New words for toefl itp reading:Computers

New words

 1. Circulate
 2. Corrode
 3. Derive
 4. Detection
 5. Expeditiously
 6. Implement
 7. Innovative
 8. Installation
 9. Maintenance
 10. Simulation

Definitions and examples

1. Circulate

Circulate /’sɜrkjəˌleɪt/: means to move continuously or be distributed among people or places.

Examples:

 1. Blood circulates throughout the body to deliver oxygen.
 2. Rumors about the new project circulated quickly in the office.
 3. The air conditioner circulates cool air to maintain a comfortable temperature.
 4. Money circulates through the economy via transactions.
 5. Newsletters circulate among the members of the club to share updates.

Dịch:

 1. Máu lưu thông khắp cơ thể để cung cấp oxy.
 2. Tin đồn về dự án mới lưu thông nhanh chóng trong văn phòng.
 3. Máy điều hòa lưu thông không khí lạnh để duy trì nhiệt độ thoải mái.
 4. Tiền lưu thông qua nền kinh tế thông qua các giao dịch.
 5. Thư thông báo lưu thông giữa các thành viên của câu lạc bộ để chia sẻ thông tin cập nhật.

2. Corrode

Corrode /kəˈroʊd/: means to gradually wear away or destroy a material, especially metal, through chemical reaction.

Examples:

 1. The metal fence corroded due to exposure to saltwater.
 2. Acid rain can corrode buildings and statues made of stone.
 3. Over time, rust can corrode the surface of iron or steel.
 4. The battery terminals corroded, causing the car to malfunction.
 5. Continuous exposure to moisture can corrode copper pipes.

Dịch:

 1. Hàng rào kim loại bị ăn mòn do tiếp xúc với nước biển mặn.
 2. Mưa axit có thể ăn mòn các công trình và tượng đá.
 3. Theo thời gian, rỉ sét có thể ăn mòn bề mặt của sắt hoặc thép.
 4. Các cực pin bị ăn mòn, gây ra sự cố cho ô tô.
 5. Tiếp xúc liên tục với độ ẩm có thể ăn mòn ống đồng.

3. Derive

Derive /dəˈraɪv/: means to obtain or receive something from a source.

Examples:

 1. She derives pleasure from reading books.
 2. The word biology is derived from Greek roots.
 3. He derives income from his investments.
 4. The company derives its profits from selling products.
 5. Scientists derive conclusions from their research findings.

Dịch:

 1. Cô ấy thu được niềm vui từ việc đọc sách.
 2. Từ sinh học được rút ra từ các nguồn gốc Hy Lạp.
 3. Anh ấy thu nhập từ các khoản đầu tư của mình.
 4. Công ty thu được lợi nhuận từ việc bán sản phẩm.
 5. Các nhà khoa học rút ra kết luận từ các kết quả nghiên cứu của họ.

4. Detection

Detection /dɪˈtɛkʃən/: refers to the act or process of discovering or identifying something that is hidden or not easily noticeable.

Examples:

 1. The detection of a security breach alerted the company to potential threats.
 2. The early detection of cancer greatly increases the chances of successful treatment.
 3. The detection of a faint signal in the telescope revealed the presence of a distant planet.
 4. The detection of a gas leak prompted immediate evacuation of the building.
 5. The detection of counterfeit currency prevented its circulation in the market.

Dịch:

 1. Việc phát hiện sự xâm nhập vào hệ thống bảo mật đã cảnh báo cho công ty về các mối đe dọa tiềm ẩn.
 2. Việc phát hiện sớm ung thư tăng cường đáng kể khả năng điều trị thành công.
 3. Việc phát hiện tín hiệu yếu trong ống nhòm đã tiết lộ sự hiện diện của một hành tinh xa xôi.
 4. Việc phát hiện rò rỉ khí đã khiến cho việc sơ tán ngay lập tức tòa nhà.
 5. Việc phát hiện tiền giả đã ngăn chặn việc lưu thông của nó trên thị trường.

5. Expeditiously

Expeditiously /ˌɛkspəˈdɪʃəsli/: means to do something quickly and efficiently.

Examples:

 1. The package was delivered expeditiously.
 2. The project was completed expeditiously ahead of schedule.
 3. The fire department responded expeditiously to the emergency call.
 4. The company resolved the customer’s issue expeditiously.
 5. She handled the paperwork expeditiously to meet the deadline.

Dịch:

 1. Bưu kiện được giao một cách nhanh chóng.
 2. Dự án được hoàn thành một cách nhanh chóng trước thời hạn.
 3. Phòng cứu hỏa đã phản ứng một cách nhanh chóng đến cuộc gọi khẩn cấp.
 4. Công ty đã giải quyết vấn đề của khách hàng một cách nhanh chóng.
 5. Cô ấy đã xử lý các thủ tục một cách nhanh chóng để đáp ứng thời hạn.

6. Implement

Implement /’ɪmpləmənt/: means to put a plan, decision, or system into effect.

Examples:

 1. The company plans to implement a new marketing strategy.
 2. The school implemented a new curriculum for the upcoming academic year.
 3. The government implemented stricter regulations to address pollution.
 4. The manager implemented changes to improve workplace efficiency.
 5. The team decided to implement a new software system for project management.
Đọc thêm  Nghe chép chính tả Cambridge IELTS Listening Part 2 - Test 3

Dịch:

 1. Công ty dự định triển khai một chiến lược tiếp thị mới.
 2. Trường học triển khai một chương trình học mới cho năm học sắp tới.
 3. Chính phủ triển khai các quy định nghiêm ngặt để giải quyết vấn đề ô nhiễm.
 4. Quản lý triển khai các thay đổi để cải thiện hiệu quả làm việc tại nơi làm việc.
 5. Đội ngũ quyết định triển khai một hệ thống phần mềm mới cho quản lý dự án.

7. Innovative

Innovative /ˈɪnəˌveɪtɪv/: means introducing or using new ideas, methods, or concepts.

Examples:

 1. The company launched an innovative product that revolutionized the industry.
 2. She proposed an innovative solution to the problem that nobody had considered before.
 3. The school implemented innovative teaching methods to engage students more effectively.
 4. His innovative approach to design earned him recognition in the field of architecture.
 5. The startup company was praised for its innovative use of technology in addressing social issues.

Dịch:

 1. Công ty đã ra mắt một sản phẩm sáng tạo làm thay đổi ngành công nghiệp.
 2. Cô ấy đề xuất một giải pháp sáng tạo cho vấn đề mà trước đó không ai đã xem xét.
 3. Trường học triển khai các phương pháp giảng dạy sáng tạo để tương tác với học sinh một cách hiệu quả hơn.
 4. Cách tiếp cận sáng tạo của anh ấy trong thiết kế đã giúp anh ấy được công nhận trong lĩnh vực kiến trúc.
 5. Công ty khởi nghiệp đã được khen ngợi về việc sử dụng công nghệ một cách sáng tạo để giải quyết các vấn đề xã hội.

8. Installation

Installation /ˌɪnstəˈleɪʃən/: refers to the process of setting up or putting something in place, especially equipment or software.

Examples:

 1. The installation of the new air conditioning system was completed yesterday.
 2. We need to schedule the installation of the new software on all office computers.
 3. The installation of the security cameras took several hours to complete.
 4. The company offers free installation with the purchase of their product.
 5. He hired a professional to handle the installation of the kitchen cabinets.

Dịch:

 1. Việc lắp đặt hệ thống điều hòa mới đã hoàn thành vào ngày hôm qua.
 2. Chúng ta cần lên lịch lắp đặt phần mềm mới trên tất cả các máy tính văn phòng.
 3. Việc lắp đặt camera an ninh mất vài giờ để hoàn thành.
 4. Công ty cung cấp lắp đặt miễn phí khi mua sản phẩm của họ.
 5. Anh ta thuê một chuyên gia để xử lý việc lắp đặt các tủ bếp.

9. Maintenance

Maintenance /ˈmeɪntənəns/: refers to the process of keeping something in good condition through regular checks, repairs, or servicing.

Examples:

 1. Regular maintenance of the car includes oil changes and tire rotations.
 2. The building requires maintenance to fix leaky pipes and broken windows.
 3. The IT department is responsible for the maintenance of computer systems.
 4. Routine maintenance of the garden involves watering, weeding, and pruning.
 5. Proper maintenance of machinery ensures optimal performance and longevity.

Dịch:

 1. Bảo dưỡng đều đặn của ô tô bao gồm thay dầu và xoay lốp.
 2. Công trình cần bảo dưỡng để sửa các ống rò rỉ và cửa kính bị vỡ.
 3. Phòng IT chịu trách nhiệm về bảo dưỡng hệ thống máy tính.
 4. Bảo dưỡng định kỳ của vườn bao gồm tưới nước, lấy cỏ và cắt tỉa.
 5. Bảo dưỡng đúng cách của máy móc đảm bảo hiệu suất và tuổi thọ tối ưu.

10. Simulation

Simulation /ˌsɪmjəˈleɪʃən/: refers to the imitation or representation of a real-life process, situation, or system.

Examples:

 1. Flight simulators are used to train pilots in a safe environment.
 2. Computer simulations are used to predict the impact of climate change.
 3. Medical students practice surgical techniques on simulation models.
 4. Engineers use simulations to test the structural integrity of buildings.
 5. Video game designers create simulations of virtual worlds for players to explore.

Dịch:

 1. Máy mô phỏng bay được sử dụng để huấn luyện phi công trong một môi trường an toàn.
 2. Các mô phỏng máy tính được sử dụng để dự đoán tác động của biến đổi khí hậu.
 3. Sinh viên y học thực hành các kỹ thuật phẫu thuật trên các mô hình mô phỏng.
 4. Các kỹ sư sử dụng các mô phỏng để kiểm tra tính chất kết cấu của các tòa nhà.
 5. Các nhà thiết kế trò chơi video tạo ra các mô phỏng của thế giới ảo để người chơi khám phá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Hotline: 039.2266.928
Khóa học Toefl
Phone now