Phone Conversation-daily english conversation topics

Do you usually talk on the phone?
/du/ /ju/ /ˈjuʒəwəli/ /tɔk/ /ɑn/ /ðə/ /foʊn/?
Bạn có thường nói chuyện điện thoại không?
Yes, I do. It’s a good way to keep in touch.
/jɛs/, /aɪ/ /du/. /ɪts/ /ə/ /gʊd/ /weɪ/ /tu/ /kip/ /ɪn/ /tʌʧ/.
Em đồng ý. Đó là một cách tốt để giữ liên lạc.
What was your favorite phone conversation?
/wʌt/ /wʌz/ /jʊər/ /ˈfeɪvərɪt/ /foʊn/ /ˌkɑnvərˈseɪʃən/?
Cuộc trò chuyện điện thoại yêu thích của bạn là gì?
It was when I talked to my interviewer. He did give me the good news that I got the job.
/ɪt/ /wʌz/ /wɛn/ /aɪ/ /tɔkt/ /tu/ /maɪ/ /ˈɪntərˌvjuər/. /hi/ /dɪd/ /gɪv/ /mi/ /ðə/ /gʊd/ /nuz/ /ðæt/ /aɪ/ /gɑt/ /ðə/ /ʤɑb/.
Đó là khi tôi nói chuyện với người phỏng vấn của mình. Anh ấy đã cho tôi một tin tốt là tôi đã nhận được công việc.
When did you have the conversation?
/wɛn/ /dɪd/ /ju/ /hæv/ /ðə/ /ˌkɑnvərˈseɪʃən/?
Bạn có cuộc trò chuyện khi nào?
I don’t remember exactly, but It’s been 2 years so far, I guess.
/aɪ/ /doʊnt/ /rɪˈmɛmbər/ /ɪgˈzæktli/, /bʌt/ /ɪts/ /bɪn/ 2 /jɪrz/ /soʊ/ /fɑr/, /aɪ/ /gɛs/.
Tôi không nhớ chính xác, nhưng tôi đoán là đã 2 năm cho đến nay.
Who did you talk to?
/hu/ /dɪd/ /ju/ /tɔk/ /tu/?
Bạn đã nói chuyên vơi ai vây?
I talked to the owner of the restaurant where I’m working as a cashier.
/aɪ/ /tɔkt/ /tu/ /ði/ /ˈoʊnər/ /ʌv/ /ðə/ /ˈrɛstəˌrɑnt/ /wɛr/ /aɪm/ /ˈwɜrkɪŋ/ /æz/ /ə/ /kæˈʃɪr/.
Tôi đã nói chuyện với chủ nhà hàng nơi tôi đang làm thu ngân.
What did you talk about?
/wʌt/ /dɪd/ /ju/ /tɔk/ /əˈbaʊt/?
Bạn đã nói về cái gì?
He offered me the position and congratulated me.
/hi/ /ˈɔfərd/ /mi/ /ðə/ /pəˈzɪʃən/ /ænd/ /kənˈgræʧəˌleɪtɪd/ /mi/.
Anh ấy đã đề nghị cho tôi vị trí và chúc mừng tôi.
Why did you find the conversation interesting?
/waɪ/ /dɪd/ /ju/ /faɪnd/ /ðə/ /ˌkɑnvərˈseɪʃən/ /ˈɪntrəstɪŋ/?
Tại sao bạn thấy cuộc trò chuyện thú vị?
Actually, it was more exciting than interesting. I was waiting for it for so long, and finally, he did make it come true.
/ˈækʧuəli/, /ɪt/ /wʌz/ /mɔr/ /ɪkˈsaɪtɪŋ/ /ðæn/ /ˈɪntrəstɪŋ/. /aɪ/ /wʌz/ /ˈweɪtɪŋ/ /fɔr/ /ɪt/ /fɔr/ /soʊ/ /lɔŋ/, /ænd/ /ˈfaɪnəli/, /hi/ /dɪd/ /meɪk/ /ɪt/ /kʌm/ /tru/.
Thực sự, nó là thú vị hơn là thú vị. Tôi đã chờ đợi nó rất lâu, và cuối cùng, anh ấy đã biến nó thành sự thật.
Do you prefer talking directly or talking on the phone?
/du/ /ju/ /prəˈfɜr/ /ˈtɔkɪŋ/ /dəˈrɛktli/ /ɔr/ /ˈtɔkɪŋ/ /ɑn/ /ðə/ /foʊn/?
Bạn thích nói chuyện trực tiếp hay nói chuyện qua điện thoại?
Personally, talking directly is much better to me since it’s more lively and authentic.
/ˈpɜrsənəli/, /ˈtɔkɪŋ/ /dəˈrɛktli/ /ɪz/ /mʌʧ/ /ˈbɛtər/ /tu/ /mi/ /sɪns/ /ɪts/ /mɔr/ /ˈlaɪvli/ /ænd/ /əˈθɛntɪk/.
Cá nhân tôi, nói chuyện trực tiếp tốt hơn nhiều vì nó sống động và chân thực hơn.
Who do you usually talk to on the phone?
/hu/ /du/ /ju/ /ˈjuʒəwəli/ /tɔk/ /tu/ /ɑn/ /ðə/ /foʊn/?
Bạn thường nói chuyện điện thoại với ai?
I talk to my mom almost every day. I will be missing the conversation every evening with mom if one day she stops calling me.
/aɪ/ /tɔk/ /tu/ /maɪ/ /mɑm/ /ˈɔlˌmoʊst/ /ˈɛvəri/ /deɪ/. /aɪ/ /wɪl/ /bi/ /ˈmɪsɪŋ/ /ðə/ /ˌkɑnvərˈseɪʃən/ /ˈɛvəri/ /ˈivnɪŋ/ /wɪð/ /mɑm/ /ɪf/ /wʌn/ /deɪ/ /ʃi/ /stɑps/ /ˈkɔlɪŋ/ /mi/.
Tôi nói chuyện với mẹ tôi hầu như mỗi ngày. Tôi sẽ rất nhớ cuộc trò chuyện mỗi buổi tối với mẹ nếu một ngày mẹ ngừng gọi điện cho tôi.
What are the differences between talking directly and phoning?
/wʌt/ /ɑr/ /ðə/ /ˈdɪfərənsɪz/ /bɪˈtwin/ /ˈtɔkɪŋ/ /dəˈrɛktli/ /ænd/ /ˈfoʊnɪŋ/?
Sự khác biệt giữa nói chuyện trực tiếp và gọi điện là gì?
Well, talking directly seems more exciting since you can see facial expression, eye contact while talking on the phone, you can only listen to the voice.
/wɛl/, /ˈtɔkɪŋ/ /dəˈrɛktli/ /simz/ /mɔr/ /ɪkˈsaɪtɪŋ/ /sɪns/ /ju/ /kæn/ /si/ /ˈfeɪʃəl/ /ɪkˈsprɛʃən/, /aɪ/ /ˈkɑnˌtækt/ /waɪl/ /ˈtɔkɪŋ/ /ɑn/ /ðə/ /foʊn/, /ju/ /kæn/ /ˈoʊnli/ /ˈlɪsən/ /tu/ /ðə/ /vɔɪs/.
Chà, nói chuyện trực tiếp có vẻ thú vị hơn vì bạn có thể nhìn thấy nét mặt, ánh mắt khi nói chuyện điện thoại, bạn chỉ có thể nghe giọng nói.

Đọc thêm  Technological Advancements-daily english conversation topics

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Hotline: 039.2266.928
Khóa học Toefl
Phone now