New words for toefl itp reading:Ancient life

New words

 1. Accuracy
 2. Adjacent
 3. Compress
 4. Feasibly
 5. Gut
 6. Integrally
 7. Overlap
 8. Retain
 9. Seep
 10. Structure

Definitions and examples

1. Accuracy

Accuracy /ˈækjərəsi/: refers to the degree of correctness or precision of something in relation to a standard or expectation.

Examples:

 1. A dart player hitting the bullseye consistently.
 2. A scale measuring weight accurately to the nearest gram.
 3. A GPS device guiding a driver accurately to their destination.
 4. A marksman hitting the center of a target with each shot.
 5. A weather forecast predicting rainfall amounts with high accuracy.

Dịch:

 1. Một tay cầu xỏ ném trúng tâm mục tiêu một cách liên tục.
 2. Một cái cân đo trọng lượng một cách chính xác đến gam gần nhất.
 3. Một thiết bị GPS hướng dẫn người lái xe đến đích một cách chính xác.
 4. Một xạ thủ bắn trúng tâm của mục tiêu mỗi lần.
 5. Một dự báo thời tiết dự đoán lượng mưa với độ chính xác cao.

2. Adjacent

Adjacent /əˈʤeɪsənt/: means lying next to or adjoining something else, typically in a side-by-side manner.

Examples:

 1. The kitchen is adjacent to the living room in our house.
 2. The two buildings are adjacent to each other, sharing a common wall.
 3. The park is adjacent to the school, making it convenient for students to play during recess.
 4. The hotel room adjacent to ours had noisy guests all night.
 5. The two countries are adjacent, sharing a border.

Dịch:

 1. Bếp nằm kề phòng khách trong nhà của chúng tôi.
 2. Hai tòa nhà nằm kề nhau, chia sẻ một bức tường chung.
 3. Công viên nằm kề trường học, làm cho việc chơi của học sinh trong giờ nghỉ trở nên thuận tiện.
 4. Phòng khách sạn kề cạnh phòng của chúng tôi có khách ồn ào suốt đêm.
 5. Hai quốc gia nằm liền kề nhau, chia sẻ một biên giới.

3. Compress

Compress /ˈkɑmprɛs/: means to press or squeeze something to make it smaller or more compact.

Examples:

 1. She used a compressor to compress the air in the tank.
 2. He compressed the files into a zip folder to save space on his computer.
 3. The hiker compressed his sleeping bag to fit it into his backpack.
 4. The chef compressed the ingredients to make a dense and flavorful dish.
 5. Engineers compressed the data to transmit it more efficiently over the internet.

Dịch:

 1. Cô ấy sử dụng máy nén để nén không khí trong bình.
 2. Anh ấy nén các tập tin vào một thư mục zip để tiết kiệm không gian trên máy tính của mình.
 3. Người đi bộ nén túi ngủ của mình để đưa vào ba lô.
 4. Đầu bếp nén các nguyên liệu để tạo ra một món ăn đậm đà và thơm ngon.
 5. Các kỹ sư nén dữ liệu để truyền nó hiệu quả hơn qua internet.

4. Feasibly

Feasibly/ˈfizəbli/: means something is capable of being done or achieved in a practical and realistic manner.

Examples:

 1. It is feasibly possible to complete the project within the given timeframe.
 2. Feasibly, we can implement this new software system without disrupting current operations.
 3. He considered the plan carefully and determined that it was not feasibly executable with the available resources.
 4. The proposed solution is feasibly viable for addressing the company’s financial challenges.
 5. Feasibly, we can accommodate all attendees in the conference room with proper seating arrangements.

Dịch:

 1. Có thể thực hiện dự án trong khoảng thời gian được cho là khả thi.
 2. Có thể thực hiện, chúng ta có thể triển khai hệ thống phần mềm mới mà không làm gián đoạn các hoạt động hiện tại.
 3. Anh ta xem xét kế hoạch một cách cẩn thận và kết luận rằng không khả thi để thực hiện với tài nguyên có sẵn.
 4. Giải pháp đề xuất có khả năng thực hiện khả thi để giải quyết các thách thức tài chính của công ty.
 5. Có thể thực hiện, chúng ta có thể phục vụ tất cả những người tham dự trong phòng họp với sắp xếp ghế hợp lý.
 6.  

5. Gut

Gut /ɡʌt/: refers to the digestive tract, especially the intestines, or can also mean to have a strong instinctive feeling about something.

Examples:

 1. The gut is responsible for digesting food and absorbing nutrients.
 2. She followed her gut and decided to accept the job offer.
 3. A healthy gut microbiome is important for overall well-being.
 4. Despite the statistics, his gut told him not to trust the new business partner.
 5. Eating probiotic-rich foods can improve gut health.

Dịch:

 1. Ruột phụ trách tiêu hóa thức ăn và hấp thụ dưỡng chất.
 2. Cô ấy lắng nghe bản năng và quyết định chấp nhận đề nghị công việc.
 3. Hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh là quan trọng cho sức khỏe tổng thể.
 4. Mặc dù có số liệu thống kê, bản năng của anh ta bảo anh ta không tin tưởng vào đối tác kinh doanh mới.
 5. Ăn thực phẩm giàu probiotic có thể cải thiện sức khỏe đường ruột.

Integrally /ˈɪntəɡrəli/ : means in a manner that is essential to the whole or closely connected with it.

Examples:

 1. Good communication is integrally important for a healthy relationship.
 2. Education is integrally linked to economic development.
 3. The wheels are integrally attached to the chassis of the car.
 4. His beliefs are integrally intertwined with his cultural background.
 5. Nutrition is integrally related to overall health and well-being.

Dịch:

 1. Giao tiếp tốt là một phần quan trọng của một mối quan hệ lành mạnh.
 2. Giáo dục được liên kết tích hợp với sự phát triển kinh tế.
 3. Các bánh xe được gắn kết tích hợp với khung xe của ô tô.
 4. Niềm tin của anh ấy chặt chẽ liên quan đến lịch sử văn hóa của anh ấy.
 5. Dinh dưỡng là một phần không thể thiếu của sức khỏe tổng thể và hạnh phúc.

7. Overlap

Overlap /ˌoʊvərˈlæp/: means to extend over or cover part of something else, often partially.

Examples:

 1. The two carpets in the living room overlap slightly.
 2. Our schedules overlap, so we can meet for lunch.
 3. There is an overlap between the responsibilities of these two departments.
 4. The two circles overlap in the middle.
 5. His interests in art and science overlap, leading to a unique perspective.

Dịch:

 1. Hai tấm thảm trong phòng khách chồng lên nhau một chút.
 2. Lịch trình của chúng tôi trùng khớp, vì vậy chúng ta có thể gặp nhau để ăn trưa.
 3. Có sự trùng lặp giữa các trách nhiệm của hai phòng ban này.
 4. Hai vòng tròn chồng lên nhau ở giữa.
 5. Sở thích của anh ấy về nghệ thuật và khoa học chồng chéo nhau, dẫn đến một quan điểm độc đáo.

8. Retain

Retain /rɪˈteɪn/: means to keep or continue to have possession or control over something.

Examples:

 1. He decided to retain ownership of the house.
 2. The company retained its position as the market leader.
 3. It’s important to retain key information from your studies.
 4. She retained her composure despite the challenging situation.
 5. The lawyer advised her to retain copies of all important documents.

Dịch:

 1. Anh ta quyết định giữ sở hữu của căn nhà.
 2. Công ty giữ vững vị thế là nhà lãnh đạo thị trường.
 3. Việc giữ lại thông tin quan trọng từ các nghiên cứu của bạn là rất quan trọng.
 4. Cô ấy giữ bình tĩnh của mình mặc dù đang đối mặt với tình huống khó khăn.
 5. Luật sư khuyên cô ấy nên giữ lại các bản sao của tất cả các tài liệu quan trọng.

9. Seep

Seep /sip/: means to flow or pass slowly through small openings or pores.

Examples:

 1. Water seeps through the cracks in the wall during heavy rain.
 2. Oil seeped into the ground from the damaged pipeline.
 3. Moisture seeps into the basement through the foundation.
 4. The aroma of coffee seeped throughout the house.
 5. Information about the new product began to seep out to the public.

Dịch:

 1. Nước chảy dọc theo các khe hở trong tường trong những trận mưa lớn.
 2. Dầu chảy ra khỏi đường ống bị hỏng và thấm vào lòng đất.
 3. Hơi ẩm thấm vào tầng hầm thông qua móng nhà.
 4. Mùi của cà phê lan tỏa khắp nhà.
 5. Thông tin về sản phẩm mới bắt đầu rò rỉ ra ngoài công chúng.

10. Structure

Structure /ˈstrʌkʧər/: refers to the arrangement or organization of parts to form a whole.

Examples:

The Eiffel Tower’s structure is made of iron beams.

A sentence has a basic structure of subject, verb, and object.

The skeletal structure provides support for the human body.

The organizational structure of the company includes different departments.

A spider’s web has a complex and intricate structure.

Dịch:

 1. Cấu trúc của tháp Eiffel được làm từ những thanh sắt.
 2. Một câu có cấu trúc cơ bản của chủ ngữ, động từ và tân ngữ.
 3. Cấu trúc xương cung cấp sự hỗ trợ cho cơ thể con người.
 4. Cấu trúc tổ chức của công ty bao gồm các bộ phận khác nhau.
 5. Mạng nhện có một cấu trúc phức tạp và tinh tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Hotline: 039.2266.928
Khóa học Toefl
Phone now