the world.
 3. The company’s success led to the affluence of its shareholders.
 4. Affluence can bring comfort, but it doesn’t always guarantee happiness.
 5. Generations of affluence in the family enabled them to support various charitable causes.

Dịch:

 1. Sự giàu có của khu phố được thể hiện rõ qua những biệt thự lớn và các xe hơi sang trọng.
 2. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, cô ấy đạt được một mức độ giàu có cho phép cô ấy du lịch khắp thế giới.
 3. Sự thành công của công ty dẫn đến sự giàu có của các cổ đông của nó.
 4. Sự phong phú có thể mang lại sự thoải mái, nhưng không luôn đảm bảo hạnh phúc.
 5. Những thế hệ giàu có trong gia đình cho phép họ hỗ trợ các nguyên nhân từ thiện khác nhau.

3. Elite

Elite /ɪˈlit/ – Noun: Elite refers to a select group of individuals or things considered superior in terms of status, wealth, knowledge, or ability.

Examples:

 1. The country’s political elite wield significant power and influence.
 2. Ivy League universities attract the academic elite from around the world.
 3. The elite athletes competed in the Olympic Games.
 4. The elite members of society often have access to exclusive clubs and events.
 5. The elite squad of soldiers was tasked with carrying out the most dangerous missions.

Dịch:

 1. Các tầng lớp chính trị của đất nước nắm giữ quyền lực và ảnh hưởng đáng kể.
 2. Các trường đại học Ivy League thu hút những học viên xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới.
 3. Những vận động viên xuất sắc đã thi đấu trong các trận đấu Olympic.
 4. Các thành viên của tầng lớp quý tộc thường có quyền truy cập vào các câu lạc bộ và sự kiện độc quyền.
 5. Đội quân đặc biệt của lính được giao nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm nhất.

4. Impoverish

Impoverish /ɪmˈpɑvrɪʃ/ – Verb: Impoverish means to make someone or something extremely poor or lacking in resources.

Examples:

 1. The economic crisis has impoverished many families, leaving them struggling to meet basic needs.
 2. Continuous drought has impoverished farmers in the region, leading to food shortages.
 3. Excessive spending can quickly impoverish even the wealthiest individuals.
 4. War and conflict often impoverish entire communities, destroying infrastructure and livelihoods.
 5. The closure of factories has impoverished the local economy, resulting in high unemployment rates.

Dịch:

 1. Khủng hoảng kinh tế đã làm cho nhiều gia đình trở nên nghèo đói, khiến họ phải đấu tranh để đáp ứng các nhu cầu cơ bản.
 2. Hạn hán liên tục đã làm cho nông dân trong khu vực trở nên nghèo đói, dẫn đến tình trạng thiếu thốn thực phẩm.
 3. Sự tiêu xài quá mức có thể nhanh chóng làm nghèo đói ngay cả những người giàu nhất.
 4. Chiến tranh và xung đột thường làm nghèo đói toàn bộ cộng đồng, phá hủy cơ sở hạ tầng và sinh kế.
 5. Việc đóng cửa các nhà máy đã làm nghèo đói nền kinh tế địa phương, gây ra tỷ lệ thất nghiệp cao.

5. Luxury

Luxury  /ˈlʌɡʒəri/ – Noun: Luxury refers to something that is expensive and not necessary, providing great comfort, pleasure, or indulgence.

Examples:

 1. Staying in a five-star hotel is considered a luxury experience.
 2. Designer handbags are often seen as a luxury item.
 3. Fine dining at upscale restaurants is a luxury for many people.
 4. Owning a luxury car is a status symbol for some individuals.
 5. Spa treatments and massages are luxuries that many enjoy for relaxation.

Dịch:

 1. Lưu trú tại một khách sạn năm sao được coi là một trải nghiệm sang trọng.
 2. Túi xách của nhà thiết kế thường được coi là một mặt hàng xa xỉ.
 3. Ăn tại các nhà hàng cao cấp là một hạnh phúc xa xỉ đối với nhiều người.
 4. Sở hữu một chiếc ô tô sang trọng là biểu tượng của địa vị cho một số cá nhân.
 5. Các liệu pháp spa và massage là những tiện ích sang trọng mà nhiều người thưởng thức để thư giãn.

6. Nobility

Nobility /noʊˈbɪləti/ – Noun: Nobility refers to a social class of people with high hereditary rank or status, often possessing titles such as duke, duchess, lord, or lady.

Đọc thêm  Tăng kỹ năng nghe Toefl itp bằng nghe chép chính tả: lis68_3

Examples:

 1. The nobility in medieval Europe held significant power and influence.
 2. The royal family and the nobility attended the grand ball at the palace.
 3. In some countries, titles of nobility are still recognized and bestowed upon certain individuals.
 4. The nobleman lived in a grand mansion surrounded by vast estates.
 5. The nobility often played key roles in politics and governance throughout history.

Dịch:

 1. Tầng lớp quý tộc ở châu Âu thời Trung Cổ sở hữu quyền lực và ảnh hưởng đáng kể.
 2. Gia đình hoàng gia và tầng lớp quý tộc tham dự bữa tiệc lớn tại cung điện.
 3. Ở một số quốc gia, các danh hiệu tôn quý vẫn được công nhận và trao cho một số cá nhân.
 4. Người quý tộc sống trong một biệt thự lớn được bao quanh bởi các khoản đất đai rộng lớn.
 5. Tầng lớp quý tộc thường đóng vai trò quan trọng trong chính trị và quản trị suốt lịch sử.

7. Prestige

Prestige  /prɛˈstiʒ/ – Noun: Prestige refers to the widespread respect and admiration that someone or something receives because of their achievements, reputation, or social status.

Examples:

 1. The university’s prestige attracts top students from around the world.
 2. Winning a Nobel Prize adds prestige to a scientist’s career.
 3. Luxury brands often use high prices to enhance their prestige.
 4. Being elected president increased his political prestige.
 5. The company’s commitment to quality has earned it prestige in the industry.

Dịch:

 1. Sự uy tín của trường đại học thu hút các sinh viên hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới.
 2. Giành giải Nobel tăng thêm uy tín cho sự nghiệp của một nhà khoa học.
 3. Các thương hiệu xa xỉ thường sử dụng giá cao để tăng thêm uy tín cho mình.
 4. Việc được bầu làm tổng thống tăng thêm uy tín chính trị cho anh ta.
 5. Cam kết của công ty đối với chất lượng đã giành được uy tín trong ngành công nghiệp.

8. Privileged

Privileged  /ˈprɪvləʤd/ – Adjective: Privileged describes someone who has special advantages, opportunities, or rights not available to everyone.

Examples:

 1. She comes from a privileged background, attending private schools and traveling frequently.
 2. Only the privileged few were allowed access to the exclusive club.
 3. Privileged information is confidential and accessible only to a select few.
 4. Being born into a privileged family often leads to greater opportunities in life.
 5. The wealthy and privileged often have access to the best healthcare and education.

Dịch:

 1. Cô ấy đến từ một nền tảng được đặc quyền, đi học ở các trường tư và đi du lịch thường xuyên.
 2. Chỉ có một số ít được đặc quyền được phép truy cập vào câu lạc bộ độc quyền.
 3. Thông tin đặc quyền là thông tin mật và chỉ có thể truy cập bởi một số ít người được chọn.
 4. Sinh ra trong một gia đình được đặc quyền thường dẫn đến cơ hội lớn hơn trong cuộc sống.
 5. Người giàu có và được đặc quyền thường có quyền truy cập vào các dịch vụ y tế và giáo dục tốt nhất.

9. Prosper

Prosper /ˈprɑspər/ – Verb: To prosper means to succeed or thrive, especially financially, or to experience growth and success in various aspects of life.

Examples:

 1. The company continues to prosper despite economic challenges.
 2. With hard work and dedication, she prospered in her career.
 3. In times of peace, communities tend to prosper and grow.
 4. Investing wisely can help individuals prosper financially over time.
 5. Education is often seen as a key factor in enabling people to prosper in life.

Dịch:

 1. Công ty tiếp tục phát triển mạnh mẽ mặc dù có những thách thức kinh tế.
 2. Với sự làm việc chăm chỉ và tận tụy, cô ấy đã thành công trong sự nghiệp của mình.
 3. Trong thời gian hòa bình, cộng đồng thường phát triển và phát triển.
 4. Đầu tư một cách thông minh có thể giúp cá nhân phát triển tài chính qua thời gian.
 5. Giáo dục thường được xem là yếu tố quan trọng giúp con người thịnh vượng trong cuộc sống.

10. Working class

Working class /ˈwɜrkɪŋ/ /klæs/ – Noun: The working class refers to people who earn wages through physical or manual labor, often in jobs that require little skill or education.

Examples:

 1. Factory workers and construction workers are part of the working class.
 2. Many working-class families struggle to make ends meet.
 3. The working class often face financial challenges due to low wages.
 4. Jobs in retail and hospitality are often associated with the working class.
 5. The working class plays a vital role in the economy by providing essential services and labor.

Dịch:

 1. Các công nhân nhà máy và công nhân xây dựng là một phần của tầng lớp lao động.
 2. Nhiều gia đình tầng lớp lao động gặp khó khăn trong việc kết thúc mỗi tháng.
 3. Tầng lớp lao động thường đối mặt với những thách thức tài chính do mức lương thấp.
 4. Công việc trong bán lẻ và dịch vụ tiếp đãi thường được liên kết với tầng lớp lao động.
 5. Tầng lớp lao động đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế bằng cách cung cấp các dịch vụ và lao động thiết yếu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Hotline: 039.2266.928
Khóa học Toefl
Phone now