Technological Advancements-daily english conversation topics

Are you a tech and gadget lover?
/ɑr/ /ju/ /ə/ /tɛk/ /ænd/ /ˈgæʤət/ /ˈlʌvər/?
Bạn là người yêu thích công nghệ và tiện ích?
Yes, I am. I love shopping for new gadgets.
/jɛs/, /aɪ/ /æm/. /aɪ/ /lʌv/ /ˈʃɑpɪŋ/ /fɔr/ /nu/ /ˈgæʤəts/.
Vâng là tôi. Tôi thích mua sắm các tiện ích mới.
What is an important technological advancement you know?
/wʌt/ /ɪz/ /ən/ /ɪmˈpɔrtənt/ /ˌtɛknəˈlɑʤɪkəl/ /ədˈvænsmənt/ /ju/ /noʊ/?
Một tiến bộ công nghệ quan trọng mà bạn biết là gì?
That’s the emergence of online payment systems like Credit Cards or Paypal thanks to the development of the Internet, I think.
/ðæts/ /ði/ /ɪˈmɜrʤəns/ /ʌv/ /ˈɔnˌlaɪn/ /ˈpeɪmənt/ /ˈsɪstəmz/ /laɪk/ /ˈkrɛdət/ /kɑrdz/ /ɔr/ Paypal /θæŋks/ /tu/ /ðə/ /dɪˈvɛləpmənt/ /ʌv/ /ði/ /ˈɪntərˌnɛt/, /aɪ/ /θɪŋk/.
Tôi nghĩ đó là sự xuất hiện của các hệ thống thanh toán trực tuyến như Thẻ tín dụng hoặc Paypal nhờ sự phát triển của Internet.
What do you use it for?
/wʌt/ /du/ /ju/ /juz/ /ɪt/ /fɔr/?
Bạn sử dụng chúng để làm gì?
I use these services to do shopping online. Now I can book flight tickets in advance without the need to go to the agency.
/aɪ/ /juz/ /ðiz/ /ˈsɜrvəsəz/ /tu/ /du/ /ˈʃɑpɪŋ/ /ˈɔnˌlaɪn/. /naʊ/ /aɪ/ /kæn/ /bʊk/ /flaɪt/ /ˈtɪkəts/ /ɪn/ /ədˈvæns/ /wɪˈθaʊt/ /ðə/ /nid/ /tu/ /goʊ/ /tu/ /ði/ /ˈeɪʤənsi/.
Tôi sử dụng các dịch vụ này để mua sắm trực tuyến. Giờ tôi có thể đặt vé máy bay trước mà không cần đến đại lý.
How long have you been using it?
/haʊ/ /lɔŋ/ /hæv/ /ju/ /bɪn/ /ˈjuzɪŋ/ /ɪt/?
Làm thế nào bạn đang sử dụng nó?
I’ve been using these services for around 3 years.
/aɪv/ /bɪn/ /ˈjuzɪŋ/ /ðiz/ /ˈsɜrvəsəz/ /fɔr/ /əˈraʊnd/ 3 /jɪrz/.
Tôi đã sử dụng các dịch vụ này được khoảng 3 năm.
Does it make your life easier?
/dʌz/ /ɪt/ /meɪk/ /jʊər/ /laɪf/ /ˈiziər/?
Nó có làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn không?
Sure. It’s fast, simple and convenient.
/ʃʊr/. /ɪts/ /fæst/, /ˈsɪmpəl/ /ænd/ /kənˈvinjənt/.
Chắc chắn rồi. Nó nhanh chóng, đơn giản và thuận tiện.
How did it change your life?
/haʊ/ /dɪd/ /ɪt/ /ʧeɪnʤ/ /jʊər/ /laɪf/?
Nó đã thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào?
Well, I can enjoy my life more. I can do a plenty of things online like shopping, transferring money, booking tickets, and so on.
/wɛl/, /aɪ/ /kæn/ /ɛnˈʤɔɪ/ /maɪ/ /laɪf/ /mɔr/. /aɪ/ /kæn/ /du/ /ə/ /ˈplɛnti/ /ʌv/ /θɪŋz/ /ˈɔnˌlaɪn/ /laɪk/ /ˈʃɑpɪŋ/, /trænˈsfərɪŋ/ /ˈmʌni/, /ˈbʊkɪŋ/ /ˈtɪkəts/, /ænd/ /soʊ/ /ɑn/.
Chà, tôi có thể tận hưởng cuộc sống của mình nhiều hơn. Tôi có thể làm rất nhiều việc trực tuyến như mua sắm, chuyển tiền, đặt vé, v.v.
How often do you use it?
/haʊ/ /ˈɔfən/ /du/ /ju/ /juz/ /ɪt/?
Bạn sử dụng nó có thường xuyên không?
At least once a week.
/æt/ /list/ /wʌns/ /ə/ /wik/.
Ít nhất mỗi tuần một lần.
What are other technological advancements you know?
/wʌt/ /ɑr/ /ˈʌðər/ /ˌtɛknəˈlɑʤɪkəl/ /ədˈvænsmənts/ /ju/ /noʊ/?
Những tiến bộ công nghệ khác mà bạn biết là gì?
There are many: electricity, smartphone, the internet, robot, and so on.
/ðɛr/ /ɑr/ /ˈmɛni/: /ɪˌlɛkˈtrɪsəti/, smartphone, /ði/ /ˈɪntərˌnɛt/, /ˈroʊˌbɑt/, /ænd/ /soʊ/ /ɑn/.
Có rất nhiều: điện, điện thoại thông minh, internet, rô bốt, v.v.

Đọc thêm  A friend-daily english conversation topics

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Hotline: 039.2266.928
Khóa học Toefl
Phone now