“Wash your hand of something/sombody” nghĩa là gì?

wash your hand of somebody
Khi bạn ‘wash your hands of’ điều gì, có nghĩa là bạn quyết định ‘không nhận trách nhiệm về việc này thêm tí nào nữa (phủi tay, rửa tay gác kiếm) hay ‘không liên quan gì’ đến ai đó hoặc sự việc nào đó.
Ví dụ
– The studio executives turned the movie from a drama into a comedy. The director got angry and washed his hands of the whole project.
/ðə/ /ˈstudiˌoʊ/ /ɪgˈzɛkjətɪvz/ /tɜrnd/ /ðə/ /ˈmuvi/ /frʌm/ /ə/ /ˈdrɑmə/ /ˈɪntu/ /ə/ /ˈkɑmədi/. /ðə/ /dəˈrɛktər/ /gɑt/ /ˈæŋgri/ /ænd/ /wɑʃt/ /hɪz/ /hændz/ /ʌv/ /ðə/ /hoʊl/ /ˈprɑʤɛkt/.
Người điều hành hãng phim đã biến bộ phim từ một bộ phim truyền hình thành một bộ phim hài. Giám đốc tức giận và phủ nhận trách nhiệm toàn bộ dự án.
– Mr Brooks was tired of helping lazy students every day. He decided to wash his hands of them and only concentrate on the pupils who worked hard.
/ˈmɪstər/ /brʊks/ /wʌz/ /ˈtaɪərd/ /ʌv/ /ˈhɛlpɪŋ/ /ˈleɪzi/ /ˈstudənts/ /ˈɛvəri/ /deɪ/. /hi/ /ˌdɪˈsaɪdɪd/ /tu/ /wɑʃ/ /hɪz/ /hændz/ /ʌv/ /ðɛm/ /ænd/ /ˈoʊnli/ /ˈkɑnsənˌtreɪt/ /ɑn/ /ðə/ /ˈpjupəlz/ /hu/ /wɜrkt/ /hɑrd/.
Ông Brooks cảm thấy mệt mỏi khi phải giúp đỡ những học sinh lười biếng mỗi ngày. Anh quyết định không liên quan đến chúng và chỉ tập trung vào những học sinh chăm chỉ.
Đọc thêm  Luyện nghe và chép chính tả Tiếng Anh: Natural scenery
error: Content is protected !!
Hotline: 039.2266.928
Khóa học Toefl
Phone now